จังหวัดเพชรบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,455.98838.0065.9 %5.0435.00108.8475.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี11,061.464,835.4456.3 %5.070.3039.8243.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี4,292.753,682.0014.2 %5.0506.76180.5064.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 4,541.771,033.0077.3 %5.0682.1928.5095.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี17,701.309,248.9247.8 %5.02,260.54661.0370.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี4,462.321,103.0075.3 %5.0277.7061.4677.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย3,963.741,044.0073.7 %5.0203.07106.3147.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง3,719.92450.0087.9 %5.0396.5871.2582.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม3,793.70698.0081.6 %5.0181.620.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด3,998.60348.0091.3 %5.0166.6236.7677.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง3,960.83606.0084.7 %5.0305.7322.8092.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน3,642.48462.0087.3 %5.0392.5570.4582.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ5,594.351,337.0076.1 %5.0396.3356.1685.8 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,711.70246.9690.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี11,679.514,759.1259.3 %5.01,119.56905.6519.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0795.64112.2385.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี4,550.532,337.0048.6 %5.01,100.54178.0483.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,965.433,358.0032.4 %5.0896.53320.5664.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,251.121,208.2062.8 %5.0739.24288.8060.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี11,927.442,855.0076.1 %5.04,010.011,413.1064.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,687.612,698.00-0.4 %0.0522.98383.4826.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,634.342,840.0038.7 %5.01,271.681,279.68-0.6 %0.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี6,360.232,365.4262.8 %5.0828.46232.7671.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี14,015.7811,534.9917.7 %5.01,556.92182.0788.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)7,102.9510,612.00-49.4 %0.02,728.951,184.6556.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี5,532.072,105.0061.9 %5.0853.33331.0361.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,236.31853.0073.6 %5.0739.2445.2793.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี3,110.53880.0071.7 %5.0606.12352.5541.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี3,579.852,924.7518.3 %5.0834.31212.9074.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี10,027.446,681.9933.4 %5.01,937.2780.0295.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี4,792.453,439.1328.2 %5.01,309.74498.4961.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี3,410.881,395.0059.1 %5.0796.28173.5278.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี17,257.889,529.5044.8 %5.03,743.7669.2598.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี8,182.341,203.0085.3 %5.0872.34600.4631.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี3,816.014,371.52-14.6 %0.0948.41472.9650.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี6,090.862,433.0060.1 %5.01,024.4872.2892.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี3,921.192,669.0031.9 %5.0967.43438.2554.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี4,072.842,252.0044.7 %5.0777.27133.9482.8 %5.0
สพ.เพชรบุรี10,940.662,010.0081.6 %5.0731.11418.0142.8 %5.0
รจก.เพชรบุรี 55,167.3648,121.1412.8 %5.01,158.57674.8741.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,609.14982.0062.4 %5.0492.03161.4467.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี4,956.022,597.6447.6 %5.01,024.50467.1354.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี4,525.761,700.0062.4 %5.0701.20212.7269.7 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี5,090.014,184.0417.8 %5.01,123.21232.2879.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,579.691,937.5945.9 %5.0777.27183.2776.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี14,724.2512,520.2515.0 %5.03,595.43314.8091.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)17,763.448,468.4252.3 %5.02,870.16710.9475.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 177,673.6913,258.2582.9 %5.0886.931,085.95-22.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 232,959.939,609.9370.8 %5.01,649.96323.3580.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี6,140.612,932.0052.3 %5.0382.41440.80-15.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี52,378.0740,138.5923.4 %5.01,143.271,323.76-15.8 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี76,833.3041,393.0046.1 %5.0829.75462.0144.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี30,119.1229,929.760.6 %0.5956.551,469.79-53.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี30,344.1115,701.0048.3 %5.0853.711,107.60-29.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย20,125.9810,896.8445.9 %5.0602.28652.08-8.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด78,223.3619,360.0075.3 %5.0825.581,009.84-22.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี10,583.6416,312.00-54.1 %0.01,823.441,955.26-7.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 3,866.392,034.0047.4 %5.0720.22495.6531.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี3,847.511,352.0064.9 %5.0568.09240.7157.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี23,396.5718,912.0019.2 %5.06,909.605,496.7020.4 %5.0
รวม 789,955 415,587 47.39 % 67,881 30,846 54.56 %