จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา1,976.88252.0087.3 %5.0445.43245.7444.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา6,482.404,639.0028.4 %5.042.81127.79-198.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา2,328.52806.0065.4 %5.0356.00157.4155.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา2,517.62688.5072.7 %5.0692.6338.8694.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา8,722.177,002.0019.7 %5.01,833.59404.9677.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา3,558.92942.0073.5 %5.0366.7246.6987.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ3,118.11581.0081.4 %5.0421.0950.6588.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้3,162.95307.0090.3 %5.0249.8716.9293.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน3,046.16275.0091.0 %5.0295.2233.8488.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง3,123.29303.0090.3 %5.0448.5369.1184.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ3,030.76231.0092.4 %5.0207.6169.5066.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน3,021.49111.0096.3 %5.0486.3669.7185.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง2,969.14209.0093.0 %5.0479.0580.2083.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�6,066.521,460.1975.9 %5.01,263.111,185.606.1 %3.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา3,268.83731.0077.6 %5.01,054.45429.2659.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา2,407.27521.0078.4 %5.0654.60257.8560.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,162.47675.0068.8 %5.0540.50242.3555.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา3,011.551,032.0065.7 %5.0901.811,091.47-21.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา1,706.342,028.28-18.9 %0.0518.42452.4512.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา7,427.553,252.4956.2 %5.01,415.24916.1135.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา3,630.061,551.0057.3 %5.0920.83361.0060.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา7,780.545,678.3127.0 %5.01,434.26361.2874.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา3,371.482,933.3013.0 %5.01,107.24404.3863.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,343.25601.0055.3 %5.057.7654.635.4 %2.5
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา2,627.70332.0087.4 %5.0768.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา2,667.18484.0081.9 %5.0673.62230.5365.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา3,009.61736.2775.5 %5.0806.73237.6470.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา4,581.3018,141.31-296.0 %0.01,624.422,114.42-30.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา3,445.321,853.0046.2 %5.01,110.99416.4262.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา2,823.7585.0097.0 %5.0750.19188.7474.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา4,769.594,992.70-4.7 %0.01,187.05147.8087.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา2,322.26474.0079.6 %5.0347.28240.8330.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา2,784.792,602.006.6 %3.0958.86410.5257.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา2,995.11978.0067.3 %5.0768.70106.2286.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา3,302.461,159.0064.9 %5.0882.7940.7695.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา2,320.211,197.0048.4 %5.0552.2639.2492.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา11,360.281,171.0089.7 %5.01,076.39398.0763.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา27,440.6023,034.7116.1 %5.0858.55441.7548.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,125.84516.0075.7 %5.0536.49297.2644.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา2,519.741,350.6546.4 %5.0692.63287.7658.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,379.84228.0090.4 %5.0597.55156.7373.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา3,930.062,539.8035.4 %5.01,187.05804.7432.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาไม่ครบ869.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ192.83ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา2,832.941,592.0043.8 %5.0768.7084.4889.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 151,044.995,443.6989.3 %5.01,193.82627.3247.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 29,288.755,616.3239.5 %5.02,084.57912.8656.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา2,990.972,726.008.9 %4.0319.549.0097.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา128,810.977,968.3893.8 %5.01,263.59924.2126.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา40,424.0141,440.00-2.5 %0.0907.99452.5050.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้21,136.999,412.1255.5 %5.0642.05415.2635.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,619.41ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 2,532.14865.0065.8 %5.0711.65728.55-2.4 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,087.42374.0082.1 %5.0483.46310.4835.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา12,983.826,012.8753.7 %5.04,214.803,939.356.5 %3.0
รวม 450,773 180,135 60.04 % 43,395 22,131 49.00 %