จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร2,604.341,097.0057.9 %5.0420.05127.5969.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร29,293.876,610.0077.4 %5.081.05218.50-169.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร2,845.711,247.0056.2 %5.0515.13171.5566.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,212.101,950.0039.3 %5.0648.24106.9483.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร21,533.6112,446.7842.2 %5.02,816.07446.5084.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0394.9438.5190.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย3,958.87243.0093.9 %5.0207.1867.8367.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล3,893.04260.0093.3 %5.0232.8369.5670.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี3,972.02243.0093.9 %5.0333.7633.8789.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง3,712.3880.0097.8 %5.0266.5053.8579.8 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร31,447.0533,790.82-7.5 %0.04,333.08140.1396.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร4,371.521,780.0059.3 %5.01,028.57579.5043.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,940.851,329.0054.8 %5.0458.0852.2588.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร4,250.001,528.0064.0 %5.0971.52284.0570.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร3,094.151,711.0044.7 %5.0610.19324.4946.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร3,053.22861.0071.8 %5.0591.2026.6495.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร3,556.181,640.0053.9 %5.0838.401,104.35-31.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร2,050.541,591.0022.4 %5.0489.64522.50-6.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร4,907.202,300.0053.1 %5.01,332.79156.7588.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 3,900.961,381.0064.6 %5.0895.45151.8583.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร11,810.055,837.3050.6 %5.01,142.66462.5659.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร3,148.27814.0074.1 %5.0629.20474.0524.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร1,592.14913.0042.7 %5.049.632.8594.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร3,065.18480.0084.3 %5.0648.2260.2990.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร2,846.41126.1595.6 %5.0515.13260.0549.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร3,545.723,378.004.7 %2.0857.42224.7873.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร13,452.01137,344.02-921.0 %0.01,332.822,515.13-88.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร5,317.022,298.0056.8 %5.01,275.77351.3972.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0762.34222.3070.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร6,733.929,840.00-46.1 %0.01,694.1397.2794.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร3,218.82826.0074.3 %5.0667.23528.2020.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร3,591.371,521.0057.6 %5.0857.39594.3230.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร3,490.802,088.0040.2 %5.0762.34216.6071.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร3,968.021,231.0069.0 %5.0933.4630.7996.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร2,799.962,714.833.0 %1.5477.0729.0293.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร29,352.541,651.0094.4 %5.0663.83348.6547.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร43,456.4324,222.0044.3 %5.0813.42712.5012.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,714.98885.0067.4 %5.0458.08280.2538.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร4,563.752,994.0034.4 %5.01,161.65507.3656.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,786.92540.0080.6 %5.0534.15361.7432.3 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร3,705.641,917.6048.3 %5.0838.41327.7560.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร4,118.38644.0084.4 %5.0686.280.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร10,589.357,342.1330.7 %5.03,310.48751.4577.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร12,456.842,212.0082.2 %5.01,347.79132.9290.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร57,538.208,436.6285.3 %5.01,672.05844.6049.5 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร31,722.1826,561.6016.3 %5.0363.6393.1074.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร1,629.134,451.28-173.2 %0.0294.9468.3676.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร132,962.7841,863.0068.5 %5.0760.31332.5056.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย23,047.8514,508.4437.1 %5.0605.61709.50-17.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร6,363.4015,466.95-143.1 %0.01,623.581,939.89-19.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 3,182.061,365.3057.1 %5.0648.22271.5158.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร3,261.08823.0074.8 %5.0458.09166.0163.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร18,712.0712,321.0034.2 %5.03,981.474,203.50-5.6 %0.0
รวม 599,341 409,705 31.64 % 50,291 22,799 54.67 %