จังหวัดพัทลุง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,700.46758.0071.9 %5.0428.1475.2482.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง18,101.281,456.4992.0 %5.062.84136.84-117.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง3,411.942,258.0033.8 %5.0634.89171.6573.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,772.721,320.0065.0 %5.0618.3243.7492.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง14,630.619,275.7636.6 %5.02,462.87721.4070.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน3,841.64382.0090.1 %5.0328.4348.7285.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 3,742.74419.0088.8 %5.0243.8521.9291.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน3,690.11373.0089.9 %5.0247.5771.8471.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด3,651.74424.0088.4 %5.0241.2880.1866.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต3,697.90274.0092.6 %5.0383.9671.6881.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน3,776.66237.0093.7 %5.0282.4668.7275.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,609.32364.0089.9 %5.0145.8444.1069.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม3,614.82451.0087.5 %5.0185.1163.3665.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง4,277.424,029.925.8 %2.5848.43391.4053.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,583.61702.0072.8 %5.0400.49370.507.5 %3.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง4,711.881,761.0062.6 %5.0809.44450.3044.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง3,622.071,248.0065.5 %5.0484.89273.2443.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง7,125.781,309.0081.6 %5.0694.36228.9567.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง5,331.862,256.0057.7 %5.0884.53912.00-3.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง2,142.752,126.000.8 %0.5498.30191.7361.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง4,997.803,576.0028.4 %5.01,359.921,097.4919.3 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง5,700.592,682.0053.0 %5.0702.79367.9647.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง13,609.618,674.5636.3 %5.01,207.81280.3476.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,539.052,240.2236.7 %5.0751.46450.3040.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,914.95950.0050.4 %5.045.5485.50-87.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,977.742,303.6222.6 %5.0447.16102.6077.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง2,831.45833.0070.6 %5.0485.20413.3514.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,220.562,741.1514.9 %5.0656.33306.8553.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง9,136.3130,846.62-237.6 %0.08,476.921,483.5082.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,728.344,676.0018.4 %5.01,530.23364.8076.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง4,513.771,690.0062.6 %5.0580.65123.9078.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง5,258.955,385.29-2.4 %0.01,150.7560.4894.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง3,871.65680.0082.4 %5.0808.48258.4068.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,473.572,304.0033.7 %5.0770.45460.4140.2 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง3,515.73864.0075.4 %5.0525.04264.8649.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง3,599.481,565.0056.5 %5.0903.56357.5860.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง6,886.374,271.5438.0 %5.0656.3544.1093.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง10,677.521,453.0086.4 %5.02,919.44474.6083.7 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 51,307.2724,781.5051.7 %5.0830.67493.9640.5 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 13,531.3711,772.2013.0 %5.0435.89616.50-41.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,436.25816.0066.5 %5.0409.18220.0046.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง2,724.00565.5079.2 %5.0575.56187.1567.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง4,720.963,631.3023.1 %5.0884.53382.0256.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง4,267.26270.0093.7 %5.0770.44242.2568.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 236,103.407,366.9579.6 %5.01,167.32752.9035.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1118,965.329,135.6992.3 %5.01,073.07506.2052.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง26,362.663,013.9088.6 %5.0279.85211.9724.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง89,006.4985,872.003.5 %1.51,542.12327.0278.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม26,737.3113,281.0050.3 %5.0689.30213.0869.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง199,914.9517,229.2091.4 %5.03,858.60560.0085.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง18,919.5711,709.3638.1 %5.0607.40354.3541.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน12,412.82211.4598.3 %5.0513.341,066.77-107.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 41,610.0715,359.0063.1 %5.0525.74691.24-31.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง19,203.7016,308.0015.1 %5.01,636.831,381.6315.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,245.392,240.2331.0 %5.0668.29440.0934.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง2,823.94666.0076.4 %5.0443.76146.4167.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง16,579.0013,411.0019.1 %5.04,107.171,909.9953.5 %5.0
รวม 888,363 346,800 60.96 % 55,883 22,138 60.39 %