จังหวัดลำปาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,236.47478.0078.6 %5.0588.4396.7683.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง17,672.4014,302.0019.1 %5.071.75109.72-52.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง5,060.003,837.0524.2 %5.071.592.8596.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง2,584.22669.0074.1 %5.0740.56143.9580.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง2,863.481,126.0060.7 %5.0854.660.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง11,122.877,132.0035.9 %5.03,402.801,017.4570.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง4,685.372,045.0056.4 %5.0400.27102.6074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ5,128.34771.0085.0 %5.0296.9716.6594.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา4,417.91229.0094.8 %5.0273.0649.8481.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร3,542.23390.0089.0 %5.0223.1442.7180.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ3,386.43305.0091.0 %5.0260.4644.2083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน3,346.02511.0084.7 %5.0484.4535.5192.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ3,201.73162.0094.9 %5.0239.553.3398.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว3,291.08413.0087.5 %5.0440.5033.9092.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม3,306.39208.0093.7 %5.0240.7364.5373.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก3,281.13243.0092.6 %5.0449.999.6697.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ3,360.70313.0090.7 %5.0478.7557.7587.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง6,674.314,704.3829.5 %5.01,634.311,749.14-7.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง3,828.371,451.0062.1 %5.01,273.01769.6239.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง2,807.79727.0074.1 %5.0835.64311.5962.7 %5.0
สำนักชลประทานที่ 212,189.7512,434.19-2.0 %0.05,207.362,940.7543.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง2,545.28541.0078.7 %5.0683.51397.3341.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง5,479.611,337.0075.6 %5.01,577.25934.8040.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง2,336.992,054.0012.1 %5.0580.39802.75-38.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง5,027.74771.0084.7 %5.01,767.43582.6267.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง3,324.441,416.0057.4 %5.01,044.82232.7577.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง8,375.116,720.0619.8 %5.02,166.76277.9587.2 %5.0
ท่าอากาศยานลำปาง76,613.419,600.1387.5 %5.0452.18129.3571.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง4,325.592,195.0049.3 %5.01,482.19532.0064.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง3,733.464,153.56-11.3 %0.01,541.67106.3093.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง14,575.147,199.0050.6 %5.06,564.524,157.3536.7 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง4,022.732,497.4337.9 %5.02,142.5417.7599.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง2,812.161,158.0058.8 %5.088.262.8596.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง3,446.89419.0087.8 %5.0987.7771.2592.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง2,462.40444.0082.0 %5.0683.51105.4584.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง3,053.022,423.0020.6 %5.0930.72356.3861.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง5,596.7630,060.00-437.1 %0.01,672.351,516.479.3 %4.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง5,480.993,332.0039.2 %5.02,004.24777.8061.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง3,177.871,767.0044.4 %5.0911.71188.1079.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง5,170.796,596.80-27.6 %0.01,294.10139.8289.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง18,861.005,646.0070.1 %5.02,283.11152.0093.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง3,653.111,487.0059.3 %5.01,196.95641.1546.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง3,625.881,199.0066.9 %5.01,177.93459.1161.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง3,408.121,848.0045.8 %5.01,082.85283.0273.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง5,081.181,752.8165.5 %5.01,406.12536.6261.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง3,412.472,475.0027.5 %5.0968.7542.6395.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง32,748.435,775.0082.4 %5.0692.76175.7574.6 %5.0
รจก.ลำปาง 55,535.6629,731.9846.5 %5.01,258.22546.8556.5 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 31,505.6922,019.8330.1 %5.0969.25294.2969.6 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง7,393.214,770.0035.5 %5.0525.02478.108.9 %4.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง2,442.72696.0071.5 %5.0328.44292.4411.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง3,436.311,495.0056.5 %5.0662.35368.9044.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง20,106.4220,386.00-1.4 %0.01,526.56742.9051.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง3,203.95957.0070.1 %5.0797.59302.0562.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง4,663.583,786.0018.8 %5.01,463.16588.9359.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง3,525.391,616.0054.2 %5.01,025.80230.4977.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง3,472.432,602.0025.1 %5.01,044.82840.6619.5 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ3,689.574,850.00-31.5 %0.0796.7838.0095.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง35,057.905,474.6184.4 %5.01,515.8085.1694.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 133,289.218,951.9973.1 %5.01,703.80720.9757.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 244,809.194,668.0089.6 %5.0676.73544.4519.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 311,079.706,537.0841.0 %5.01,545.18540.4765.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง251.543,303.56-1,213.3 %0.0346.24417.73-20.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง80,062.1065,348.0018.4 %5.01,938.151,714.1011.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง50,657.8636,337.0028.3 %5.01,050.04300.2071.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง18,999.7210,397.0045.3 %5.0911.99782.7314.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา55,715.2511,032.0080.2 %5.0916.70636.5930.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน18,357.3917,104.676.8 %3.01,040.89684.7234.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง5,590.9522,325.20-299.3 %0.02,301.291,451.2536.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 3,499.642,595.0025.8 %5.01,082.85630.2541.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง2,476.67747.0069.8 %5.0683.51244.5664.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง23,961.189,826.0059.0 %5.07,123.027,699.86-8.1 %0.0
รวม 863,121 454,874 47.30 % 89,087 42,399 52.41 %