จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,739.25638.0076.7 %5.0216.13131.8639.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม3,181.833,590.91-12.9 %0.0406.29121.7470.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม3,192.211,614.0049.4 %5.0387.2857.8985.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม28,920.4918,130.0037.3 %5.02,331.45412.3082.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0262.0647.5081.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา3,989.09720.0082.0 %5.0182.3947.5074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที3,791.65569.0085.0 %5.0161.6345.6071.8 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง3,983.855,947.81-49.3 %0.0936.04242.7074.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม3,669.454,011.18-9.3 %0.0615.47285.0053.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม4,442.441,716.0061.4 %5.0710.55258.2863.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,039.33637.0079.0 %5.0425.31324.1923.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม3,203.59891.0072.2 %5.0311.21241.9722.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม4,198.68783.6881.3 %5.0387.28407.85-5.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม3,083.322,758.0010.6 %5.0603.67171.3571.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,797.281,778.5253.2 %5.0672.52504.5125.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม13,982.1010,093.7827.8 %5.01,150.04104.1590.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,367.941,277.0062.1 %5.0486.63259.9946.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม3,185.10833.0073.8 %5.0482.3650.1289.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,663.15913.5065.7 %5.0254.16224.8511.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,444.702,787.0019.1 %5.0520.39195.6362.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม4,956.513,362.0032.2 %5.01,109.88185.2583.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม5,557.422,095.0062.3 %5.01,357.09633.5853.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม3,580.271,245.0065.2 %5.0501.37140.6971.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม4,906.974,038.3017.7 %5.01,033.8293.1891.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม10,537.051,154.0089.0 %5.0463.34450.892.7 %1.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,631.071,666.0054.1 %5.0596.45231.7961.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,827.302,642.0031.0 %5.0615.47131.0378.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,427.052,052.0653.6 %5.0520.39192.6963.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม3,562.292,684.0024.7 %5.0349.2441.8088.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม11,581.023,854.0066.7 %5.0463.34133.0071.3 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 42,941.7116,100.5662.5 %5.0646.81207.3867.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,565.39824.0067.9 %5.0235.15107.4554.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม4,179.542,830.2032.3 %5.0767.60418.4945.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,067.201,139.1062.9 %5.0425.31224.8447.1 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม3,846.443,513.008.7 %4.0653.50105.1883.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม3,631.551.00100.0 %5.0387.28167.2656.8 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม3,152.113,239.94-2.8 %0.0463.34243.5547.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม12,723.2410,075.5020.8 %5.0564.06581.50-3.1 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม5,395.072,396.0055.6 %5.0260.68137.3247.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม62,173.4672,305.00-16.3 %0.01,054.221,423.10-35.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม13,888.309,367.0032.6 %5.0327.78355.05-8.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา16,296.6945.7799.7 %5.0231.64277.00-19.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม20,234.8513,365.3033.9 %5.0936.80636.4532.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม30,913.0326,071.0015.7 %5.01,317.66438.9066.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 3,613.121,768.0051.1 %5.0463.34315.7831.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม2,703.00760.0071.9 %5.0273.18114.1558.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม12,400.162,964.9276.1 %5.02,678.892,170.7019.0 %5.0
รวม 402,167 251,248 37.53 % 30,200 14,293 52.67 %