จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ3,034.621,937.0036.2 %5.02,100.6935.3998.3 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 352,459.4931,910.9939.2 %5.0214.40299.44-39.7 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2,779.3217.0099.4 %5.0996.36157.0284.2 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่56,202.9531,910.9943.2 %5.0271.37125.5453.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่52,493.624,820.0190.8 %5.0152.53206.81-35.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่10,636.126,001.6043.6 %5.059.650.9598.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่2,459.5114,368.94-484.2 %0.044.310.9597.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่18,028.5310,199.1843.4 %5.02,023.23141.5493.0 %5.0
สำนักงานคลังเขต 52,664.061,745.4234.5 %5.01,535.0730.7498.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่3,101.111,045.0066.3 %5.01,129.47114.8089.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 833,456.6613,942.5058.3 %5.03,608.00547.2084.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 115,533.466,470.0258.3 %5.05,267.69863.5583.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 28,451.91905.3289.3 %5.02,777.61516.8081.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง14,132.971,024.8092.7 %5.0266.1199.3262.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย3,347.98755.0077.4 %5.0213.2570.0167.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด3,026.72473.0084.4 %5.0246.19101.6558.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม3,523.11759.0078.5 %5.0258.12103.5559.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง3,409.60417.0087.8 %5.0403.90101.6574.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง3,904.66943.0075.8 %5.0645.6338.0094.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว7,167.86205.0097.1 %5.0520.660.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว2,917.6279.0097.3 %5.0438.26103.5576.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง3,175.0974.0097.7 %5.0546.49104.5080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ3,288.94172.0094.8 %5.0453.49133.0070.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย3,011.49272.0091.0 %5.04,008.96137.7596.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 17,879.433,020.0061.7 %5.0374.7957.9584.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 26,987.692,676.0061.7 %5.0336.6988.3573.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง4,188.11366.0091.3 %5.0276.9674.9273.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี3,662.48577.0084.2 %5.0229.0969.4469.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง748.43562.0024.9 %5.0300.3590.6769.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง3,443.72170.0095.1 %5.0350.9882.3076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า3,177.79512.0083.9 %5.0479.82123.9674.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด3,223.89266.0091.7 %5.0384.0195.0075.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย3,172.6298.0096.9 %5.0678.93171.0074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ3,319.02169.0094.9 %5.0330.8288.6873.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม3,193.53199.0093.8 %5.0708.2559.7891.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง3,319.02185.0094.4 %5.0240.8461.8074.3 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 35,572.941,816.4167.4 %5.01,465.77195.4086.7 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่3,010.501,728.3042.6 %5.01,082.2364.7794.0 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว2,786.321,392.0050.0 %5.0746.10116.3584.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 57,110.764,054.5043.0 %5.01,555.33470.2569.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่7,621.886,104.0019.9 %5.02,650.752,255.0714.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่3,623.892,941.6818.8 %5.01,298.16286.3477.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่4,357.00840.0080.7 %5.01,119.87691.2838.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 103,626.081,303.0064.1 %5.01,953.60632.0967.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่3,231.401,458.0054.9 %5.0840.86392.3553.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 136,759.2145,665.32-24.2 %0.013,128.103,461.1573.6 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,820.49612.2266.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่852.61305.0064.2 %5.0901.28593.1734.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่4,214.812,069.0050.9 %5.01,624.794,000.00-146.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 54,530.301,690.6562.7 %5.02,371.96711.7970.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 68,040.629,429.70-17.3 %0.02,449.45436.9082.2 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 36,294.3119,879.2445.2 %5.02,334.48577.4075.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่4,530.122,951.4534.8 %5.02,702.16281.6289.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่3,498.392,879.9717.7 %5.0795.521,327.26-66.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่9,152.334,994.7945.4 %5.03,392.382,445.9027.9 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่3,460.10453.0086.9 %5.01,357.67125.7090.7 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 14,507.451,938.6057.0 %5.02,215.973,706.62-67.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่16,864.7945,978.75-172.6 %0.03,620.57523.6385.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 13,933.2917,558.00-26.0 %0.05,682.135,952.80-4.8 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)5,287.155,403.00-2.2 %0.02,504.72750.5070.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่2,938.84589.0080.0 %5.01,015.38142.5086.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 5,141.802,770.0046.1 %5.01,719.0191.5594.