จังหวัดนครปฐม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม4,116.94756.0081.6 %5.0422.29172.3259.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,384.653,422.79-1.1 %0.0612.81159.3574.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม3,552.562,183.0038.6 %5.0574.7836.2093.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 629,027.516,197.1778.7 %5.05,822.31338.3394.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม123,582.2513,743.8841.7 %5.02,666.53577.3178.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 229,130.7820,950.0028.1 %5.02,258.44497.7478.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 14,743.881,390.0070.7 %5.0197.2670.5464.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน25,776.092,798.0051.6 %5.0384.2558.1984.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล5,059.842,144.0057.6 %5.0258.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม19,822.922,113.0089.3 %5.0485.0258.9087.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี18,079.911,061.0094.1 %5.0275.260.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน4,020.84985.0075.5 %5.0353.7747.5086.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน4,820.161,268.0073.7 %5.0281.0557.0079.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม3,718.11684.0081.6 %5.0363.2347.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 713,546.967,055.8147.9 %5.02,399.47941.5960.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,693.631,597.0056.8 %5.0816.15127.2784.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 23,854.263,989.00-3.5 %0.0783.24504.6035.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม5,534.791,547.0072.0 %5.0898.05488.7345.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 45,056.872,145.0057.6 %5.0594.5889.3685.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม3,144.481,550.0050.7 %5.0574.78219.4661.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม2,787.04969.0065.2 %5.0574.77332.4942.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม11,667.957,139.5238.8 %5.01,696.731,185.8430.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 75,727.274,041.0029.4 %5.02,247.34911.0559.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม2,719.513,771.75-38.7 %0.0480.851.8599.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม5,121.862,910.0043.2 %5.01,145.25569.7250.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,818.281,551.0059.4 %5.0634.412.8099.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม15,495.1014,900.163.8 %1.51,829.82225.4687.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,593.691,018.0071.7 %5.0707.88711.41-0.5 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)14,435.224,500.0068.8 %5.0671.78607.719.5 %4.5
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,345.21967.0071.1 %5.0650.85107.0583.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม3,040.01968.0068.2 %5.0479.70192.8559.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม1,979.643,265.00-64.9 %0.0712.55182.9174.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม5,883.443,810.9235.2 %5.01,377.07294.2878.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม6,683.638,295.00-24.1 %0.01,715.74425.3675.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม5,352.951,545.0071.1 %5.0822.770.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม15,304.1811,666.1123.8 %5.03,503.2525.2699.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม10,830.831,771.9083.6 %5.0688.88285.0558.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,585.542,238.2037.6 %5.0745.93229.9069.2 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม3,877.672,362.0039.1 %5.0840.9970.8291.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม7,002.334,076.0041.8 %5.01,486.45685.9653.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม4,843.405,008.00-3.4 %0.0688.86140.3779.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม15,085.676,626.3756.1 %5.01,120.99625.1044.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา33,994.6014,400.0057.6 %5.0994.44286.1871.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา21,688.8117,648.0018.6 %5.01,016.40528.1148.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร42,984.7735,916.1516.4 %5.02,032.00855.4757.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี48,344.4414,245.1970.5 %5.02,738.12451.2783.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก23,216.5448,080.42-107.1 %0.0764.91716.296.4 %3.0
เรือนจำกลางนครปฐม178,522.20160,310.0010.2 %5.01,842.131,197.9535.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม642.791,012.00-57.4 %0.0195.24140.3928.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม5,827.251.00100.0 %5.01,259.36204.2583.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,758.782,034.0045.9 %5.0688.88370.1346.3 %5.0
สปส.จ.นครปฐม13,052.1912,464.394.5 %2.02,134.10960.2555.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม3,415.862,505.0026.7 %5.0669.86302.3654.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม15,138.374,270.3871.8 %5.0621.37271.9356.2 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)3,472.312,840.0018.2 %5.0751.9792.9387.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 126,843.1014,031.1247.7 %5.01,181.82603.0349.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 223,744.048,939.2862.4 %5.0936.84734.8821.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 16,910.288,449.68-22.3 %0.0334.68313.786.2 %3.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม67,243.7214,565.3078.3 %5.0445.57836.38-87.7 %0.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง30,795.1628,158.388.6 %4.0647.70404.7237.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม163,199.0642,722.0073.8 %5.0888.95466.6647.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม36,081.539,838.5472.7 %5.0463.72721.91-55.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม35,828.4329,967.0016.4 %5.0576.42340.5640.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)56,005.3616,168.0071.1 %5.0469.15336.9928.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล26,633.4318,440.0030.8 %5.0474.78154.6967.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม8,554.4320,072.96-134.6 %0.01,196.151,831.43-53.1 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)260,191.77357,152.00-37.3 %0.01,662.611,549.436.8 %3.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 4,192.702,997.6028.5 %5.0745.93581.8322.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,660.321,175.0055.8 %5.0384.61207.1346.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 770,750.3543,203.4638.9 %5.019,918.9810,707.4946.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม46,300.6926,043.5843.8 %5.05,626.684,770.0015.2 %5.0
รวม 1,605,841 1,128,630 29.72 % 96,974 43,245 55.41 %