จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,453.94696.2071.6 %5.0347.66148.4957.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง4,431.86650.0085.3 %5.0102.48114.00-11.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง115,429.8337,209.1767.8 %5.0756.98148.0580.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง2,926.911,835.3037.3 %5.0537.82274.5449.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง2,844.931,278.5055.1 %5.0537.8356.3289.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง15,142.049,864.0034.9 %5.01,716.81662.4461.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง4,004.25646.0083.9 %5.0222.7539.7182.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี3,893.82488.0087.5 %5.0337.2592.1572.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์3,737.80425.0088.6 %5.0321.1447.5085.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น3,105.75398.0087.2 %5.0239.550.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง4,425.175,592.00-26.4 %0.01,013.22375.7162.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,628.213,549.602.2 %1.0842.07531.8036.8 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,499.37354.0085.8 %5.0439.65171.9560.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง3,796.032,591.5031.7 %5.0651.93531.5418.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง3,001.471,342.3055.3 %5.0613.92382.4937.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง2,815.281,163.6058.7 %5.0537.83359.8633.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง2,907.081,046.0064.0 %5.0575.85936.39-62.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,223.412,200.001.1 %0.5389.20417.25-7.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,651.871,320.0063.9 %5.0880.14639.4627.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)3,058.281,394.1054.4 %5.0632.9198.0684.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง12,525.788,341.6633.4 %5.0938.38275.2570.7 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง63,073.6950,724.0019.6 %5.0399.05778.00-95.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,184.711,334.0058.1 %5.0491.61558.54-13.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 4,808.013,110.5035.3 %5.071.00118.83-67.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง2,998.63844.9071.8 %5.0613.8871.8288.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,626.51654.0075.1 %5.0461.75239.5148.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง3,622.092,240.0038.2 %5.0651.91133.0079.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง6,043.3825,432.50-320.8 %0.01,190.58955.3419.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง4,092.135,248.70-28.3 %0.01,051.25472.2355.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง3,165.961,471.0053.5 %5.0594.8686.6885.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง4,383.755,332.00-21.6 %0.0880.10113.4687.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง3,128.491,899.1039.3 %5.0613.88418.9531.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง2,575.723,712.60-44.1 %0.0423.72749.20-76.8 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง2,954.432,440.0017.4 %5.0442.64239.1746.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง4,445.251,577.0064.5 %5.0746.99105.5385.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง2,692.921,745.7335.2 %5.0442.74116.1173.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง41,157.252,147.0094.8 %5.013,544.76340.8797.5 %5.0
รจจ.ระนอง 893,713.2522,270.9997.5 %5.08,345.71285.5096.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,395.71779.4067.5 %5.0366.6756.2684.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง5,637.534,977.0011.7 %5.01,374.52698.1849.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,149.521,089.0065.4 %5.0670.95265.8560.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง3,003.233,509.82-16.9 %0.0594.87169.4271.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง3,176.641,660.2047.7 %5.0434.12280.5835.4 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง3,325.811,561.0053.1 %5.0575.85228.0060.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง17,549.9212,212.0030.4 %5.02,629.39325.8787.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง4,021.393,119.0022.4 %5.0269.72376.46-39.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง33,221.1727,944.0015.9 %5.0875.61406.5453.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง14,938.7710,246.0031.4 %5.0509.85475.106.8 %3.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี15,856.598,352.0047.3 %5.0582.00176.4869.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง9,069.5317,458.37-92.5 %0.01,369.28989.4227.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,347.032,475.0026.1 %5.0746.99336.3155.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง3,064.421,387.0054.7 %5.0423.72118.0072.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,372,927 311,339 77.32 % 55,025 16,989 69.12 %