จังหวัดอุทัยธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,514.82669.0073.4 %5.0452.8359.4086.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี3,724.603,383.009.2 %4.5642.9971.2588.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี3,147.961,160.0063.2 %5.0700.0436.0094.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี17,182.7313,009.0024.3 %5.02,356.99672.7371.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี6,360.51626.0090.2 %5.0278.5639.2585.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน4,029.81323.0092.0 %5.0197.510.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์4,266.22354.0091.7 %5.0196.991.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง4,446.45365.0091.8 %5.0157.600.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่3,846.09584.0084.8 %5.0524.0979.3184.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก3,849.78443.0088.5 %5.0346.9350.2685.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง3,851.72486.0087.4 %5.0226.1021.8590.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต3,649.22326.0091.1 %5.0236.1456.0676.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี4,358.375,362.71-23.0 %0.01,004.29684.2831.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี6,972.601,672.0076.0 %5.01,042.32863.8117.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี3,146.05632.0079.9 %5.0948.69528.4744.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี5,671.23910.0084.0 %5.0642.96634.891.3 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี9,347.421,000.0089.3 %5.02,316.391,033.6055.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี5,885.374,099.4830.3 %5.0689.86605.7112.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี4,472.532,935.6334.4 %5.01,194.441,459.60-22.2 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี7,979.373,115.0861.0 %5.01,012.01179.2882.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี8,556.379,358.00-9.4 %0.01,311.37154.8188.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี6,380.872,605.5059.2 %5.0776.59463.2440.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี5,205.75898.0082.7 %5.0776.0938.8695.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี4,129.30623.0084.9 %5.0585.94388.6033.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี3,424.133,009.8012.1 %5.0795.08172.3078.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี9,382.112,680.0071.4 %5.01,275.602,183.09-71.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี5,475.473,240.0040.8 %5.01,099.37654.2340.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี3,433.071,796.0047.7 %5.0795.11188.5576.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี9,084.087,721.0015.0 %5.01,798.7355.5196.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี11,847.731,254.0089.4 %5.0757.08383.8349.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี3,532.472,271.0035.7 %5.0833.15494.6340.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี3,502.141,466.0058.1 %5.0833.14149.4082.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี3,431.631,795.3047.7 %5.0825.23379.8554.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี7,953.191,590.0080.0 %5.0301.4536.0188.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี10,736.451,639.0084.7 %5.01,017.43322.3068.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี32,575.9823,723.0027.2 %5.0726.03568.1121.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,198.74639.0080.0 %5.0733.830.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี3,110.70950.0069.5 %5.0636.93219.8165.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี12,001.421,090.0090.9 %5.04,103.89318.9292.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี5,840.544,567.0521.8 %5.0852.16453.3346.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี7,022.571,919.0072.7 %5.0795.1190.3088.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี7,457.623,819.0048.8 %5.01,327.56115.1991.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 133,984.2511,946.1064.8 %5.0937.731,041.81-11.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 214,538.6013,624.006.3 %3.02,366.151,163.9650.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี5,423.033,489.0035.7 %5.0295.06111.3962.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี63,272.9157,768.008.7 %4.01,245.25839.0932.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี36,907.9723,648.0035.9 %5.0833.77876.47-5.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี21,446.388,588.5060.0 %5.0666.13622.786.5 %3.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี11,977.8015,481.25-29.2 %0.01,838.191,145.1437.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 4,622.291,571.0066.0 %5.0845.14284.1366.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี3,968.801,059.0073.3 %5.0509.87177.8465.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี18,211.4611,908.0034.6 %5.04,377.671,667.5061.9 %5.0
รวม 490,339 269,191 45.10 % 52,040 22,841 56.11 %