จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่4,280.351,459.0065.9 %5.0412.2394.0677.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.055.80104.16-86.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่2,873.921,300.0054.8 %5.0329.79113.4565.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,333.822,192.0034.2 %5.0640.3923.8596.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่11,875.859,117.0023.2 %5.02,218.70600.3072.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่4,616.111,400.0069.7 %5.0308.61118.1861.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก3,820.671,139.0070.2 %5.0349.14122.6464.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง3,742.22636.0083.0 %5.0202.090.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม3,757.72794.0078.9 %5.0332.95105.1268.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม3,757.72480.0087.2 %5.0289.3768.8776.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา3,744.07664.0082.3 %5.0328.4344.1486.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา3,737.51481.0087.1 %5.0420.3867.9583.8 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่4,509.414,324.004.1 %2.0830.45129.3684.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่3,391.932,370.2130.1 %5.0678.39553.1118.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่4,549.331,185.1074.0 %5.0362.63164.7054.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,378.62483.0079.7 %5.0404.81184.5754.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่4,013.031,570.0060.9 %5.0925.66327.7564.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่5,098.813,339.0034.5 %5.0906.64618.5531.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,110.441,400.0055.0 %5.0659.3884.4187.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,350.021,653.0050.7 %5.0754.37524.6830.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่5,855.732,200.0062.4 %5.0891.55883.500.9 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่2,146.281,298.1039.5 %5.0472.98449.335.0 %2.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่4,673.894,257.148.9 %4.01,267.95827.8134.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,703.642,178.0041.2 %5.0647.69206.6068.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่13,450.5711,644.8113.4 %5.01,096.80310.6571.7 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่875,665.19823,618.385.9 %2.54,227.042,010.3052.4 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,933.051,683.0065.9 %5.0792.49160.5979.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 7,120.956,407.0010.0 %5.080.1068.9214.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,293.871,088.0067.0 %5.0735.4666.1291.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่3,192.94985.0069.2 %5.0509.39214.7257.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,298.942,432.0026.3 %5.0716.44575.1419.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0380,683.753,155.4399.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่11,936.235,809.0051.3 %5.0982.66331.8566.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,375.832,374.0055.8 %5.0754.4697.2087.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่12,785.0210,276.8319.6 %5.01,286.9259.8595.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่2,833.171,766.0037.7 %5.0659.38248.9062.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่4,638.402,079.3955.2 %5.0830.54726.4812.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่4,214.372,347.0044.3 %5.0697.42260.0262.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่5,066.511,420.0072.0 %5.0849.54550.0535.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่4,280.992,816.0034.2 %5.0564.3051.3290.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่10,510.103,159.0069.9 %5.0678.41380.4543.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่67,692.9718,115.0073.2 %5.01,220.74921.5024.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่2,724.082,686.111.4 %0.5431.24409.685.0 %2.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่5,857.543,059.0047.8 %5.0887.63297.2266.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่3,251.611,680.0048.3 %5.0583.37148.2074.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่4,825.753,426.8929.0 %5.0811.52292.6063.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่4,563.362,816.0038.3 %5.0697.47109.0384.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่10,790.8811,659.88-8.1 %0.03,017.38519.1782.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่57,839.409,416.6383.7 %5.01,718.79953.7044.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,856.203,830.1034.6 %5.0376.94251.7533.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่62,979.6157,557.998.6 %4.01,243.13843.6032.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่22,896.2627,084.00-18.3 %0.0786.96764.232.9 %1.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่16,269.8314,711.679.6 %4.5633.53956.93-51.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม18,990.1812,665.0033.3 %5.0617.08611.610.9 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก18,796.3422.0599.9 %5.0648.98985.42-51.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่34,065.7220,159.0440.8 %5.010,301.201,172.3588.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 4,518.722,174.3151.9 %5.0637.54547.2014.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่3,032.891,041.0065.7 %5.0450.2087.4980.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่36,234.3617,570.0051.5 %5.03,148.131,510.0052.0 %5.0
รวม 1,450,103 1,135,500 21.70 % 439,047 27,068 93.83 %