จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี3,347.37797.0076.2 %5.0294.7385.2371.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี5,080.565,493.72-8.1 %0.0922.21235.3674.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี3,107.861,340.0056.9 %5.0503.9165.8186.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 115,281.5212,096.3420.8 %5.02,500.38451.4281.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 235,427.8031,603.8810.8 %5.04,797.63645.9886.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,576.022,169.0061.1 %5.0465.6760.3387.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว5,518.201,889.0065.8 %5.0351.6559.0883.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก5,620.311,290.0077.0 %5.0304.69110.3563.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 16,394.035,335.7116.6 %5.0519.0388.2183.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 24,647.661,821.0060.8 %5.0276.8666.5076.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี5,103.542,724.1046.6 %5.0473.4576.0083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา5,894.401,739.0070.5 %5.0506.40114.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,798.83499.0089.6 %5.0335.3438.0088.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 15,020.905,970.77-18.9 %0.0998.11549.8344.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 25,095.147,788.16-52.9 %0.01,276.08532.5158.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี5,102.712,508.0050.8 %5.0922.05537.5041.7 %5.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 16,886.943,262.0652.6 %5.0930.05440.1352.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,382.241,262.0062.7 %5.0503.81291.7842.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี3,451.251,031.0070.1 %5.0332.56434.66-30.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี4,169.841,985.7052.4 %5.0865.00684.9120.8 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์14,387.417,596.0047.2 %5.01,898.951,395.4526.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 15,120.689,333.14-82.3 %0.01,723.111,045.4339.3 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 19,660.83175,524.00-792.8 %0.06,577.961,352.2479.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,272.377,840.00-48.7 %0.06,213.112,586.8058.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี1,980.372,138.00-8.0 %0.0380.40614.55-61.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,132.655,183.00-1.0 %0.0975.41615.5036.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี3,679.482,477.0032.7 %5.0732.10359.4750.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี8,988.7819,761.27-119.8 %0.01,188.27297.5775.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)7,012.593,955.5043.6 %5.02,229.87252.7288.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี3,914.782,980.0023.9 %5.0807.96327.6659.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี3,742.991,342.0064.1 %5.0712.8338.0094.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี3,759.511,617.0057.0 %5.0500.01244.6951.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี3,796.265,792.58-52.6 %0.0731.89201.7372.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี5,938.0924,279.00-308.9 %0.01,125.891,537.87-36.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี3,809.3713,818.53-262.8 %0.0465.67373.0419.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี3,751.452,035.0045.8 %5.0446.65189.1157.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี6,859.0116,982.59-147.6 %0.01,644.6673.2595.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี12,507.4810,968.0012.3 %5.01,437.54940.9034.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี11,256.87292.0097.4 %5.0503.70365.3427.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี4,478.923,191.0028.8 %5.0712.87383.8946.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี5,274.832,145.0059.3 %5.0826.97158.1280.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี4,891.072,150.1056.0 %5.0750.91242.9667.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี4,155.444,128.000.7 %0.5541.7336.7693.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี13,926.126,256.0055.1 %5.0580.66435.1025.1 %5.0
รจจ.ปทุมธานี 57,213.7255,878.402.3 %1.0777.97553.5028.9 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 133,613.8892,372.5330.9 %5.01,213.5220,243.25-1,568.1 %0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี32,411.0019,211.0140.7 %5.0511.69416.0018.7 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง45,707.0128,829.2236.9 %5.0805.77317.2560.6 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 27,164.78303.6098.9 %5.01,048.31526.3549.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 110,607.7719,332.00-82.2 %0.02,414.162,224.397.9 %3.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี3,490.24826.0076.3 %5.0351.78208.5540.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี7,375.237,007.095.0 %2.51,283.36466.4263.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี4,708.664,369.687.2 %3.5769.92411.5846.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี18,747.5816,502.0012.0 %5.02,481.37684.0072.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี5,851.543,082.0047.3 %5.0617.80354.7842.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต35,294.5296,390.00-173.1 %0.02,052.81615.5370.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี2,607.113,131.34-20.1 %0.0617.79244.1360.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 132,145.3512,840.0060.1 %5.01,003.17344.6865.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 222,271.7313,546.4139.2 %5.01,073.64462.2556.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)27,801.8210,229.0663.2 %5.01,763.87680.6261.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี2,591.604,540.00-75.2 %0.0308.83536.41-73.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี143,800.7021,204.0085.3 %5.01,287.82688.8946.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 80,103.4885,804.00-7.1 %0.01,419.38550.6261.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี18,077.2431,774.36-75.8 %0.0439.26359.1018.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี3,902.5221,216.00-443.6 %0.01,185.22930.0021.5 %5.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี371,461.03159,440.0057.1 %5.08,382.641,340.4484.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0541.15265.3551.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 4,440.673,306.2025.5 %5.0655.83640.972.3 %1.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี3,394.53645.0081.0 %5.0313.54168.9546.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี20,688.618,576.1658.5 %5.06,051.653,729.0338.4 %5.0
รวม 1,417,677 1,144,746 19.25 % 91,161 57,599 36.82 %