จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา2,345.76721.0069.3 %5.0376.72258.0131.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา12,705.8725,627.08-101.7 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา12,789.056,355.2050.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา2,963.332,979.42-0.5 %0.0547.87178.4867.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา3,083.85973.0068.4 %5.0623.93100.7883.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา9,672.429,287.614.0 %2.01,726.86477.8572.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,628.17610.0086.8 %5.0190.4286.8354.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว453.20509.00-12.3 %0.0475.0376.0084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง4,421.06422.0090.5 %5.0256.149.8896.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง4,324.14387.0091.1 %5.0188.0587.1853.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า3,960.881,088.7072.5 %5.0356.4346.5087.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด3,524.64316.0091.0 %5.0209.2088.8557.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง5,688.93578.0089.8 %5.0321.5079.0175.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา3,810.333,024.0020.6 %5.0680.98789.45-15.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่าไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา14,961.345,899.0060.6 %5.0871.14495.3843.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา6,209.251,790.0071.2 %5.0852.12244.4371.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,557.971,132.0068.2 %5.0382.96158.6358.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา2,927.401,275.0056.4 %5.0392.76148.3362.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,603.622,236.0038.0 %5.0653.53638.092.4 %1.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา6,621.343,846.0041.9 %5.0975.88471.2051.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,170.372,359.5043.4 %5.01,023.27940.328.1 %4.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา2,976.471,026.0065.5 %5.0623.9377.3387.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา9,298.8511,455.23-23.2 %0.01,061.30286.8473.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา3,109.581,900.0038.9 %5.0501.40194.3161.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,667.23512.0069.3 %5.059.890.9598.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,083.701,087.0064.8 %5.0680.9835.7294.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา2,928.48786.0073.2 %5.0509.87288.8043.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,312.682,532.0023.6 %5.0642.98275.9157.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา5,446.2329,450.66-440.8 %0.01,175.401,213.24-3.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา3,831.462,757.0028.0 %5.01,080.32450.5658.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา5,853.413,555.0039.3 %5.01,308.51427.5867.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา7,844.235,786.8326.2 %5.0703.8578.4388.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา9,935.101,543.0084.5 %5.0585.90858.80-46.6 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,347.892,708.3219.1 %5.0608.12603.840.7 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา7,516.263,508.0053.3 %5.0719.01222.5169.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา6,632.592,022.2069.5 %5.0719.01169.6376.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา2,632.662,682.60-1.9 %0.0418.2962.9784.9 %5.0
สพ.พังงา10,199.201,766.0082.7 %5.01,935.88649.1466.5 %5.0
รจจ.พังงา 62,096.0338,041.0038.7 %5.0601.06706.74-17.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,591.211,002.0061.3 %5.0414.76221.8446.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา12,169.302,701.0077.8 %5.0900.74445.1350.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา4,330.191,190.0072.5 %5.0431.76390.459.6 %4.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา4,101.145,093.47-24.2 %0.0721.89672.586.8 %3.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,247.042,089.0035.7 %5.0719.01232.1367.7 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา12,434.2311,504.097.5 %3.52,506.52732.0070.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา24,224.527,711.9268.2 %5.01,592.79584.6963.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)21,057.308,276.0860.7 %5.01,587.02512.5067.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา8,236.382,380.8071.1 %5.0297.63323.58-8.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา49,859.8349,334.101.1 %0.5996.95429.9556.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา12,841.6016,797.00-30.8 %0.0583.81352.7539.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง20,615.6711,044.0046.4 %5.0650.11461.4029.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า17,141.296,012.3164.9 %5.0672.21304.2354.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา14,024.0515,560.42-11.0 %0.01,477.322,372.41-60.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,175.902,137.0032.7 %5.0700.00408.2341.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,654.96408.0084.6 %5.0452.82179.3360.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา13,158.2710,469.4420.4 %5.03,880.233,495.089.9 %4.5
รวม 493,998 338,245 31.53 % 43,626 24,097 44.77 %