จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,336.491,010.0056.8 %5.0538.64210.0061.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช25,861.2316,803.6635.0 %5.0536.54280.0047.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช10,130.016,347.7037.3 %5.065.67152.76-132.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช8,674.022,086.0076.0 %5.061.25285.00-365.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช3,371.161,986.0041.1 %5.0976.0170.3592.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช2,748.751,560.0043.2 %5.0709.7972.1489.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช22,820.7020,571.629.9 %4.53,933.57980.4075.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,591.84344.0090.4 %5.0369.0536.2990.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง3,396.33825.0075.7 %5.0278.8676.0072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์5,649.84651.0088.5 %5.0234.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล3,534.00310.0091.2 %5.0383.3352.2586.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,605.49449.0087.5 %5.0407.1743.0789.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร3,980.07751.0081.1 %5.0337.0244.5786.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา3,327.93340.1089.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,363.15527.0084.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม3,410.49318.0090.7 %5.0173.8136.3579.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,414.06454.0086.7 %5.0246.6270.1771.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,348.63491.0085.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราช5,300.640.00100.0 %5.0462.3689.0080.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี3,806.55370.0090.3 %5.0185.8268.9862.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,378.48360.0089.3 %5.0178.0034.2980.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง3,651.571,695.0053.6 %5.0462.0334.3092.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,337.80210.0093.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,395.88410.0087.9 %5.0227.1371.2568.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด3,470.82514.0085.2 %5.0353.5337.9189.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา3,646.35675.0081.5 %5.0246.3653.5478.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง4,826.641,873.5061.2 %5.0603.8170.9688.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน3,412.26143.0095.8 %5.0274.8057.2979.2 %5.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช5,221.083,348.3035.9 %5.0823.88175.7578.7 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล2,705.496,020.00-122.5 %0.0602.79129.2078.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช6,383.825,719.8610.4 %5.01,812.71617.5065.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0305.35244.1520.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,394.601,053.0056.0 %5.06,286.94365.7594.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง2,842.651,254.0055.9 %5.0737.68331.5555.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง3,527.401,300.0063.1 %5.0484.48475.002.0 %1.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0690.770.9099.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช4,996.813,224.0035.5 %5.01,394.35769.3544.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,141.841,503.0052.2 %5.0880.93505.4042.6 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1512,952.6817,004.41-31.3 %0.05,238.716,738.20-28.6 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,516.691,612.5054.1 %5.01,495.44538.7964.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช5,515.741,488.0073.0 %5.01,850.76945.7948.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช5,113.564,727.377.6 %3.51,698.621,850.51-8.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช3,546.524,428.27-24.9 %0.0719.94875.21-21.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช6,334.264,807.1124.1 %5.02,193.022,073.955.4 %2.5
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช3,873.002,483.2035.9 %5.01,120.59352.4568.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช9,444.5412,170.55-28.9 %0.01,307.80236.5581.9 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช138,748.50127,282.008.3 %4.0721.88580.4519.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 8,489.2812,818.20-51.0 %0.03,262.094,068.75-24.7 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,509.253,500.000.3 %0.51,033.06617.5040.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)3,009.241,243.6958.7 %5.0550.45190.0065.5 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช3,228.601,254.0061.2 %5.081.46112.53-38.1 %0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,820.55851.0053.3 %5.068.4347.5030.6 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,820.55442.0075.7 %5.080.9353.8033.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช3,505.441,115.0068.2 %5.0899.57120.6586.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,816.791,057.5062.5 %5.0759.29340.3955.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช4,813.534,248.6711.7 %5.01,071.10172.3983.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช7,798.0523,437.00-200.5 %0.02,174.023,026.34-39.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช8,209.866,595.0019.7 %5.01,584.52891.4443.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช3,762.962,683.0028.7 %5.01,128.13435.8261.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช9,024.8411,676.00-29.4 %0.01,774.67104.8394.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช4,733.46256.8194.6 %5.01,128.14271.0076.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช3,796.894,240.25-11.7 %0.01,071.10450.8257.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช4,620.302,586.0044.0 %5.01,470.43339.2576.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช5,748.152,197.0061.8 %5.01,580.61940.9840.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช4,082.464,588.00-12.4 %0.0899.9582.3690.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช28,906.474,735.3583.6 %5.0631.26437.9530.6 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 168,836.19119,277.8929.4 %5.02,353.501,447.2438.5 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 34,801.0217,371.4650.1 %5.0857.92760.0011.4 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช6,088.344,970.0018.4 %5.0474.27224.4452.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,676.661,576.0041.1 %5.0595.68350.9841.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช4,030.743,386.0016.0 %5.01,166.18744.9936.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,848.921,020.0064.2 %5.0747.81247.0067.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,062.642,669.0012.9 %5.01,052.07165.3084.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช4,715.462,166.0054.1 %5.01,844.72521.3971.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช5,663.074,354.1623.1 %5.01,063.551,093.45-2.8 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช83,100.036,971.2991.6 %5.0757.09337.5455.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)27,086.548,181.0069.8 %5.02,827.36377.1986.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 131,215.8511,456.9563.3 %5.0926.11556.2739.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 231,775.359,746.0069.3 %5.01,696.081,086.4035.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 321,228.328,922.0058.0 %5.02,575.991,196.9353.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 13,939.8911,685.9416.2 %5.01,342.58805.6740.0 %5.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล37,882.1920,744.7645.2 %5.0705.54365.6448.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช6,153.603,400.0044.7 %5.0384.37362.955.6 %2.5
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช17,094.2213,053.2423.6 %5.0462.13642.56-39.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช84,713.4582,999.002.0 %1.01,752.691,509.5013.9 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช46,286.6523,000.0050.3 %5.01,329.18266.0080.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล718,243.5029,800.0095.9 %5.01,101.09153.9986.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช153,227.56429.6099.7 %5.01,151.481,313.96-14.1 %0.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช26,293.6816,880.0035.8 %5.0786.60922.42-17.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช447,013.09135,763.5669.6 %5.01,109.081,431.00-29.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช19,761.1410,300.0047.9 %5.0904.33636.9429.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช42,349.6029,207.0031.0 %5.0888.35460.5048.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร37,689.812,242.7894.0 %5.0957.38865.719.6 %4.5
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี20,811.909,141.0056.1 %5.0766.38282.8263.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง155,372.9233,021.1478.7 %5.01,388.06648.4253.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช18,436.2929,730.00-61.3 %0.02,415.772,157.5010.7 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช19,217.3917,714.587.8 %3.53,411.862,114.8838.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช105,517.9849,000.0053.6 %5.02,070.99647.7068.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 3,506.603,472.341.0 %0.51,014.04760.0025.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช2,947.561,417.0051.9 %5.0785.85190.0075.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช39,650.3138,795.002.2 %1.05,603.114,990.3810.9 %5.0
รวม 2,926,685 1,114,890 61.91 % 112,896 64,075 43.24 %