จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,489.83968.0061.1 %5.0505.42161.1168.1 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร16,690.4611,585.0030.6 %5.064.62128.08-98.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร2,972.301.00100.0 %5.0657.550.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร2,720.461,455.0046.5 %5.0600.5095.9584.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร18,515.8011,381.2038.5 %5.01,855.56519.9072.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร8,231.641,542.0081.3 %5.0295.8339.9086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ4,052.36431.0089.4 %5.0316.5233.9489.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,484.59335.0090.4 %5.0257.7525.5590.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน9,567.45867.0090.9 %5.0492.7854.0689.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,522.76221.0093.7 %5.0387.4570.6681.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,381.29238.0093.0 %5.0478.9891.0981.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,586.71508.0085.8 %5.0305.4169.0577.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,512.73425.0087.9 %5.0322.0971.9077.7 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร3,460.056,197.00-79.1 %0.0790.91336.0357.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร11,412.304,939.5056.7 %5.01,170.98737.8537.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร3,668.741,136.0069.0 %5.0999.84681.1531.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร2,859.741,273.0055.5 %5.0657.55290.4655.8 %5.0
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1423,941.956,488.2872.9 %5.08,494.872,574.5069.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร3,216.251,910.0040.6 %5.0809.68251.7568.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร4,875.451.00100.0 %5.01,456.220.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร1,994.552,126.77-6.6 %0.0509.860.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,634.551.00100.0 %5.0942.790.9599.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร3,911.912,522.0035.5 %5.0834.07380.0054.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร5,366.929,158.48-70.6 %0.01,266.06180.1785.8 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร76,149.0960,022.0021.2 %5.0607.49522.5014.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร3,318.671.00100.0 %5.0809.680.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,416.076,122.00-38.6 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.7056.0312.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,120.20442.0085.8 %5.0771.6557.4792.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร2,709.93120.0095.6 %5.0600.53280.4853.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,218.092,867.0010.9 %5.0752.63600.8420.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร13,017.5337,460.60-187.8 %0.02,597.211,531.8341.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร5,090.762,014.4060.4 %5.01,570.351,001.0036.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,344.452,011.0039.9 %5.0771.65118.0984.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร5,830.539,978.86-71.1 %0.01,380.16120.8691.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร11,000.041,891.0082.8 %5.0771.65500.0935.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร3,326.801,909.1442.6 %5.0809.71232.4071.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,211.232,105.0034.4 %5.0809.680.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,328.191,837.0044.8 %5.0703.10300.1457.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,213.981,707.0046.9 %5.0600.5034.2194.3 %5.0
สพ.ชุมพร3,257.382,852.0012.4 %5.0790.66395.0950.0 %5.0
รจจ.ชุมพร 45,511.3730,764.0032.4 %5.0912.99470.4848.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,545.68749.0070.6 %5.0486.41176.7163.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร5,087.824,299.0015.5 %5.01,323.11535.0059.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร2,960.751,284.0056.6 %5.0695.58269.8061.2 %5.0
สปส.จ.ชุมพร4,243.114,394.00-3.6 %0.01,094.92444.6059.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร3,031.171,527.0049.6 %5.0733.64141.8280.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร3,234.805,051.45-56.2 %0.0771.65175.6177.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร10,495.452,083.2080.2 %5.0782.19473.5039.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 130,240.596,656.0078.0 %5.01,347.82235.6082.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 29,931.547,463.2924.9 %5.01,383.16263.1581.0 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูล59,673.0014,330.6276.0 %5.0475.73567.88-19.4 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร7.491.0086.6 %5.010.630.9591.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร49,157.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,049.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร31,367.8823,092.0026.4 %5.01,003.341,666.00-66.0 %0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์3,937.2315,552.00-295.0 %0.0617.24644.20-4.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร16,654.4613,465.1319.2 %5.0713.89532.3025.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน43,144.8418,400.0057.4 %5.0820.11375.5354.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร17,730.3516,626.006.2 %3.02,285.04822.0064.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 4,798.532,797.0041.7 %5.0752.63611.9718.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,544.56556.0078.1 %5.0486.41140.4471.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร24,139.299,464.0060.8 %5.04,154.153,844.657.5 %3.5
รวม 619,904 377,605 39.09 % 59,734 24,942 58.25 %