จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา3,593.76124.0096.5 %5.0501.65205.1159.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,044.04208.0480.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา22,048.864,919.8077.7 %5.0412.23162.3760.6 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)55,268.618,143.0085.3 %5.0983.01556.2743.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,763.361,438.0048.0 %5.0293.52151.0548.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,302.7072.0097.8 %5.0470.3545.3890.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา21,678.8414,468.0033.3 %5.01,890.86223.0088.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,205.11426.0086.7 %5.0172.92102.6040.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,244.77555.0082.9 %5.0220.37104.5052.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,837.51239.0093.8 %5.0245.06142.5041.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,158.19388.0087.7 %5.0258.15108.3058.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,143.61222.0092.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง3,399.72530.0084.4 %5.0300.3447.5084.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0482.6364.6086.6 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง11,178.488,520.7923.8 %5.0998.36306.1269.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา2,914.98619.0078.8 %5.0610.14436.0528.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0400.74135.8566.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา4,597.081,807.0060.7 %5.01,401.391,389.850.8 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,591.421,286.0064.2 %5.0614.35112.1081.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา2,819.08816.0071.1 %5.0558.70571.20-2.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา8,623.622,777.0067.8 %5.01,173.081,163.750.8 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา7,192.805,875.0018.3 %5.01,453.60322.0777.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,647.992,869.2638.3 %5.01,281.31789.4538.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา2,925.081,793.0038.7 %5.0653.78262.6359.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา12,545.5814,862.65-18.5 %0.01,376.39234.9482.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา3,749.282,545.0032.1 %5.0996.07411.9658.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.080.8097.19-20.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,457.96609.0075.2 %5.0463.6234.1992.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,447.58381.0084.4 %5.0501.65340.1332.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา3,951.333,557.0010.0 %5.0939.02445.3052.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา9,557.042,986.0068.8 %5.01,946.87669.5565.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา8,882.184,350.4051.0 %5.02,137.03245.6788.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,484.801,162.0066.7 %5.0668.97160.4476.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา9,603.367,721.9019.6 %5.01,189.1398.9691.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา9,878.642,025.0079.5 %5.0691.81388.0843.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา3,672.393,493.914.9 %2.0920.00164.6082.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา5,008.622,234.0055.4 %5.0767.92174.8477.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา5,403.242,017.7662.7 %5.0958.03360.0562.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา9,572.822,458.2074.3 %5.0539.6860.6488.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา9,453.543,039.0067.9 %5.0865.40405.6753.1 %5.0
รจก.ยะลา 33,262.1142,490.14-27.7 %0.0797.08625.4021.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา4,168.264,371.80-4.9 %0.0653.78306.8853.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,195.302,365.0026.0 %5.0618.91315.0149.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา2,544.301,624.0036.2 %5.0421.20223.2547.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา3,730.054,044.71-8.4 %0.0977.05392.1559.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา3,360.601,159.0065.5 %5.0843.94430.5149.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา3,891.123,609.007.3 %3.51,021.43773.2424.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา18,952.673,865.3979.6 %5.0439.5313.2397.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต318,010.054,972.3972.4 %5.01,861.82579.7468.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 165,279.6813,404.0379.5 %5.0997.63227.6477.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 225,689.899,386.2663.5 %5.01,123.09350.4068.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 288,497.502,840.1196.8 %5.0434.71831.25-91.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา59,540.5461,278.99-2.9 %0.01,265.881,195.195.6 %2.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา31,815.9130,949.002.7 %1.0648.50174.7773.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา19,983.5213,082.0034.5 %5.0613.47247.0059.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน22,939.7014,004.0039.0 %5.0649.551,016.50-56.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง28,693.1915,953.0044.4 %5.0937.52273.6070.8 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา10,881.5717,302.05-59.0 %0.02,901.452,556.0511.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา52,172.7843,940.7415.8 %5.01,055.75670.1236.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 3,481.022,998.0013.9 %5.0805.91416.1048.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,040.90127.0093.8 %5.0205.91241.30-17.2 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา76,379.2814,384.0081.2 %5.021,480.7811,178.2648.0 %5.0
รวม 855,314 419,481 50.96 % 72,218 34,940 51.62 %