จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง2,731.64703.0074.3 %5.0399.31137.8265.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง8,722.424,920.7443.6 %5.0125.16361.22-188.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง20,352.177,460.5663.3 %5.071.29139.23-95.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง2,989.70979.0067.3 %5.0589.45151.8074.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง2,989.932,692.0010.0 %5.0627.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง12,600.328,484.8832.7 %5.02,548.09646.0074.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง5,759.651,479.0074.3 %5.0303.0766.8577.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง4,004.021,046.0073.9 %5.0275.5085.6268.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด3,800.11805.0078.8 %5.0315.4294.6770.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว4,194.05649.0084.5 %5.0274.0885.0369.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,599.95371.0089.7 %5.0253.0191.3263.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,811.44826.0078.3 %5.0314.7484.5273.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,596.61236.0093.4 %5.0263.8370.0173.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,546.04555.0084.3 %5.0298.3490.0069.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,550.44304.0091.4 %5.0139.789.7793.0 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง11,556.713,989.1165.5 %5.0764.88322.0557.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,318.694,644.80-7.6 %0.01,140.92637.3544.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง2,873.352,124.0026.1 %5.0570.44103.2581.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง3,598.561,694.0052.9 %5.01,007.79784.7022.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง3,181.121,030.0067.6 %5.0665.52343.9048.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง2,893.461,094.0062.2 %5.0551.42524.005.0 %2.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง4,313.551,987.0053.9 %5.01,140.92491.0457.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง2,275.472,707.00-19.0 %0.0550.62228.0058.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง6,022.824,149.3631.1 %5.01,255.001,613.10-28.5 %0.0
ส.ป.ก.ตรัง3,647.221,477.8059.5 %5.0836.66119.7085.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง6,673.5312,031.70-80.3 %0.01,369.1187.4093.6 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง149,341.0898,887.0133.8 %5.0436.79674.20-54.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,429.742,472.0027.9 %5.0798.63356.7555.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง5,842.264,235.2127.5 %5.04,259.311,220.9171.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 5,276.251,889.0064.2 %5.078.0671.248.7 %4.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง2,944.61396.0086.6 %5.0684.530.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง2,832.58927.0067.3 %5.0570.4497.8582.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,449.813,362.002.5 %1.0798.63250.9068.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง6,552.2225,430.37-288.1 %0.01,654.352,351.64-42.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง4,737.854,802.00-1.4 %0.01,331.08323.5775.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง5,075.401,455.0071.3 %5.0760.60265.0565.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง9,271.9311,439.50-23.4 %0.01,312.74235.6082.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง4,187.772,220.0047.0 %5.01,026.81657.4036.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง3,891.182,917.2425.0 %5.0931.74547.2041.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,306.301,900.0042.5 %5.0760.60266.0065.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง3,979.032,017.0049.3 %5.01,007.81483.2452.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง3,076.673,666.00-19.2 %0.0627.4958.9090.6 %5.0
สพ.ตรัง12,566.389,398.0025.2 %5.0966.12306.8568.2 %5.0
รจจ.ตรัง 155,257.1345,601.0070.6 %5.01,023.821,025.35-0.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง2,535.49611.0075.9 %5.0437.33152.0065.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง3,867.322,807.0027.4 %5.0912.73568.1037.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง2,930.791,071.0063.5 %5.0608.47405.6533.3 %5.0
สปส.จ.ตรัง5,442.893,800.0030.2 %5.01,007.79342.0066.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง3,061.841,276.0058.3 %5.0665.52100.7084.9 %5.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,779.944,633.193.1 %1.5798.62738.157.6 %3.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง11,028.956,594.8140.2 %5.0717.44413.2542.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่)32,109.079,208.4471.3 %5.02,398.411,196.5450.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 124,912.2313,123.7347.3 %5.01,227.10394.0067.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 229,610.3810,187.7665.6 %5.01,353.51954.4529.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,878.904,885.2429.0 %5.0305.88840.75-174.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง63,624.0962,215.002.2 %1.01,048.37560.0046.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง24,778.8937,288.00-50.5 %0.0713.09710.600.3 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง17,485.3623,658.25-35.3 %0.0626.73718.30-14.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง15,275.4113,419.9312.1 %5.0565.11230.8559.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรัง47,588.9315,468.3367.5 %5.0668.10817.00-22.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน13,856.568,970.0035.3 %5.0615.99377.1538.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด43,916.8624,547.0044.1 %5.0758.60234.4469.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง10,142.3317,607.00-73.6 %0.01,751.03985.6443.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง36,877.3420,053.0145.6 %5.0760.77388.2849.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 3,429.902,314.0032.5 %5.0855.66457.9046.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,701.60881.0067.4 %5.0475.36277.2941.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง37,508.1011,181.5070.2 %5.03,989.868,027.10-101.2 %0.0
รวม 966,964 587,255 39.27 % 58,315 36,452 37.49 %