จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน3,137.72433.0086.2 %5.0968.060.9599.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน10,615.6818,788.20-77.0 %0.079.47121.90-53.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน7,800.239,009.66-15.5 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน3,665.211,424.0061.1 %5.0834.94283.1366.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน2,686.011,028.0061.7 %5.0796.9181.2089.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน13,431.875,225.6861.1 %5.01,891.11435.1077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน3,587.43695.0080.6 %5.0299.9786.5571.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา13,439.80447.0096.7 %5.0335.6469.4279.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย3,663.23136.0096.3 %5.0381.1486.8077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น361.05205.0043.2 %5.0379.60102.4573.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม2,954.49323.0089.1 %5.0288.3760.8678.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง3,666.94234.0093.6 %5.0195.8066.9765.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา3,207.11365.0088.6 %5.0329.4946.9185.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว3,336.01226.0093.2 %5.0394.1585.7178.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง3,223.72343.0089.4 %5.0330.4740.0287.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง5,826.30247.0095.8 %5.0451.51101.5077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ2,764.35166.0094.0 %5.0398.99102.0874.4 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง4,957.295,289.00-6.7 %0.01,026.90676.7234.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน4,196.333,184.8524.1 %5.01,462.471,472.63-0.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน4,813.181,654.0065.6 %5.01,158.20843.7627.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน2,300.421,123.0051.2 %5.0834.94372.4855.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,420.11699.0071.1 %5.0681.68376.0044.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน5,033.441,397.0072.2 %5.01,429.521,805.73-26.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 74,483.452,133.4852.4 %5.01,348.52108.8891.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน25,576.011,917.5092.5 %5.06,189.83812.4086.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน5,141.341,429.3072.2 %5.01,638.701,363.7716.8 %5.0
ส.ป.ก. น่าน3,067.861,072.6065.0 %5.01,723.181,056.5838.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน5,440.155,151.005.3 %2.51,291.33429.6566.7 %5.0
ท่าอากาศยานน่านนคร74,072.6766,355.8010.4 %5.0962.74385.3260.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน4,424.881,534.0065.3 %5.01,272.31598.1653.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,447.02588.0059.4 %5.072.54104.50-44.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน2,698.47895.0066.8 %5.0853.9660.2592.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,478.15649.0073.8 %5.0701.83408.2241.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน3,677.541,411.0061.6 %5.01,025.58216.0978.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดน่าน8,070.286,187.8423.3 %5.01,861.791,089.5641.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน7,947.832,940.4563.0 %5.02,907.67207.6492.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน3,036.041,229.3359.5 %5.0968.06467.1851.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน5,534.224,515.0018.4 %5.01,272.2982.3793.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน8,898.37967.0789.1 %5.0310.96249.3519.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน8,980.98987.3989.0 %5.0758.88249.3567.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน4,191.731,633.6061.0 %5.01,163.30641.0544.9 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน3,361.501,692.0049.7 %5.0968.03347.2064.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน3,362.871,138.0066.2 %5.01,063.13235.2177.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,459.35894.0063.6 %5.0663.8140.1993.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน9,240.34898.0090.3 %5.01,100.08314.1471.4 %5.0
รจจ.น่าน 30,308.8016,094.1646.9 %5.0937.10802.5214.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน2,712.67687.0074.7 %5.0606.75170.2171.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน2,991.701,134.0062.1 %5.0461.6698.1878.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน2,337.45414.0082.3 %5.0644.78183.2471.6 %5.0
สปส.จ.น่าน5,095.043,100.0039.2 %5.01,291.31287.2677.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน3,383.541,444.0057.3 %5.01,120.18179.4384.0 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่าน2,338.62306.0086.9 %5.01,180.05167.8585.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน4,138.683,394.9718.0 %5.01,101.17231.2379.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 136,693.4711,553.0068.5 %5.02,654.95810.4069.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2349,828.946,896.2298.0 %5.02,157.74734.3266.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน3,916.183,238.0017.3 %5.0352.36299.1015.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน71,801.1849,631.0030.9 %5.01,712.861,201.9429.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน22,565.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,042.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพปัว49,681.4311,411.7677.0 %5.01,008.27857.1915.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบ2,027.76ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ671.65ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน7,330.849,778.40-33.4 %0.02,171.831,497.8531.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 2,585.30952.8063.1 %5.0744.95166.2577.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน2,521.131,269.0049.7 %5.0682.79227.5366.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 18,422.098,692.0052.8 %5.04,712.685,107.03-8.4 %0.0
รวม 904,766 288,858 68.07 % 68,609 29,807 56.55 %