จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี4,536.0912,890.00-184.2 %0.01,687.73165.2890.2 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,136.32117.0097.2 %5.0235.93185.2521.5 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี67,328.8553,525.2520.5 %5.0299.25598.77-100.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย6,688.893,143.4053.0 %5.070.7181.53-15.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี4,274.832,000.0053.2 %5.01,360.00449.3567.0 %5.0
สำนักงานคลังเขต 83,415.672,367.0030.7 %5.0836.450.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,744.492,112.0068.7 %5.0451.6039.5391.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1113,616.395,537.0459.3 %5.04,634.88365.2592.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี9,721.725,186.4846.7 %5.02,928.89763.8073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 213,846.157,068.7248.9 %5.01,761.25357.8079.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี4,455.061,810.0059.4 %5.0235.5476.0067.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน4,029.56791.0080.4 %5.0455.03112.8275.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์3,607.71568.0084.3 %5.0242.0135.3285.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,924.59541.0086.2 %5.0319.320.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง4,029.20666.0083.5 %5.0378.040.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ438.59428.002.4 %1.0361.8879.2378.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ3,591.84771.0078.5 %5.0390.4338.0090.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก3,382.05451.0086.7 %5.0337.3171.0878.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา3,480.80606.0082.6 %5.0491.6860.1387.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร3,615.60388.0089.3 %5.0297.7783.0272.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา3,715.73219.0094.1 %5.0310.2584.4272.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,267.72106.0096.8 %5.0326.6115.2595.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม3,597.73457.0087.3 %5.0281.0744.4784.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน3,506.39528.0084.9 %5.0253.7371.7871.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม3,445.32270.0092.2 %5.0379.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย3,526.711,314.0062.7 %5.0445.860.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,992.29638.0084.0 %5.0398.3263.7584.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม3,500.35221.0093.7 %5.0209.290.9599.5 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน11,138.307,001.0037.1 %5.0749.31153.9079.5 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย7,789.953,590.6353.9 %5.0487.18116.6376.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 84,929.407,357.26-49.3 %0.01,972.641,136.2042.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี30,099.709,767.0767.6 %5.09,804.97965.2090.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ2,512.821.00100.0 %5.0362.8572.2080.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,361.981,811.0023.3 %5.0412.26282.1531.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ2,836.551,011.0064.4 %5.0627.75596.605.0 %2.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,291.991,660.0049.6 %5.0483.63266.9544.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี1,120.412,195.00-95.9 %0.0482.03203.3057.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี4,702.185,769.94-22.7 %0.01,491.18661.5555.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 114,379.442,259.4048.4 %5.08,150.07204.2597.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี2,996.18850.0071.6 %5.0897.36252.7071.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,001.29940.0068.7 %5.0891.60464.5547.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,271.263,245.150.8 %0.5977.74971.850.6 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,129.213,855.526.6 %3.02,156.331,295.5539.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 114,741.694,463.705.9 %2.52,000.592,667.78-33.3 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี42,946.578,988.0079.1 %5.01,779.893,439.92-93.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,378.084,287.28-80.3 %0.0595.51403.7532.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,833.513,546.0026.6 %5.01,643.301,830.94-11.4 %0.0
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี5,178.263,756.0027.5 %5.01,469.111,246.0315.2 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 84,143.862,638.6436.3 %5.01,628.593,301.19-102.7 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี16,388.9421,208.00-29.4 %0.01,624.29133.0091.8 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี313,620.50304,987.192.8 %1.0975.431,408.85-44.4 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)9,168.308,048.7612.2 %5.03,013.59256.5091.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,287.601,496.0054.5 %5.0962.08567.1541.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)4,088.726,920.12-69.2 %0.01,455.74617.4557.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)8,032.798,059.00-0.3 %0.02,955.42258.2291.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 107,718.279,628.11-24.7 %0.03,102.742,433.0521.6 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี5,451.434,537.0016.8 %5.097.52109.73-12.5 %0.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,813.81393.0078.3 %5.081.1635.4056.4 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,813.81580.0068.0 %5.089.6155.7637.8 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)2,964.531,212.0059.1 %5.092.310.9599.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,134.70972.0069.0 %5.0939.700.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,067.741,942.0036.7 %5.01,174.30360.0569.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,551.612,895.0018.5 %5.0669.25492.9626.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,648.9144,819.80-486.0 %0.02,502.382,468.351.4 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี8,079.981,376.0083.0 %5.01,320.03591.3055.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,714.31588.2089.7 %5.01,320.04422.7568.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,572.3012,098.00-84.1 %0.01,681.3499.7194.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี13,472.2413,207.002.0 %1.02,624.624,987.50-90.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี11,162.661,835.0083.6 %5.01,453.141,553.25-6.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,997.074,266.00-6.7 %0.01,282.01418.0067.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,840.992,506.0034.8 %5.01,282.00551.9556.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี4,771.434,297.009.9 %4.51,434.15655.5054.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,644.203,209.6311.9 %5.0901.71196.6578.2 %5.0
สพ.สุราษฎร์ธานี8,349.847,816.286.4 %3.0587.93280.2552.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 27,000.071,927.0092.9 %5.0869.07499.4542.5 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี81,537.9462,177.5223.7 %5.01,614.881,617.64-0.2 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 812,983.1413,320.00-2.6 %0.02,429.03852.5064.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,929.344,518.0023.8 %5.0844.64300.2064.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,679.433,245.0042.9 %5.01,810.131,049.7542.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี42,845.2118,565.0056.7 %5.0842.67744.9811.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,939.333,073.0022.0 %5.01,015.77481.6552.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานี6,748.108,894.40-31.8 %0.01,548.23734.3552.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,888.691,265.0067.5 %5.0939.72117.8087.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,337.724,216.24-26.3 %0.0939.72622.3033.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 18,291.4012,316.50-48.5 %0.0432.58322.0525.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 236,028.629,561.2273.5 %5.02,154.18316.2185.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 335,820.898,199.2077.1 %5.01,696.73538.3368.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)54,343.1410,137.7881.3 %5.05,118.79658.0087.1 %5.0
สอนคนตาบอดภาคใต้11,678.109,010.2222.8 %5.0363.48305.0016.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,781.412,645.004.9 %2.0282.39556.70-97.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี66,119.8576,258.00-15.3 %0.01,643.79727.2055.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์15,678.7314,449.007.8 %3.5933.63754.0919.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี120,459.6473,824.0038.7 %5.01,105.38474.0557.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี19,771.1519,194.002.9 %1.01,045.28965.857.6 %3.5
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี16,452.6217,928.00-9.0 %0.0886.87180.5079.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา45,745.4520,822.0054.5 %5.01,023.77606.7340.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ42,749.3215,660.0063.4 %5.01,000.42736.7126.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี55,934.4324,804.7655.7 %5.020,435.062,918.5085.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี25,860.0219,185.0025.8 %5.01,162.46196.6583.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 112,927.500.10100.0 %5.01,247.2746.4196.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี 3,652.663,053.0016.4 %5.0763.56623.2018.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)4,705.658,858.00-88.2 %0.01,541.311,901.55-23.4 %0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,537.781,294.0049.0 %5.0183.6532.4082.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี2,444.20675.0072.4 %5.0695.86267.0261.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี23,114.6021,162.008.4 %4.07,376.895,493.1225.5 %5.0
รวม 1,602,542 1,142,849 28.69 % 157,014 68,977 56.07 %