จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล1,932.321,050.0045.7 %5.0392.65172.9056.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล31,459.2712,470.0060.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล3,003.834,193.22-39.6 %0.0563.80268.8552.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล3,160.501,084.0065.7 %5.0506.752.8599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล10,187.156,969.9631.6 %5.01,818.85626.0565.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล5,317.47463.0091.3 %5.0234.7457.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน3,485.05538.0084.6 %5.0167.7874.1055.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,682.76487.0086.8 %5.0258.6495.0063.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ4,133.44513.0087.6 %5.0179.7576.0057.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู3,604.66644.0082.1 %5.0295.3476.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า3,525.86756.0078.6 %5.0355.6576.0078.6 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล11,300.008,598.1023.9 %5.0859.76152.9582.2 %5.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,458.885,081.00-14.0 %0.0529.09152.9571.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,396.911,443.0057.5 %5.0734.94339.1553.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล2,640.43987.6062.6 %5.0430.69266.9538.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล4,879.991,897.0061.1 %5.01,305.42788.5039.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล3,018.251,357.0055.0 %5.0582.8194.7183.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล2,901.011,153.0060.3 %5.0525.77537.70-2.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,651.032,250.0015.1 %5.0392.65735.64-87.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,372.894,642.00-6.2 %0.0922.52413.2555.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล4,234.362,147.0049.3 %5.01,001.17684.9531.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3,149.491,407.0055.3 %5.0639.86422.7533.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,432.848,495.97-91.7 %0.0960.26209.0078.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,584.112,312.0035.5 %5.0658.88300.2054.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,263.83704.0068.9 %5.045.0447.90-6.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล3,097.37743.0076.0 %5.0620.8435.7294.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล2,798.881,029.0063.2 %5.0449.70160.8564.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล4,353.703,816.0112.4 %5.0791.99237.1570.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,058.211,771.45-67.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,734.274,250.0010.2 %5.01,058.21352.0966.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล3,152.191,411.0055.2 %5.0639.86224.2065.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล4,727.758,242.76-74.3 %0.01,096.2568.0693.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล10,448.57861.0091.8 %5.0582.81306.8547.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,425.062,374.0030.7 %5.0696.91326.8053.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล3,108.981,475.0052.6 %5.0582.81296.1349.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,536.241,300.0063.2 %5.0776.18386.4650.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล2,741.611,486.0045.8 %5.0411.670.00100.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล9,378.148,257.0012.0 %5.0369.27194.1447.4 %5.0
รจจ.สตูล 32,806.0728,244.9913.9 %5.0593.15567.364.3 %2.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,588.64483.0081.3 %5.0373.64243.0035.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,702.821,258.0066.0 %5.0791.99243.9669.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล2,666.191,160.0056.5 %5.0525.77341.0535.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล4,451.804,138.647.0 %3.5715.93350.5551.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,278.382,343.5045.2 %5.0639.862.8599.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล5,615.054,907.6712.6 %5.0770.65456.5040.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล27,217.409,199.0066.2 %5.01,277.84687.8046.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,375.543,042.7830.5 %5.0280.96201.9028.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล53,297.5240,836.0023.4 %5.0959.79645.0532.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล26,440.6414,987.9443.3 %5.0674.271,096.30-62.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู35,031.7213,890.0060.4 %5.0577.04207.0064.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล9,996.3213,640.23-36.5 %0.01,288.801,297.20-0.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,267.231,867.3042.8 %5.0620.85273.5255.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล2,648.65509.0080.8 %5.0354.62159.6055.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล34,950.0510,293.5370.5 %5.02,486.512,734.40-10.0 %0.0
รวม 439,613 257,689 41.38 % 36,018 20,539 42.97 %