จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน3,137.72433.0086.2 %5.0968.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน7,800.239,009.66-15.5 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน3,665.211,424.0061.1 %5.0834.94283.1366.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน2,686.011,028.0061.7 %5.0796.9181.2089.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน13,431.878,941.0033.4 %5.01,891.11435.1077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน3,587.43695.0080.6 %5.0299.9786.5571.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา13,439.80447.0096.7 %5.0335.6469.4279.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย3,663.23136.0096.3 %5.0381.1486.8077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่นไม่ครบ205.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ102.45ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม2,954.49323.0089.1 %5.0288.3760.8678.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง3,666.94234.0093.6 %5.0195.8066.9765.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา3,207.11365.0088.6 %5.0329.4946.9185.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว3,336.01226.0093.2 %5.0394.1585.7178.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง3,223.72343.0089.4 %5.0330.4740.0287.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง5,826.30247.0095.8 %5.0451.51101.5077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ2,764.35166.0094.0 %5.0398.99102.0874.4 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง4,957.295,289.00-6.7 %0.01,026.90676.7234.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่านไม่ครบ3,184.85ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ1,472.63ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน1,752.371,654.005.6 %2.5756.63843.76-11.5 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน2,300.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5834.94372.4855.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,420.11699.0071.1 %5.0681.68376.0044.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่านไม่ครบ1,397.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ1,805.73ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน25,576.011,917.5092.5 %5.06,189.83812.4086.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่านไม่ครบ1,429.30ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ส.ป.ก. น่าน3,067.861,072.6065.0 %5.01,723.181,055.6838.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ท่าอากาศยานน่านนคร74,072.6766,355.8010.4 %5.0962.74385.3260.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน4,424.881,534.0065.3 %5.01,272.31598.1653.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,447.02588.0059.4 %5.072.54104.50-44.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน2,698.47895.0066.8 %5.0853.9660.2592.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,478.15649.0073.8 %5.0701.83408.2241.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านไม่ครบ1,411.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ216.09ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดน่านไม่ครบ6,187.84ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ1,089.56ประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน7,947.832,940.4563.0 %5.02,907.67207.6492.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน3,036.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5968.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน2,975.384,515.00-51.7 %0.0848.5682.3790.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน8,898.37967.0789.1 %5.0310.96249.3519.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน8,980.98987.3989.0 %5.0758.88249.3567.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน4,191.731,633.6061.0 %5.01,163.30641.0544.9 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน3,361.501,692.0049.7 %5.0968.03347.2064.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน3,362.871,138.0066.2 %5.01,063.13235.2177.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,459.35894.0063.6 %5.0663.8140.1993.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน9,240.34898.0090.3 %5.01,100.08314.1471.4 %5.0
รจจ.น่าน 30,308.8016,094.1646.9 %5.0937.10802.5214.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน2,712.67687.0074.7 %5.0606.75170.2171.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน2,991.701,134.0062.1 %5.0461.6698.1878.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน2,337.45414.0082.3 %5.0644.78182.2471.7 %5.0
สปส.จ.น่าน5,095.043,100.0039.2 %5.01,291.31287.2677.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน3,383.541,444.0057.3 %5.01,120.18179.4384.0 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่าน2,337.51306.0086.9 %5.01,180.05166.9585.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน4,138.683,394.9718.0 %5.01,101.17231.2379.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 136,693.4711,553.0068.5 %5.02,654.95809.4069.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2ไม่ครบ6,896.22ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ734.32ประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคน่าน71,801.1849,631.0030.9 %5.01,712.861,201.9429.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน22,565.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,042.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพปัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน7,330.849,778.40-33.4 %0.02,171.831,497.8531.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 2,585.30952.8063.1 %5.0744.95166.2577.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่านไม่ครบ1,269.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ227.53ประเมินไม่ได้0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 18,422.098,692.0052.8 %5.04,712.685,107.03-8.4 %0.0
รวม 440,842 227,518 0.00 % 51,130 20,507 0.00 %