จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,376.84511.0078.5 %5.0493.1777.8684.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์10,873.265,795.8046.7 %5.073.840.9598.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์3,956.733,174.0019.8 %5.0684.75206.5269.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์2,980.051,015.0065.9 %5.0721.37172.7276.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์30,834.1211,051.7064.2 %5.04,030.15519.3387.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย3,567.67406.0088.6 %5.0305.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน4,982.66447.0091.0 %5.0230.7934.2085.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล3,725.43630.0083.1 %5.0182.470.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน3,525.19417.0088.2 %5.0293.8376.0074.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด3,548.60192.0094.6 %5.0245.3943.9382.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา4,509.14348.0092.3 %5.0325.4691.5071.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า4,091.82225.0094.5 %5.0451.51105.7576.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก3,524.77297.0091.6 %5.0595.76106.1282.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์12,983.514,031.4968.9 %5.01,596.121,729.00-8.3 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด4,143.39783.0081.1 %5.0617.40215.6565.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์4,403.211,888.0057.1 %5.01,158.75611.4047.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 3,523.211,354.0061.6 %5.0876.84305.9065.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,889.09868.0070.0 %5.0702.35325.0153.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,190.19830.0062.1 %5.0417.12549.98-31.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์5,931.201,727.0070.9 %5.0798.761,018.11-27.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์3,710.611,843.0050.3 %5.0582.61153.8973.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์7,011.773,157.0055.0 %5.02,413.801,457.8239.6 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์6,760.142,415.5764.3 %5.01,164.84366.7068.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์13,049.739,515.0027.1 %5.01,559.40276.0282.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)13,573.877,378.9745.6 %5.01,835.282,104.25-14.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์3,450.791,445.0058.1 %5.0797.43304.0061.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,689.57355.0079.0 %5.062.2253.6513.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์2,903.60593.0079.6 %5.0805.9852.1593.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,943.93972.8067.0 %5.0626.31132.4278.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์11,379.591,780.0984.4 %5.0873.52591.2532.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์14,125.342,635.0081.3 %5.01,900.70701.9363.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์6,730.534,006.0040.5 %5.01,120.72487.3556.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์11,073.552,799.0074.7 %5.0911.55644.5829.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์12,974.356,912.0046.7 %5.01,558.09100.4493.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์3,829.77470.0087.7 %5.01,006.61488.3051.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์3,568.691,734.0051.4 %5.0930.56385.3058.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์6,103.081,998.0067.3 %5.01,443.99249.5482.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์3,637.06734.0079.8 %5.0987.59252.6774.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์5,822.243,417.0041.3 %5.0270.4138.1085.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์10,075.821,602.0084.1 %5.0778.44421.2845.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 41,214.6128,717.4730.3 %5.0901.84505.5243.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,467.51694.0071.9 %5.0531.21106.4280.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์3,915.901,671.0057.3 %5.0740.40478.5735.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,515.19995.0060.4 %5.0645.32164.7174.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์4,078.223,368.0417.4 %5.0969.90383.4260.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์4,306.01808.0081.2 %5.0855.7486.4089.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์5,918.553,429.6442.1 %5.0987.61349.0164.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์9,730.542,752.0071.7 %5.0359.01269.0025.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 160,389.5413,838.5477.1 %5.01,394.89587.5557.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 228,394.575,586.8980.3 %5.01,878.71507.8773.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์5,555.563,609.4835.0 %5.0312.76207.6033.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์64,826.9449,837.9923.1 %5.01,425.88548.7661.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์90,245.3427,228.0069.8 %5.0900.05406.3754.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์538,187.6917,456.3296.8 %5.0739.51686.757.1 %3.5
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย36,530.208,040.0078.0 %5.0773.40441.5442.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์187,671.6117,750.6590.5 %5.02,397.781,856.4022.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 4,257.641,975.0053.6 %5.0759.42408.2846.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์3,203.29884.0072.4 %5.0637.45140.3178.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์38,139.849,325.0075.6 %5.05,464.623,105.7143.2 %5.0
รวม 1,394,523 289,720 79.22 % 58,925 26,693 54.70 %