จังหวัดสุพรรณบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี2,971.85483.0083.7 %5.0452.3782.6581.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี19,720.7111,370.1642.3 %5.090.19227.05-151.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,208.142,017.0037.1 %5.0699.5779.8888.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี3,537.391,369.0061.3 %5.0661.5441.9993.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี9,983.97241.5497.6 %5.02,391.44908.2062.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี5,021.951,600.0068.1 %5.0306.3038.9587.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช3,896.87396.0089.8 %5.0327.8576.0076.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง3,895.60650.0083.3 %5.0336.3961.7581.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า4,017.791,184.0070.5 %5.0209.6995.0054.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์3,765.37677.0082.0 %5.0200.4672.1164.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์4,070.67781.0080.8 %5.0231.1419.7191.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง3,701.131,281.0065.4 %5.0403.3565.0083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก3,736.20805.0078.5 %5.0309.050.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง5,939.47728.0087.7 %5.0278.5038.0086.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ3,705.67672.0081.9 %5.0323.0645.2886.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี7,784.913,374.6756.7 %5.01,174.97988.0915.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3,425.061.00100.0 %5.0623.51106.7882.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี4,052.082,038.0049.7 %5.0984.81389.5060.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี3,744.121,042.0072.2 %5.0561.17176.4168.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี3,224.611,431.0055.6 %5.0566.46646.66-14.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,420.752,583.0041.6 %5.01,060.881,299.37-22.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี4,060.102,526.0037.8 %5.0621.55958.88-54.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี5,028.242,610.0048.1 %5.01,251.041,219.852.5 %1.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)3,981.392,933.9326.3 %5.0984.81502.6549.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี13,992.963,307.5876.4 %5.01,631.36144.6891.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง11,273.809,413.3416.5 %5.04,209.604,677.00-11.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี3,558.641,485.0058.3 %5.0832.69793.734.7 %2.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี9,928.066,005.5939.5 %5.03,057.56755.2575.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี3,774.72969.0074.3 %5.0832.6936.1795.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,514.97518.0085.3 %5.0604.49372.3338.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี3,822.963,466.719.3 %4.5794.65400.7249.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี10,305.0738,846.00-277.0 %0.01,688.411,515.7310.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี13,196.715,215.0060.5 %5.01,289.071,007.9821.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี4,142.571,438.0065.3 %5.0908.75176.6480.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี6,518.029,351.03-43.5 %0.01,517.26134.3691.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี14,221.8913,516.055.0 %2.52,405.81414.5082.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี7,353.701,583.0078.5 %5.0775.64511.1034.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี5,090.313,445.3232.3 %5.0851.70553.7135.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี5,720.034,033.0029.5 %5.01,155.96420.0863.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี5,010.722,456.0051.0 %5.01,327.10476.9864.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี3,978.992,553.0035.8 %5.0604.4954.2491.0 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี20,265.737,750.0061.8 %5.0509.63508.250.3 %0.5
รจ.จ.สุพรรณบุรี 89,001.6667,581.3324.1 %5.01,354.81478.2964.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,610.51610.0076.6 %5.0471.3834.2092.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี3,862.842,272.0041.2 %5.0676.09570.9515.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี32,526.0619,053.0041.4 %5.02,225.20823.6563.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,481.451,056.0069.7 %5.0585.48378.4335.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี4,504.133,197.0029.0 %5.0908.75846.796.8 %3.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี4,240.411,542.0063.6 %5.0629.06228.0063.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี3,459.323,511.51-1.5 %0.0870.72475.0045.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี4,761.454,043.0015.1 %5.0536.84331.5038.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1568,062.7514,532.9397.4 %5.0930.26408.7756.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 220,953.697,835.2462.6 %5.01,111.02392.3364.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 321,497.729,307.8956.7 %5.01,401.56954.9231.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)8,519.896,000.0029.6 %5.02,135.28343.8083.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี7,562.298,020.00-6.1 %0.0409.97693.50-69.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี81,516.1397,895.00-20.1 %0.01,341.471,449.24-8.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี117,416.3942,844.2463.5 %5.0813.781,057.14-29.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี29,336.6534,869.99-18.9 %0.0946.57750.0020.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส24,812.8819,481.0021.5 %5.0747.11467.5537.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง39,728.009,713.0075.6 %5.0766.16396.7048.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง72,130.1515,657.7078.3 %5.0675.04768.90-13.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี21,510.8322,203.00-3.2 %0.01,885.852,012.75-6.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,420.373,139.6029.0 %5.0870.74722.8817.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 (จ.สุพรรณบุรี)5,901.909,021.00-52.8 %0.02,281.9785.9796.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี3,498.03935.0073.3 %5.0623.51242.7661.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี35,917.6511,336.0068.4 %5.03,707.503,371.289.1 %4.5
รวม 1,477,797 573,803 61.17 % 68,953 39,379 42.89 %