จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี2,483.12988.0060.2 %5.0434.33195.7054.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี3,665.855,725.00-56.2 %0.0852.66250.7670.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,123.911,395.0055.3 %5.0662.5084.4387.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี13,123.836,801.0048.2 %5.02,518.29974.7061.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี5,807.482,345.0059.6 %5.0283.96126.3255.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล4,287.241,005.0076.6 %5.0486.3685.7282.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง3,869.69650.0083.2 %5.0292.48113.3961.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่4,034.01837.0079.3 %5.0312.85112.2664.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม3,918.11928.0076.3 %5.0276.4475.9972.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง3,813.28727.0080.9 %5.0137.1998.8028.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง3,818.18518.0086.4 %5.0400.40111.6772.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง6,628.95365.0094.5 %5.01,744.34104.6794.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ3,647.36385.0089.4 %5.0275.716.8197.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์3,720.70516.0086.1 %5.0260.8012.9595.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ4,015.39143.0096.4 %5.0384.977.3198.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 3,415.761,949.0042.9 %5.0574.96459.9920.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี3,741.281,390.0062.8 %5.0909.71541.3940.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 83,775.422,304.2139.0 %5.01,383.13317.2877.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,173.832,476.0022.0 %5.0700.55414.5540.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1033,999.2222,338.0034.3 %5.012,402.634,759.4561.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี2,883.23615.0078.7 %5.0646.20343.1946.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี3,740.762,370.0036.6 %5.0909.71898.681.2 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี2,319.463,436.50-48.2 %0.0544.15184.8166.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,605.843,573.000.9 %0.5795.64760.664.4 %2.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี36,561.383,257.0091.1 %5.013,641.27413.7797.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี5,914.1010,909.44-84.5 %0.01,004.79314.9468.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1115,478.3215,246.001.5 %0.55,331.985,056.855.2 %2.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี3,711.982,933.0021.0 %5.0890.71415.6853.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,494.49730.0070.7 %5.0434.3265.1985.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี2,743.05863.0068.5 %5.0529.39282.6146.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี4,337.093,948.938.9 %4.0890.71446.3649.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรี5,146.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,385.118,526.37-515.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี4,521.233,050.0032.5 %5.01,213.99295.0175.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี3,372.253,085.008.5 %4.0776.61331.3657.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี20,850.0527,798.24-33.3 %0.03,667.05279.7992.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี3,913.502,518.0035.7 %5.0985.790.00100.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,574.651,388.0061.2 %5.0852.68424.1950.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,474.951,878.0046.0 %5.0814.65275.7066.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี6,884.605,010.9027.2 %5.01,442.17581.9959.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี5,262.143,868.3526.5 %5.0738.590.00100.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี3,192.842,247.0029.6 %5.0700.55426.5539.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี15,253.2117,627.00-15.6 %0.01,886.04696.3563.1 %5.0
รจก.ลพบุรี 66,411.1342,112.0036.6 %5.01,052.371,001.404.8 %2.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี2,740.70884.0067.7 %5.0529.4199.7781.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,485.331,534.5256.0 %5.0738.58341.9653.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี3,125.451,163.0062.8 %5.0681.54466.5531.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี5,561.305,961.00-7.2 %0.01,194.97627.8947.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี3,620.513,224.6210.9 %5.0852.68251.9570.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี7,596.997,392.842.7 %1.01,501.59838.1544.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี6,714.636,061.869.7 %4.52,031.68511.3374.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 115,782.6917,498.14-10.9 %0.01,248.35705.3643.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 225,791.7218,349.5028.9 %5.02,925.23901.0169.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 65,894.3614,820.25-151.4 %0.0355.10494.00-39.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี132,202.66108,940.0017.6 %5.02,234.571,733.5822.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 211,865.484,327.0063.5 %5.0663.40426.3535.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี17,877.587,424.0058.5 %5.0609.90174.0671.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี25,002.3223,910.204.4 %2.0835.60526.0037.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี14,856.399,465.0036.3 %5.0659.77419.2636.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง43,276.8922,028.0049.1 %5.0734.69772.07-5.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล52,230.6417,848.0065.8 %5.0851.26445.8047.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 9,605.371,974.6279.4 %5.03,848.63142.2796.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี40,936.8914,075.0065.6 %5.02,555.382,188.7014.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 3,642.922,934.0019.5 %5.0852.66382.8555.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี2,991.291,513.4749.4 %5.0624.4912.3398.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี22,410.4421,590.233.7 %1.53,637.098,839.43-143.0 %0.0
รวม 795,775 525,169 34.01 % 94,871 52,176 45.00 %