จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,479.941.00100.0 %5.0407.32178.6056.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี13,750.047,377.8946.3 %5.078.739.5087.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี2,643.521,172.0055.7 %5.0464.37142.2069.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี2,836.421,777.0037.4 %5.0540.450.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี20,284.5211,940.2041.1 %5.02,194.84369.5583.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี4,353.681,040.0076.1 %5.0230.2245.6080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,321.12293.0091.2 %5.0257.44168.1534.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง3,550.04538.0084.8 %5.0169.3419.9588.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์3,354.09671.0080.0 %5.0217.0657.0073.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก3,497.18356.0089.8 %5.0158.2838.0076.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,412.21368.0089.2 %5.0149.6885.5042.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,450.30327.0090.5 %5.0215.1266.5069.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,271.35263.0092.0 %5.0190.5382.6556.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,352.77272.0091.9 %5.0195.89114.0041.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,348.13151.0095.5 %5.0233.41161.5030.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน3,810.43264.0093.1 %5.0172.2995.0044.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,377.20191.0094.3 %5.0250.21108.3056.7 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี9,682.433,784.6160.9 %5.0472.80270.7542.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี5,498.361,229.0077.6 %5.0730.61357.2051.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ3,060.61572.0081.3 %5.0411.44204.2550.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี4,859.761,380.0071.6 %5.01,377.161,693.85-23.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี2,808.231,384.0050.7 %5.0540.45339.1537.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี3,210.18607.0081.1 %5.0559.47273.6051.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี4,065.611,754.0056.9 %5.0749.61465.7937.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี3,390.582,064.0039.1 %5.0537.50351.5034.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี4,917.633,142.6036.1 %5.01,396.171,201.7513.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,242.152,027.2437.5 %5.0673.55138.7079.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี13,333.1110,299.0022.8 %5.01,301.09199.2384.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี3,729.542,209.6040.8 %5.0920.7672.7392.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี2,800.131,191.0057.5 %5.047.5436.0624.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,090.87760.0075.4 %5.0616.520.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,676.01247.0090.8 %5.0445.37230.8548.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี3,765.703,015.3419.9 %5.0806.67160.5880.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี6,922.87743.0089.3 %5.01,890.594,218.30-123.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี8,252.943,953.0052.1 %5.01,890.59845.2155.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี3,530.31940.0073.4 %5.0787.64170.2778.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี8,018.405,554.0030.7 %5.01,320.1165.5595.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี9,904.131,402.0085.8 %5.0559.47368.1234.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี3,780.381,220.0067.7 %5.0825.69497.8039.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี6,012.50900.0085.0 %5.0996.82220.4077.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,553.361,740.0061.8 %5.01,072.90277.4074.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,124.441,815.0014.6 %5.0426.36136.2068.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี40,023.159,602.0076.0 %5.0680.70124.0781.8 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี64,836.9533,866.4047.8 %5.0904.77760.6515.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี2,701.12980.0063.7 %5.0540.44325.5039.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี4,523.312,349.1648.1 %5.01,034.87516.2750.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,802.421,244.7067.3 %5.0692.56211.8569.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี11,679.225,103.7856.3 %5.01,244.04408.5067.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี3,777.422,500.0033.8 %5.0939.79453.0051.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี7,218.59576.6092.0 %5.01,072.90600.8044.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี6,535.842,058.0068.5 %5.0991.83223.6677.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 167,169.109,155.0186.4 %5.0718.10380.0047.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 229,336.449,803.2266.6 %5.0854.101,146.61-34.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 341,445.266,356.7184.7 %5.0720.71737.88-2.4 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี6,123.374,049.6533.9 %5.0322.29391.40-21.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี49,579.9540,253.0018.8 %5.0922.541,126.70-22.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี38,198.3626,975.0029.4 %5.0655.58605.157.7 %3.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี54,918.8229,011.0047.2 %5.0566.99363.8535.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี72,385.0621,696.5770.0 %5.0616.61797.00-29.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี45,439.3614,364.9968.4 %5.0570.13642.11-12.6 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี91,710.5619,230.6079.0 %5.0604.781,844.04-204.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี12,997.7112,685.542.4 %1.01,334.011,560.77-17.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 2,962.852,103.6029.0 %5.0559.47202.3563.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี2,955.21585.0080.2 %5.0350.28510.46-45.7 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี42,968.7712,318.0071.3 %5.06,743.8311,378.04-68.7 %0.0
รวม 914,612 347,804 61.97 % 51,123 39,850 22.05 %