จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,749.953,351.3010.6 %5.01,526.49126.3391.7 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 654,540.075,653.0089.6 %5.0213.32265.05-24.2 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,724.87476.4087.2 %5.0437.12173.2760.4 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา45,444.7518,811.0058.6 %5.0190.17660.03-247.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา26,240.107,784.8070.3 %5.01,718.23267.4784.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา6,109.7514,328.00-134.5 %0.01,460.27191.7586.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา2,985.752,057.7631.1 %5.0756.650.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1231,920.4840,794.96-27.8 %0.08,461.94233.7097.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 115,296.0829,628.16-93.7 %0.03,591.41863.8575.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,914.35817.9583.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 16,062.481,479.0075.6 %5.0481.63165.3065.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0468.5577.9083.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,390.08516.0084.8 %5.0182.5552.2571.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ3,512.62425.0087.9 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,389.36303.0091.1 %5.0223.38104.5053.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,345.77261.0092.2 %5.0298.80104.5065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง3,544.41372.0089.5 %5.0194.4939.9079.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0270.1254.0480.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,356.811,042.0076.1 %5.0544.2787.4783.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด3,691.28559.0084.9 %5.0394.46121.6069.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,407.13394.0088.4 %5.0388.7496.9075.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ4,017.43491.0087.8 %5.0299.32105.4564.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ3,618.00687.0081.0 %5.0208.35114.0045.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี3,527.49558.0084.2 %5.0347.4322.8093.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย3,609.73447.0087.6 %5.0460.0180.7582.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร3,585.12549.0084.7 %5.0340.06107.4268.4 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 48,343.5814,555.43-74.5 %0.01,660.05830.6050.0 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์16,782.4325,857.50-54.1 %0.01,923.96521.4872.9 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา19,994.3476,613.00-283.2 %0.02,058.45589.1971.4 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา9,068.9615,921.21-75.6 %0.01,422.85444.5068.8 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,878.675,601.84-198.2 %0.0882.62238.0073.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 97,545.168,636.22-14.5 %0.01,936.541,398.6827.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา6,916.1911,367.09-64.4 %0.01,912.581,545.6519.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา4,282.441,406.4067.2 %5.0737.66109.1785.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา6,941.144,599.3133.7 %5.01,840.561,655.6610.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 125,488.406,327.97-15.3 %0.01,488.06493.0566.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา4,966.143,772.9924.0 %5.0889.78307.0065.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1621,091.8046,368.01-119.8 %0.06,704.725,242.1021.8 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 93,621.871,069.0070.5 %5.01,291.52251.7180.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา3,676.542,302.0037.4 %5.0889.761,218.85-37.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,462.723,009.0032.6 %5.01,583.131,058.0033.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 125,191.293,767.2027.4 %5.01,938.05171.7091.1 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา12,638.0110,864.9914.0 %5.01,609.66186.3088.4 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,075.693,212.2021.2 %5.01,887.80346.9381.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ773.65ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,735.493,317.5542.2 %5.01,821.571,526.7616.2 %5.0
ส.ป.ก. สงขลา3,681.852,565.3030.3 %5.0928.09455.7850.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 969,217.041,974.0097.1 %5.04,666.802,039.7456.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา34,792.0522,994.6633.9 %5.02,664.50654.5575.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 18 11,792.4510,764.678.7 %4.04,443.962,626.7040.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.90ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา3,841.943,205.0016.6 %5.01,060.93476.5955.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)2,822.694,363.50-54.6 %0.0930.75821.5911.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 814,677.4410,675.6827.3 %5.04,368.683,430.3221.5 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก36,554.1625,017.0831.6 %5.0470.47296.5037.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.065.2063.013.4 %1.5
สอต.สงขลา(สะเดา)1,894.72504.6073.4 %5.072.6350.2630.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,961.51835.0078.9 %5.0946.8399.2089.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,367.221,240.0063.2 %5.0718.64380.0047.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,586.223,556.500.8 %0.5946.83378.9060.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลา17,388.5648,599.39-179.5 %0.01,415.881,282.509.4 %4.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา6,977.897,804.14-11.8 %0.02,201.89729.4966.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา3,983.461,657.5058.4 %5.0566.86319.5243.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา10,438.8410,464.28-0.2 %0.03,209.74110.8496.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา23,500.7814,614.0037.8 %5.03,048.76898.5570.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,524.111,544.8056.2 %5.0927.79328.7064.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา32,419.163,089.9090.5 %5.012,679.70238.4598.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาไม่ครบ2,827.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ257.32ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา5,611.352,669.0052.4 %5.01,175.00461.7060.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา5,283.8311,832.00-123.9 %0.0870.7563.6592.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา17,045.0913,061.0223.4 %5.0693.81500.8127.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา57,601.8117,179.0070.2 %5.0844.93492.5541.7 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา75,924.9819,119.6874.8 %5.01,396.20827.9540.7 %5.0
รจจ.สงขลา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
ทสญ.สงขลา 39,230.8515,253.5061.1 %5.0877.55480.8645.2 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา50,726.5164,333.00-26.8 %0.01,152.7278.2193.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 913,373.887,677.7542.6 %5.01,843.571,357.5526.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา2,767.961,080.0061.0 %5.0661.59289.9456.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา3,701.181,113.0069.9 %5.0984.84644.6734.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา41,818.9824,387.0041.7 %5.02,235.16570.9574.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา4,167.461,716.0058.8 %5.01,098.94488.6055.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา5,671.556,393.97-12.7 %0.01,517.29810.3546.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา4,512.672,922.8135.2 %5.0832.57677.6118.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา6,049.023,990.5034.0 %5.01,868.371,050.0043.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา4,827.025,429.73-12.5 %0.01,308.141,275.002.5 %1.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้5,122.7210,379.00-102.6 %0.01,792.73354.7580.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)29,416.324,435.7884.9 %5.064,781.23807.9598.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 140,180.559,565.4076.2 %5.01,014.95186.2081.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 235,128.6610,348.0070.5 %5.01,232.09403.7567.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3101,632.028,208.5291.9 %5.01,695.35748.6555.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา10,054.956,911.0031.3 %5.0411.33320.3222.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา46,310.485,185.8188.8 %5.0431.73270.4537.4 %5.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา16,545.5612,966.8721.6 %5.0366.68265.4027.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ25,566.7923,172.009.4 %4.5731.77972.08-32.8 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา31,548.1536,261.00-14.9 %0.0708.62622.2512.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร75,017.6544,625.0040.5 %5.0968.10668.2531.0 %5.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาไม่ครบ32,563.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,709.45ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ30,261.6213,818.0054.3 %5.0770.24319.9658.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้2,329.081,551.5533.4 %5.01,394.78161.5088.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา18,223.2928,849.68-58.3 %0.02,255.733,364.21-49.1 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา9,754.9511,137.01-14.2 %0.02,793.771,959.0729.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา39,440.1822,161.5443.8 %5.0974.79577.0240.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,634.341,081.0070.3 %5.01,172.75176.5184.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 4,900.363,728.2323.9 %5.0854.30839.981.7 %0.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,342.375,623.00-5.3 %0.01,793.70377.1579.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา4,441.646,217.56-40.0 %0.01,553.37407.5073.8 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,558.911,851.0027.7 %5.0445.1671.2484.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา2,652.45560.0078.9 %5.0623.56291.6553.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 945,796.4438,622.0015.7 %5.018,840.077,456.5060.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา17,445.895,347.7069.3 %5.05,422.735,425.94-0.1 %0.0
รวม 1,625,812 1,065,772 34.45 % 241,910 75,975 68.59 %