จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 69,659.2926,821.0061.5 %5.0262.29145.0744.7 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,615.12596.0077.2 %5.0719.81105.4585.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี16,311.8912,776.7521.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี7,533.858,403.70-11.5 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0173.041,192.12-588.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.กาญจนบุรี11,795.015,149.5056.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี3,947.243,104.8621.3 %5.0706.80384.2545.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,247.41584.5682.0 %5.0948.0067.8492.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี24,795.9811,349.3254.2 %5.02,906.631,192.2559.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง4,331.361,802.0058.4 %5.0340.2036.2789.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา4,239.081,340.0068.4 %5.0303.4486.3671.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน3,846.48670.0082.6 %5.0250.1391.7063.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย3,823.60516.0086.5 %5.0304.1986.3071.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค3,874.13469.0087.9 %5.0415.5788.3078.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ4,103.39587.0085.7 %5.0690.3985.0687.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี3,789.07438.0088.4 %5.0895.8580.0891.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์3,701.0992.0097.5 %5.0549.7288.3583.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ3,835.69397.0089.6 %5.0414.1986.1379.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย4,071.14415.0089.8 %5.0267.8485.0068.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ3,839.43368.0090.4 %5.0357.7686.2175.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา3,818.84614.0083.9 %5.0321.1086.0573.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0390.2187.4077.6 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี3,452.894,318.00-25.1 %0.01,244.40308.4775.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี6,970.296,261.2410.2 %5.01,396.531,498.92-7.3 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,368.812,265.0048.2 %5.0986.0325.9397.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,042.442,137.0047.1 %5.01,859.34374.0979.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,218.531,342.0058.3 %5.0865.62165.7680.9 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13254,299.19245,245.633.6 %1.596,563.8722,051.6577.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี2,917.251,217.0058.3 %5.0909.82854.056.1 %3.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี5,299.143,458.0034.7 %5.01,834.211,307.3828.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี2,284.732,962.76-29.7 %0.0628.36410.4434.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี6,312.176,554.34-3.8 %0.01,610.74483.9970.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,326.764,037.006.7 %3.0811.53392.1351.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี6,241.2414,524.00-132.7 %0.01,385.37108.0092.2 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี3,663.432,124.0042.0 %5.0611.44229.6762.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,417.531,274.0062.7 %5.01,024.06130.5987.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี2,882.77993.0065.6 %5.0814.89442.7545.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี3,963.004,229.00-6.7 %0.01,176.19159.0886.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี5,152.352,537.0050.8 %5.01,632.43514.3168.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี5,073.585,058.000.3 %0.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี3,797.122,664.0029.8 %5.01,252.26116.1890.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,752.577,162.55-50.7 %0.01,333.5451.1996.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี11,186.391,896.0083.1 %5.01,099.981,000.359.1 %4.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี3,634.613,256.6010.4 %5.01,099.69547.1450.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี4,374.342,525.0042.3 %5.01,385.22420.0269.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี5,571.283,522.9836.8 %5.01,442.42410.0871.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี4,445.234,489.93-1.0 %0.0872.6649.7094.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี11,726.849,554.0018.5 %5.0598.11655.72-9.6 %0.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี163,969.5546,695.0671.5 %5.01,738.63663.1861.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี2,622.141,295.0050.6 %5.0719.81231.9067.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี4,666.943,361.7228.0 %5.01,427.17463.1367.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,321.012,598.8621.7 %5.0921.44255.8372.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี6,065.195,284.3212.9 %5.0636.69409.2335.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี10,388.042,827.0072.8 %5.0640.92231.0963.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)18,559.445,573.0070.0 %5.06,455.10346.1494.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี43,074.168,748.5479.7 %5.0959.47210.8978.0 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"9,196.682,592.0071.8 %5.045.18128.78-185.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 122,341.5253,802.98-140.8 %0.01,928.71670.5265.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 238,733.7615,216.0060.7 %5.010,739.71550.5194.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 39,688.677,660.4520.9 %5.02,548.68472.1581.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 418,694.7210,470.3044.0 %5.01,392.50637.2054.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี2,409.674,071.94-69.0 %0.0322.29114.8364.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี14,296.925,402.3962.2 %5.0385.14842.03-118.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี60,853.4749,578.0018.5 %5.01,559.602,159.78-38.5 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี80,825.39131.6599.8 %5.01,168.88902.3222.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี37,033.9239,306.00-6.1 %0.01,341.161,999.04-49.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี30,802.4826,709.0113.3 %5.01,198.92731.7439.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี80,163.0335,651.0055.5 %5.01,162.631,020.3012.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน14,159.7910,596.4025.2 %5.0981.24656.2233.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี46,911.9215,949.0066.0 %5.02,642.252,186.9017.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,740.102,871.0023.2 %5.01,143.38850.2525.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 116,152.069,127.3243.5 %5.03,578.331,438.2659.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี3,314.291,842.1244.4 %5.0871.93362.9058.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี84,182.0228,096.2566.6 %5.06,385.775,464.4314.4 %5.0
รวม 1,390,721 817,559 41.21 % 188,551 60,867 67.72 %