จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,088.79285.0086.4 %5.0648.15125.6480.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน10,719.855,768.0146.2 %5.074.2468.178.2 %4.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน11,556.431,915.0083.4 %5.092.4976.9516.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน1,691.172,349.00-38.9 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน2,628.03476.0081.9 %5.0271.2795.5764.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,566.58852.0066.8 %5.0487.1331.5793.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน6,362.182,045.0867.9 %5.01,114.65449.3559.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง3,243.25341.0089.5 %5.0718.6814.2598.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย3,117.9766.0097.9 %5.0300.4247.5084.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม3,180.40207.0093.5 %5.0394.900.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย2,939.83121.0095.9 %5.0552.7648.4591.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย2,712.99124.0095.4 %5.0697.78103.2185.2 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง3,989.432,109.0047.1 %5.01,136.05544.7752.0 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน3,546.502,202.0037.9 %5.0544.95504.647.4 %3.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน8,647.882,556.5370.4 %5.01,009.45431.3057.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง2,153.59728.4066.2 %5.0888.30173.6180.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,329.74614.0073.6 %5.0686.1895.7986.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,688.53960.0074.0 %5.01,142.57364.8768.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,598.67598.0077.0 %5.0895.36182.3379.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,317.58195.0091.6 %5.0762.2584.6788.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,778.531,335.0064.7 %5.01,465.831,356.887.4 %3.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,200.571,184.001.4 %0.5333.1267.1679.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,419.45713.0079.1 %5.01,313.71870.0033.8 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน3,549.98997.7671.9 %5.0819.29165.1479.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,887.313,745.29-29.7 %0.0933.3990.8990.3 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 58,505.7928,149.0151.9 %5.0462.38185.4059.9 %5.0
ท่าอากาศยานปาย 11,328.254,985.0056.0 %5.0640.40344.0046.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,709.151,856.0031.5 %5.0933.39101.6589.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน2,599.91878.0066.2 %5.079.9436.4654.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,544.90235.0090.8 %5.0876.3428.5096.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,117.71406.4080.8 %5.0648.15289.4455.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,838.071,457.0048.7 %5.0990.44221.8477.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,092.5912,212.00-198.4 %0.01,484.851,043.4529.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,124.192,385.6142.2 %5.01,503.87167.2088.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน818.52781.004.6 %2.0600.05529.6811.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,888.571,833.8652.8 %5.01,028.47111.1589.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน8,106.57583.0092.8 %5.0743.22282.1562.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,767.571,366.0050.6 %5.0971.42609.4237.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน2,984.23992.0066.8 %5.0914.37141.5984.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,564.32706.0072.5 %5.0857.32115.7586.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,022.58547.0073.0 %5.0535.84139.9173.9 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน3,505.49668.0080.9 %5.0341.0654.4984.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 19,372.8012,015.6338.0 %5.0859.73496.0842.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน463.78346.0025.4 %5.0629.13182.7171.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,539.74611.0075.9 %5.0857.33311.6063.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,095.25406.0080.6 %5.0648.1553.7391.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,827.742,883.06-2.0 %0.0952.41365.5261.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,518.62512.0079.7 %5.0857.33150.4182.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,920.361,266.5056.6 %5.0601.2199.2683.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 112,605.645,333.5657.7 %5.02,101.91285.7586.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 226,165.846,771.7874.1 %5.02,243.26437.6580.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน12,607.482,038.8083.8 %5.0211.71323.85-53.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน33,114.699,306.7671.9 %5.0814.47294.9563.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง14,045.836,953.0050.5 %5.01,190.23473.2760.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,214.236,086.54-16.7 %0.01,199.121,480.77-23.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2,555.64791.0069.0 %5.0876.34298.4465.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,390.79204.0091.5 %5.0648.140.00100.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน34,628.744,284.0087.6 %5.03,705.363,448.446.9 %3.0
รวม 390,501 152,338 60.99 % 48,642 19,097 60.74 %