จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0203.51100.0550.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน48,332.3631,432.0035.0 %5.0103.6091.2711.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน3,375.862,173.1135.6 %5.0525.26196.9762.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน2,800.84871.0068.9 %5.0696.4338.8094.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน11,743.534,187.5664.3 %5.03,073.44591.6780.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน4,468.921,078.0075.9 %5.0303.3489.7370.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา2,712.77235.0091.3 %5.0213.860.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ11,881.03220.0098.1 %5.0223.470.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง3,654.06366.0090.0 %5.0193.4669.3564.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง3,270.28491.0085.0 %5.0276.9944.9483.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้4,034.88315.0092.2 %5.0510.660.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง3,859.87126.0096.7 %5.0180.9641.1377.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง3,782.1298.0097.4 %5.0394.5170.8482.0 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 24,511.782,740.8039.3 %5.0398.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน4,224.362,556.7939.5 %5.01,019.71646.7336.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน3,180.431,558.0051.0 %5.0924.60289.0068.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน3,407.12777.0077.2 %5.0658.38177.9073.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน2,540.48425.0083.3 %5.0366.85409.16-11.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน3,515.521,095.0068.9 %5.0506.281,875.07-270.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน2,069.701,605.0022.5 %5.0446.30407.278.7 %4.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน3,991.191,246.2568.8 %5.01,228.86674.4145.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน3,906.85926.0076.3 %5.0943.6565.9193.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน13,334.826,972.3147.7 %5.01,647.2485.8194.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน2,442.061,140.0053.3 %5.0544.31232.7557.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน1,707.352,219.00-30.0 %0.050.662.8594.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน2,722.90363.0086.7 %5.0693.1535.1594.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน2,602.31809.0068.9 %5.0525.29293.1944.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน3,651.481,847.0049.4 %5.0615.10431.7529.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน5,022.092,293.3854.3 %5.01,323.961,242.406.2 %3.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน3,295.781,036.0068.6 %5.0943.65437.4353.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน3,628.381,237.0065.9 %5.0696.44169.6975.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน5,395.477,656.12-41.9 %0.01,342.9835.4497.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน3,808.691,020.0073.2 %5.0696.41311.6055.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน1,383.062,426.60-75.5 %0.0848.57338.4960.1 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน4,914.591,878.0061.8 %5.01,152.82521.5754.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน2,989.77974.6167.4 %5.0791.34262.4366.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน3,291.111,970.5040.1 %5.0639.3969.3589.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน8,985.451,920.0078.6 %5.0458.37211.8553.8 %5.0
รจจ.ลำพูน 55,856.0636,506.0134.6 %5.01,080.95546.3249.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน2,355.7299.0095.8 %5.0468.24235.5049.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน6,093.742,415.0060.4 %5.0753.48242.2567.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน6,191.191,404.0077.3 %5.0601.36230.6761.6 %5.0
สปส.จ.ลำพูน5,233.164,836.007.6 %3.51,152.82373.8967.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน2,872.801,336.5053.5 %5.0696.4395.5086.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน9,241.201,365.0085.2 %5.0772.50277.1664.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 134,691.776,844.4180.3 %5.01,072.01444.2058.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 243,261.607,141.5383.5 %5.01,442.95837.1442.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน3,888.922,489.0036.0 %5.0440.26386.3212.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน56,069.5234,827.7337.9 %5.01,319.15526.6160.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน54,845.337,361.0286.6 %5.0775.801,469.36-89.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 25,532.137,236.0071.7 %5.0615.33818.52-33.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง15,062.3510,714.0028.9 %5.0604.171,038.23-71.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน9,682.249,060.006.4 %3.01,419.6033.6097.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 7,829.632,262.2471.1 %5.0734.47546.0125.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน2,552.53390.0084.7 %5.0468.22180.7761.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน33,319.158,016.0075.9 %5.04,566.132,905.7036.4 %5.0
รวม 579,018 234,588 59.49 % 44,948 21,753 51.60 %