จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์2,407.96605.0074.9 %5.0263.99102.8961.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์11,462.733,348.2070.8 %5.081.0789.87-10.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์11,906.6011,537.733.1 %1.564.1451.7019.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์4,619.9711,052.00-139.2 %0.01,299.81365.8171.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,242.751,651.0049.1 %5.0805.3963.7892.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์68,858.9130,155.7556.2 %5.04,456.472,482.6144.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,405.181,996.7541.4 %5.0709.86571.5719.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์3,128.461,950.7537.6 %5.0309.03104.5066.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว3,060.21529.0082.7 %5.0379.70190.0050.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,724.32513.0081.2 %5.0329.68247.0025.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,708.07453.0083.3 %5.0260.22237.508.7 %4.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์5,033.061,998.0060.3 %5.01,299.81865.6933.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์3,051.201,049.0065.6 %5.0350.826.3198.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์3,197.391,171.0063.4 %5.0786.38297.5262.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์6,059.323,896.6235.7 %5.01,851.272,796.87-51.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 95,552.013,622.0434.8 %5.02,058.062,117.10-2.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์2,908.103,770.00-29.6 %0.0667.71220.8466.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์5,053.813,557.7629.6 %5.01,489.97745.4450.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์5,538.334,190.0024.3 %5.01,185.72154.7986.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์10,955.0313,417.00-22.5 %0.01,775.21248.0086.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)7,606.155,883.5922.6 %5.02,635.00642.2075.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�3,890.891,636.5057.9 %5.0938.51291.8768.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)85,625.707,410.0091.3 %5.04,616.78715.9984.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)11,307.239,465.2016.3 %5.04,033.553,067.3524.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์4,050.961,171.0071.1 %5.01,071.6234.9896.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์2,894.721,025.0064.6 %5.0791.55356.1655.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์3,769.833,342.7011.3 %5.0995.55397.8860.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์9,357.7829,777.35-218.2 %0.01,908.321,562.1018.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์12,105.876,101.0049.6 %5.03,866.14197.3194.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์8,585.157,580.0011.7 %5.02,478.801,182.9952.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์7,645.9413,345.59-74.5 %0.01,302.32274.2278.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์3,907.691,256.0067.9 %5.01,014.56575.8243.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์3,915.191,010.3774.2 %5.0995.54338.3066.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์5,384.932,852.0047.0 %5.01,223.73420.6665.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์4,995.723,475.0030.4 %5.01,337.85565.1357.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์3,902.603,646.006.6 %3.0976.54140.4885.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์415,140.2522,312.2594.6 %5.0918.39466.8149.2 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์70,299.7711,298.0083.9 %5.0813.75253.4368.9 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 88,591.6862,587.0029.4 %5.01,508.501,128.7025.2 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 13,084.0911,408.0012.8 %5.0618.92467.4224.5 %5.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์2,816.144,080.10-44.9 %0.0353.302.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,665.941,116.0058.1 %5.0577.20101.3582.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์3,645.862,237.0038.6 %5.0900.47258.5971.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์27,811.9819,312.0030.6 %5.01,778.49133.6392.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,944.971,907.0035.2 %5.0638.15457.3028.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์3,204.766,514.74-103.3 %0.01,152.36554.2751.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์3,502.432,208.1037.0 %5.0900.46339.3662.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์3,609.494,335.00-20.1 %0.0976.52295.1069.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์34,697.915,619.0083.8 %5.01,204.76788.5434.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)26,601.9512,780.5652.0 %5.03,743.01138.5796.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 121,490.3721,279.091.0 %0.51,364.21923.9532.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 237,289.4410,203.2672.6 %5.01,300.09947.1527.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3105,707.0916,804.0084.1 %5.01,702.34506.3570.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์7,154.504,879.6831.8 %5.0268.24103.5961.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์105,576.9598,969.006.3 %3.01,849.17811.2656.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์23,476.7416,854.0028.2 %5.01,050.67672.7336.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์111,352.8369,022.0038.0 %5.01,084.37676.0537.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์26,150.1531,232.00-19.4 %0.0914.451,477.35-61.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์79,427.8120,730.4373.9 %5.0865.45891.50-3.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย54,664.2413,800.0074.8 %5.0817.29645.7521.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์12,650.3520,583.40-62.7 %0.02,222.452,802.99-26.1 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์10,983.5718,672.44-70.0 %0.04,043.21180.6495.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 28,688.1622,440.0021.8 %5.01,235.93477.8661.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 3,315.711,223.0063.1 %5.01,197.29367.0069.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์169,954.5981,759.9951.9 %5.02,139.281,813.9815.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 3,772.622,687.2928.8 %5.0976.54699.6628.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์3,066.951,577.0048.6 %5.0634.25585.767.6 %3.5
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์37,356.2035,025.006.2 %3.04,623.942,226.7751.8 %5.0
รวม 1,884,515 854,897 54.64 % 94,984 44,919 52.71 %