จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,431.32331.0086.4 %5.0635.02175.3372.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก20,155.6911,335.7243.8 %5.067.03102.66-53.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด20,297.8322,531.71-11.0 %0.086.25102.04-18.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ตาก10,508.5810,934.91-4.1 %0.055.1934.7237.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก3,297.323,824.34-16.0 %0.0977.32523.0146.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก3,286.041,326.0059.6 %5.0920.270.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก17,757.078,168.0054.0 %5.02,802.851,535.2045.2 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด14,354.5314,677.90-2.3 %0.02,072.83714.3565.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก5,473.251,584.0071.1 %5.01,186.491,479.15-24.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก4,215.412,321.0044.9 %5.01,243.54522.1558.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก3,070.651,547.0049.6 %5.0882.2450.8494.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก3,073.32865.0071.9 %5.0882.23528.9040.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก3,616.912,543.0029.7 %5.01,208.64938.6022.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก2,100.342,350.22-11.9 %0.0586.96265.0554.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก5,253.472,824.0046.2 %5.01,642.88874.0046.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)3,798.332,258.0040.6 %5.01,129.45219.1180.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก13,009.097,136.8445.1 %5.01,086.51218.8079.9 %5.0
ท่าอากาศยานตาก19,806.683,670.0081.5 %5.0176.300.9099.5 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด67,517.1348,935.0027.5 %5.01,184.11398.0066.4 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก3,626.77859.0076.3 %5.01,110.43962.3013.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)15,106.206,693.6955.7 %5.05,314.29232.2095.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก3,175.24374.0088.2 %5.097.2373.7724.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,218.04310.0074.5 %5.033.8252.78-56.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,218.04208.0082.9 %5.082.558.0690.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก3,009.20868.0071.2 %5.0977.3395.0090.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก2,747.79360.0086.9 %5.0768.14421.4345.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก3,701.192,667.2027.9 %5.01,129.45520.9953.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก9,197.9519,170.00-108.4 %0.01,795.012,708.21-50.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก14,301.945,251.0063.3 %5.02,403.51417.1182.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก3,211.4012,383.00-285.6 %0.0939.28168.3082.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก100,146.525,791.9694.2 %5.04,641.79114.2397.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก3,509.381,688.0051.9 %5.0958.29378.3960.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก5,298.722,679.5949.4 %5.0792.26526.8133.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก3,303.111,372.0058.5 %5.0977.31334.6065.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก3,214.071,061.8267.0 %5.0725.20360.0050.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก3,827.321,531.2060.0 %5.0749.1226.1596.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก6,221.191,500.0075.9 %5.0405.91542.92-33.8 %0.0
เรือนจำกลางตาก 47,024.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,179.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก2,719.70667.0075.5 %5.0692.07155.7877.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก6,361.083,763.8040.8 %5.01,890.06587.1068.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก2,954.64606.0079.5 %5.0526.62346.7534.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก5,317.243,350.7037.0 %5.01,015.35623.8438.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก3,335.141,927.9542.2 %5.0977.31175.7582.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก23,999.252,713.2088.7 %5.08,811.92805.1290.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 142,178.248,198.4680.6 %5.05,678.54574.6089.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 22,896.585,891.8874.3 %5.02,758.17901.0167.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก6,632.352,135.5067.8 %5.0398.81655.89-64.5 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดตากไม่ครบ41,006.19ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ360.53ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก27,360.3330,622.68-11.9 %0.01,069.381,742.81-63.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก37,527.2026,976.0028.1 %5.01,297.05561.2456.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด86,209.912,676.0096.9 %5.01,235.691,050.0215.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก16,154.4814,357.4411.1 %5.01,289.182,373.20-84.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 4,069.402,184.0046.3 %5.01,248.78745.3240.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,561.51467.0081.8 %5.0692.08168.1575.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก40,954.5312,564.0069.3 %5.06,433.733,948.3038.6 %5.0
รวม 740,289 333,034 55.01 % 78,742 32,042 59.31 %