จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,898.67646.0083.4 %5.0457.63166.2663.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์45,287.227,478.1883.5 %5.0318.52162.2349.1 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,330.694,354.89-30.8 %0.0704.84157.1577.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,812.061,689.0039.9 %5.0609.78123.6079.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์15,360.436,218.9659.5 %5.02,264.171,165.8848.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,233.79373.0091.2 %5.0353.56114.0067.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์4,331.831,322.4069.5 %5.0345.3670.5779.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี3,532.731,073.0069.6 %5.0257.6769.0573.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก3,581.72392.0089.1 %5.0256.7990.2564.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน3,830.25603.0084.3 %5.0435.97114.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย3,594.11411.0088.6 %5.0464.70133.0071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี4,748.091,341.0071.8 %5.0521.1238.0092.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน4,823.151,319.0072.7 %5.0593.70142.5076.0 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์4,962.675,093.80-2.6 %0.0761.65210.9072.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์4,036.314,478.55-11.0 %0.01,084.14478.3455.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,562.171,203.0053.0 %5.0553.24171.6269.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,631.58821.0068.8 %5.0522.6968.0787.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,928.141,670.4043.0 %5.0666.83250.3162.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,228.231,492.0064.7 %5.0990.08443.2655.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,844.401,395.0051.0 %5.0685.82201.7670.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,151.252,528.5819.8 %5.0761.89508.7833.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์15,635.603,007.1080.8 %5.05,287.71808.7084.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,378.551,987.5016.4 %5.0545.98283.3148.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,683.472,262.0051.7 %5.01,064.501,051.561.2 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,291.431,470.0055.3 %5.0818.9548.3094.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์12,679.331,083.5691.5 %5.01,237.30373.7269.8 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน76,413.7448,435.5536.6 %5.0469.72217.5053.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)12,061.066,587.6745.4 %5.04,254.883,449.4518.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,491.591,696.0051.4 %5.0923.4866.0392.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,357.75761.0067.7 %5.061.6761.84-0.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,874.49468.0075.0 %5.072.5755.1324.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)4,996.745,662.00-13.3 %0.089.9465.5527.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,446.00560.0083.7 %5.0780.9251.7593.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,928.42685.0076.6 %5.0628.79487.7922.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,540.242,653.6025.0 %5.0876.00154.2682.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,605.042,280.0036.8 %5.01,584.78547.3965.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,721.214,392.0034.7 %5.01,541.56686.7455.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,060.211,440.4576.2 %5.0761.89237.8568.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,495.127,339.92-13.0 %0.01,408.45146.1389.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์13,996.448,069.0142.3 %5.02,099.632,187.50-4.2 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,639.552,080.0080.5 %5.0666.82450.5232.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,533.662,679.5024.2 %5.0914.04439.8851.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,190.881,628.0049.0 %5.0780.90310.5160.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,988.87227.4694.3 %5.0818.95485.4540.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,158.074,019.0043.9 %5.0819.1742.8694.8 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์11,143.381,971.0082.3 %5.0802.78575.0928.4 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 59,570.2330,440.4348.9 %5.01,002.561,071.26-6.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,867.54686.0076.1 %5.0514.68145.2071.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,024.003,930.5760.8 %5.01,503.51455.3369.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,120.731,174.8071.5 %5.0609.78121.5480.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,627.795,802.3732.7 %5.01,446.46760.4647.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,261.675,182.81-58.9 %0.0761.89324.2257.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,219.981,943.5139.6 %5.0705.074.8499.3 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์53,476.02121,640.00-127.5 %0.01,769.00789.9055.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 127,516.197,787.1271.7 %5.01,344.711,051.3721.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 221,883.938,807.9159.8 %5.01,639.71784.8352.1 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์22,132.645,344.3075.9 %5.0294.46392.21-33.2 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,393.782,021.5815.5 %5.0300.41237.5020.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์723,321.5637,892.4294.8 %5.04,299.79460.2889.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน61,273.423,460.0094.4 %5.0903.45866.854.1 %2.0
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี48,182.9114,026.2370.9 %5.0824.22909.18-10.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล33,757.8015,753.0053.3 %5.0942.76816.2413.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,759.4518,552.00-10.7 %0.02,212.62894.9059.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8,338.123,335.0060.0 %5.0855.72739.2113.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,631.49924.0064.9 %5.0552.74152.1372.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์17,510.764,804.1072.6 %5.05,143.862,576.3849.9 %5.0
รวม 1,487,890 452,857 69.56 % 70,549 31,718 55.04 %