จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,520.04491.0080.5 %5.0454.54104.1877.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม296,827.8816,517.0094.4 %5.02,047.73285.6386.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม3,039.361,367.0055.0 %5.0322.5837.2688.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม4,156.381,347.0067.6 %5.0625.25112.7482.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม24,697.387,283.3670.5 %5.02,203.57815.6863.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน6,988.42263.0096.2 %5.0542.6384.9984.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม5,103.21160.0096.9 %5.0285.1280.5771.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก4,514.61171.0096.2 %5.0514.87106.9179.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า3,881.08183.0095.3 %5.0313.7021.8993.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก4,496.46162.0096.4 %5.0281.6220.3792.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง4,659.11605.0087.0 %5.0399.18123.7869.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร4,283.34324.0092.4 %5.0270.47117.7756.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม4,408.04304.0093.1 %5.0351.7491.4574.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์3,835.70159.0095.9 %5.0261.4221.8091.7 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม14,725.5222,803.71-54.9 %0.02,013.82453.1577.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 3,564.494,007.00-12.4 %0.0758.36628.9017.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,578.311.00100.0 %5.0416.04245.1041.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม2,565.751,742.0032.1 %5.0382.62100.5773.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,575.86788.0069.4 %5.0544.22199.5063.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม3,884.80906.0076.7 %5.01,005.56822.6918.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม6,917.84938.0086.4 %5.0644.26380.4041.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม5,127.99825.0083.9 %5.0586.86360.9638.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม6,652.22413.0093.8 %5.01,842.27949.6848.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม3,627.251,632.0055.0 %5.0718.61441.4738.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม5,773.753,061.5647.0 %5.01,233.731,974.99-60.1 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม4,173.191,235.0070.4 %5.0774.05143.8781.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม7,618.3911,290.82-48.2 %0.01,005.54180.0882.1 %5.0
ท่าอากาศยานนครพนม70,459.5272,863.02-3.4 %0.0370.43714.75-93.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม3,212.401,117.0065.2 %5.0777.37591.5523.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม1,582.01522.0067.0 %5.054.2860.86-12.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,026.671.0099.9 %5.024.9169.79-180.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม3,208.88491.0084.7 %5.0682.2952.5792.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม3,723.87828.0077.8 %5.0606.23241.4960.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม3,953.192,137.0045.9 %5.0815.41291.3064.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครพนม4,464.475,842.00-30.9 %0.0872.45877.80-0.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม3,834.113,157.0017.7 %5.0986.54232.7576.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม4,739.722,660.0043.9 %5.0826.62295.8764.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม10,188.759,618.605.6 %2.51,975.3868.2396.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม10,069.00714.0092.9 %5.01,278.19488.5861.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม4,353.221,688.0061.2 %5.0853.44376.9555.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม4,766.912,328.0051.2 %5.0861.86712.5017.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม5,096.151,133.4077.8 %5.0948.52160.6483.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม3,592.332,767.8023.0 %5.0549.1850.8190.7 %5.0
สพ.นครพนม48,084.086,893.0085.7 %5.0761.74550.5427.7 %5.0
รจก.นครพนม 95,761.6665,305.0031.8 %5.01,475.751,202.8818.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม4,361.073,194.1126.8 %5.0796.3997.6487.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม3,828.242,395.0037.4 %5.0872.451,048.22-20.1 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม2,891.171,240.0057.1 %5.0568.19283.0650.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม5,063.883,439.4432.1 %5.0815.41823.50-1.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม1,359.451,717.00-26.3 %0.0720.33120.9683.2 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม4,428.977,010.00-58.3 %0.0661.06793.63-20.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)10,348.357,932.7423.3 %5.0443.43757.90-70.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 123,373.797,729.9066.9 %5.01,322.14839.6536.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 240,537.445,289.2187.0 %5.01,519.92931.0838.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม26,758.713,804.8385.8 %5.0313.14167.5546.5 %5.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม54,431.3746,210.0115.1 %5.01,147.68239.1179.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง25,325.5913,248.0047.7 %5.0885.89793.9610.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม79,602.1514,196.0082.2 %5.0721.13557.0422.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม9,239.3913,115.00-41.9 %0.01,756.361,735.701.2 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 2,947.241,503.0049.0 %5.0663.25298.3655.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม3,610.111,250.0065.4 %5.0549.18317.3542.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม33,893.7521,097.0037.8 %5.05,471.232,561.8553.2 %5.0
รวม 1,057,314 413,417 60.90 % 54,748 28,313 48.29 %