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)11,563.4316,841.00-45.6 %0.04,244.49512.0587.9 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ21,765.179,301.6657.3 %5.0423.0777.5181.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)2,648.071,148.6056.6 %5.036.802.8592.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่3,444.90589.0082.9 %5.0641.0164.8289.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่4,187.991,380.0067.0 %5.01,072.43456.8057.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่2,876.4790.0096.9 %5.0882.27444.0349.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่15,337.2853,930.00-251.6 %0.02,251.422,266.13-0.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบ12,229.82ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ381.70ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่6,170.981,160.0081.2 %5.01,300.62609.8553.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่14,675.159,980.0032.0 %5.04,273.0664.6098.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่13,788.36996.0092.8 %5.01,528.81482.8668.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่4,452.432,949.9733.7 %5.01,471.76830.7143.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่4,993.881,282.0074.3 %5.01,936.59466.8275.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่6,367.362,801.9456.0 %5.02,252.32749.9966.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่3,953.573,768.004.7 %2.01,376.68104.8092.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่38,235.5712,943.4966.1 %5.01,225.47376.2969.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่16,137.768,912.0044.8 %5.0846.31308.7563.5 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 139,251.91117,535.0015.6 %5.02,705.512,964.90-9.6 %0.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 51,163.9834,475.6032.6 %5.01,627.28469.0771.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 513,599.8212,255.609.9 %4.53,450.791,675.5851.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,395.35560.0076.6 %5.0825.22174.8978.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่4,733.12420.0091.1 %5.01,357.67660.8351.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,133.07320.0089.8 %5.01,148.49500.9856.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่7,312.883,700.0049.4 %5.02,764.851,001.3063.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่3,282.96910.1972.3 %5.01,225.46307.1574.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่4,398.2112,146.49-176.2 %0.01,699.95515.9269.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่10,137.916,492.3036.0 %5.0953.98735.1122.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 683,656.824,213.0095.0 %5.01,725.59790.7454.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)6,703.441,800.0073.1 %5.04,405.04735.7783.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 256,714.95147.9099.7 %5.04,819.31800.1483.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 311,318.775,215.8753.9 %5.02,147.351,380.3635.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 473,209.8810,231.6286.0 %5.01,027.56585.2343.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 557,389.117,386.7587.1 %5.02,933.651,519.8248.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 125,192.442,590.0089.7 %5.02,201.62247.7388.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 83,629.366,196.70-70.7 %0.0504.1763.1687.5 %5.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร15,713.7915,011.004.5 %2.0468.89422.799.8 %4.5
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่30,002.8428,388.005.4 %2.5474.95512.05-7.8 %0.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์10,533.3310,578.53-0.4 %0.0414.20461.97-11.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่81,517.0457,876.0029.0 %5.02,067.06658.8268.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง19,211.074,168.0078.3 %5.01,032.31482.5353.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่115,322.1343,748.0062.1 %5.01,396.45538.6561.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่56,366.4639,593.0029.8 %5.01,463.991,718.55-17.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่25,080.6775.5399.7 %5.01,198.38385.0367.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง45,193.7012,768.0071.7 %5.01,151.48617.6846.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2,709.711,390.0048.7 %5.0845.14237.2971.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง90,647.1212,726.1286.0 %5.01,530.56675.5755.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่32,346.5616,541.0048.9 %5.02,847.031,684.5040.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่36,343.7314,131.7761.1 %5.012,577.111,535.9987.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่28,283.0626,008.008.0 %4.01,913.758,517.12-345.0 %0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 2,863.17982.0065.7 %5.01,630.30154.2190.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่83,078.1934,978.5457.9 %5.04,095.022,517.5138.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 4,678.623,745.0020.0 %5.01,376.68960.5330.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)5,955.6230,313.00-409.0 %0.02,695.23530.4980.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่4,043.333,547.0012.3 %5.02,016.99303.0585.0 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)2,404.29621.0074.2 %5.01,756.3261.3596.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่2,962.26675.0077.2 %5.0920.30789.1414.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 557,388.6610,622.8881.5 %5.020,460.769,127.6055.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่80,516.9418,672.8976.8 %5.017,198.4021,083.29-22.6 %0.0
รวม 2,120,455 1,067,272 49.67 % 240,040 112,866 52.98 %