จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,564.33482.0081.2 %5.0510.42100.4980.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร9,015.694,650.0048.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร2,947.001,478.0049.8 %5.0529.51228.5856.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร3,633.811,342.0063.1 %5.0757.6476.2389.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร12,196.675,542.5254.6 %5.02,069.75914.8555.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร5,255.881,208.0077.0 %5.0409.9956.6286.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี4,692.89969.0079.4 %5.0448.4953.3988.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง4,424.36590.0086.7 %5.0341.83130.1661.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย3,849.84364.0090.5 %5.0253.3137.5985.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ4,367.63740.0083.1 %5.0303.0538.2687.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน4,171.23368.2591.2 %5.0379.4852.7286.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม3,611.58408.0088.7 %5.0268.9561.4577.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี3,568.22405.0088.6 %5.0383.7469.6081.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,233.495,457.94-28.9 %0.01,214.02858.0129.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร4,346.091,706.0060.7 %5.01,271.07493.0861.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,164.251,519.0052.0 %5.0795.66101.4487.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 431,384.6429,196.737.0 %3.55,928.684,867.8017.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร2,755.761,647.0040.2 %5.0548.30640.30-16.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร5,470.143,140.0042.6 %5.01,315.16798.0039.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,382.484,634.00-94.5 %0.0600.69268.7055.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร4,962.121,675.0066.2 %5.01,518.271,341.4011.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร4,826.032,294.0052.5 %5.01,328.12666.0049.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร11,063.9224,180.00-118.5 %0.05,808.10232.7596.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,632.711,532.8057.8 %5.0956.3187.0290.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร2,078.48323.0084.5 %5.068.9237.7345.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,233.18602.0081.4 %5.0871.7453.7593.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร2,823.37750.0073.4 %5.0662.56480.9827.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร3,504.212,664.6824.0 %5.0525.40454.1013.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร5,300.625,892.00-11.2 %0.01,271.07235.6081.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร4,017.886,205.00-54.4 %0.01,042.88716.3031.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร3,658.131,270.0065.3 %5.0833.71323.0061.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร16,752.9717,274.36-3.1 %0.02,088.76487.4076.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร13,930.9311,521.9917.3 %5.02,200.394,985.65-126.6 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร11,328.841,539.0086.4 %5.0776.66582.3525.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,186.892,748.0013.8 %5.0757.65487.8135.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร5,186.512,354.0054.6 %5.01,175.99435.0463.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร4,060.171,812.8055.4 %5.01,042.87452.0056.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร7,152.572,551.0064.3 %5.0700.59108.3384.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร10,360.942,268.0078.1 %5.0757.64557.8026.4 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 72,364.1540,420.0044.1 %5.01,326.25608.5054.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,541.87803.0068.4 %5.0548.470.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,298.081,299.0060.6 %5.0833.710.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,631.24830.0068.5 %5.0586.50231.7660.5 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร4,795.253,576.7825.4 %5.01,156.97375.4967.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร3,265.551,296.0060.3 %5.0833.70443.6546.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร3,955.153,374.9814.7 %5.0954.32102.2089.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)26,041.948,157.8568.7 %5.02,806.11908.2867.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 125,633.5414,342.3044.0 %5.01,635.45462.3371.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 213,587.6611,540.0015.1 %5.01,774.551,746.901.6 %0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร836.105,202.00-522.2 %0.0275.18437.00-58.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร73,480.5081,427.00-10.8 %0.01,510.61772.0848.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร23,456.381,600.0093.2 %5.0906.09332.5063.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร33,415.3313,768.0058.8 %5.0834.97130.8884.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี26,771.05844.0096.8 %5.0835.56286.9065.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร18,919.6214,169.0225.1 %5.01,876.351,763.936.0 %3.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 3,163.032,405.0024.0 %5.0795.67396.0750.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 215,785.244,809.3269.5 %5.02,306.871,498.1535.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,677.18725.0072.9 %5.0605.51430.5628.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร19,969.806,794.0666.0 %5.05,855.271,731.9270.4 %5.0
รวม 615,685 372,688 39.47 % 70,975 35,233 50.36 %