จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร3,685.671,022.0072.3 %5.0466.46105.8177.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร2,726.841,466.0046.2 %5.0543.73242.5655.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร2,858.871,064.0062.8 %5.0412.950.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร22,463.5312,422.0044.7 %5.02,710.35506.0081.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0219.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน3,579.64771.0078.5 %5.0273.23103.7362.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก3,621.02917.0074.7 %5.0368.77106.0671.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ3,532.10564.0084.0 %5.0222.3889.7359.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล3,524.68714.0079.7 %5.0333.26105.8568.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก3,440.92395.0088.5 %5.0250.8588.0664.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน3,436.71776.0077.4 %5.0201.3488.8855.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง3,585.45442.0087.7 %5.0178.6686.5351.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม3,524.55470.0086.7 %5.0221.1754.6375.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร3,960.152,395.0039.5 %5.01,055.96823.2222.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร3,480.921,925.0044.7 %5.0633.11644.61-1.8 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,227.061,507.0053.3 %5.0713.67330.6153.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร2,739.091,376.0049.8 %5.0332.33617.50-85.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร4,690.411,700.0063.8 %5.01,374.611,026.4525.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,246.022,936.00-30.7 %0.0515.23476.897.4 %3.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,185.262,074.0050.4 %5.01,151.04852.7025.9 %5.0
ส.ป.ก. พิจิตร3,359.891,990.0040.8 %5.0746.1770.6190.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร6,778.147,748.00-14.3 %0.01,379.23434.6568.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร3,109.55944.0069.6 %5.0441.7347.4889.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,696.29428.0074.8 %5.050.6049.631.9 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร3,553.73720.0079.7 %5.0808.750.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร2,663.56911.0065.8 %5.0523.51185.6264.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร3,501.642,318.0033.8 %5.0846.78202.7976.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตร13,140.631,546.0088.2 %5.01,273.961,203.835.5 %2.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร5,925.613,983.0032.8 %5.01,246.12756.6739.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร3,202.341,757.0045.1 %5.0732.69299.4759.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร6,327.909,731.76-53.8 %0.01,512.34171.9588.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,365.031,336.8160.3 %5.0675.64372.4544.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร10,938.742,557.0076.6 %5.0903.83261.0071.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร4,232.193,215.0024.0 %5.01,113.01358.9167.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร4,242.641,826.0057.0 %5.0846.78195.8376.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร3,157.433,270.00-3.6 %0.0580.5652.3791.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร10,620.191,801.0083.0 %5.0656.62437.0033.4 %5.0
รจจ.พิจิตร 36,354.5428,261.6622.3 %5.0742.81698.855.9 %2.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,470.75931.0062.3 %5.0447.45158.4564.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,455.041,262.1063.5 %5.0694.65186.6473.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร3,036.72570.6081.2 %5.0438.55169.3361.4 %5.0
สปส.จ.พิจิตร5,443.874,352.8520.0 %5.0903.83496.5345.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร3,485.232,673.0023.3 %5.0846.81294.2165.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร3,500.934,237.16-21.0 %0.0808.7526.8996.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1128,277.3813,527.9489.5 %5.01,197.96210.0082.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 232,396.039,650.3370.2 %5.01,310.28679.0448.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร5,086.193,076.3539.5 %5.0324.93629.66-93.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร120,825.0554,257.0055.1 %5.0887.76863.862.7 %1.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร21,378.8816,503.9922.8 %5.0720.241,716.55-138.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร32,865.6514,771.8755.1 %5.0601.70923.16-53.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร5,458.2012,960.59-137.5 %0.0755.002,246.20-197.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 2,767.691,771.0136.0 %5.0618.62336.0345.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)4,939.865,372.01-8.7 %0.01,494.52782.3347.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร2,410.16348.0085.6 %5.0492.42179.9563.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร17,681.1614,715.6316.8 %5.03,499.353,937.57-12.5 %0.0
รวม 606,158 270,262 55.41 % 43,083 25,987 39.68 %