จังหวัดแพร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,632.38197.0092.5 %5.0500.0154.4889.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่149,603.481,159.6099.2 %5.080.961.0098.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่9,045.669,805.35-8.4 %0.093.450.9599.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่2,588.881,008.0061.1 %5.0431.8851.0788.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่2,776.60863.0068.9 %5.0690.1737.5094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่15,765.319,021.0042.8 %5.01,983.26482.4375.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่4,287.86752.0082.5 %5.0288.037.7097.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น3,470.25440.0087.3 %5.0199.4438.0080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย3,227.18351.0089.1 %5.0222.3456.0574.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง4,903.69568.0088.4 %5.0361.950.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง3,395.92347.0089.8 %5.0332.4133.2590.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง3,832.28247.0093.6 %5.0213.890.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น3,611.17212.0094.1 %5.0323.4347.5085.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่4,515.74198.0095.6 %5.0168.330.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่10,190.473,718.1263.5 %5.0956.402,073.85-116.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่3,660.011,450.0060.4 %5.0994.42508.4348.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่2,715.50410.0084.9 %5.0671.14284.1157.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,388.82854.5664.2 %5.0480.98301.9237.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่7,604.651,581.8879.2 %5.01,317.681,476.17-12.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่2,014.801,479.0026.6 %5.0513.73454.1611.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่98,412.662,144.5097.8 %5.04,616.78810.1382.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่10,614.766,834.2235.6 %5.01,355.71864.4736.2 %5.0
ท่าอากาศยานแพร่44,618.1018,180.7059.3 %5.0490.6942.7591.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)9,908.1515,013.00-51.5 %0.04,194.805,943.20-41.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่3,086.401,388.7355.0 %5.0728.20437.4439.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)11,135.9711,633.00-4.5 %0.04,132.06765.5081.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่2,959.67242.0091.8 %5.070.990.9598.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่2,781.08446.0084.0 %5.0717.3487.4287.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่2,382.41131.9494.5 %5.0519.02347.7033.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่3,234.431,796.5544.5 %5.0842.2858.3693.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดแพร่12,247.6517,321.68-41.4 %0.01,450.811,912.73-31.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่4,461.771,739.0061.0 %5.01,279.65213.1183.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่6,308.91735.0088.3 %5.0861.31249.1171.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่7,476.565,282.0229.4 %5.02,496.670.95100.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่10,662.83548.0094.9 %5.0861.31813.315.6 %2.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่3,971.732,526.0036.4 %5.0880.31922.84-4.8 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่5,319.34707.0086.7 %5.0809.35503.5037.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่3,799.762,294.0039.6 %5.01,013.44271.5973.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่2,808.002,008.0028.5 %5.0344.9344.7787.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่10,271.621,623.0084.2 %5.0823.29269.6567.2 %5.0
รจจ.แพร่ 33,453.3717,947.3246.4 %5.0858.27343.7360.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่2,162.36123.0094.3 %5.0294.53122.1958.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่3,058.73470.0084.6 %5.0766.23279.7863.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่2,985.35414.0086.1 %5.0576.0793.2583.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่4,644.244,893.45-5.4 %0.01,203.60570.9552.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่3,037.982,133.7429.8 %5.0727.23152.0979.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่8,604.7310,868.76-26.3 %0.03,181.22460.1485.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน)8,315.358,961.70-7.8 %0.03,255.79383.0888.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 43,871.478,787.5080.0 %5.01,457.98454.7268.8 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 239,986.945,796.6485.5 %5.01,576.51928.1541.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่2,167.672,677.60-23.5 %0.0294.94354.90-20.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่95,349.5256,827.0040.4 %5.01,580.99730.2353.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่83,105.5236,711.0055.8 %5.0864.44702.1618.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่25,517.066,083.5276.2 %5.0891.87576.6135.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่26,050.848,670.0066.7 %5.0790.37667.6515.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง25,256.859,737.0061.4 %5.0715.17328.5754.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง32,263.2910,848.0066.4 %5.0769.38559.8027.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่12,982.753,697.0071.5 %5.01,865.331,512.6218.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 3,116.972,375.7823.8 %5.0823.29220.4073.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่6,672.70460.0093.1 %5.0576.07150.8073.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่45,138.7214,367.6068.2 %5.04,203.763,827.588.9 %4.0
รวม 1,006,435 340,107 66.21 % 66,586 33,890 49.10 %