จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส2,567.281,258.0051.0 %5.0462.22329.1728.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส12,579.5718,906.45-50.3 %0.076.90169.99-121.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส15,719.378,486.0046.0 %5.0101.7016.1984.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส3,236.104,310.50-33.2 %0.0519.28187.1564.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส2,845.171,638.0042.4 %5.0350.4241.0488.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส10,734.758,544.0020.4 %5.02,801.19627.6177.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,401.64777.0077.2 %5.0205.6591.9455.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,725.31321.0091.4 %5.0181.4897.4846.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,445.5013.0099.6 %5.0160.3869.9556.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ3,855.03362.0090.6 %5.0201.2247.5076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,458.34313.0090.9 %5.0275.6393.4866.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,397.8657.0098.3 %5.0329.2493.1371.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,758.88368.0090.2 %5.0362.7693.0274.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,374.04133.0096.1 %5.0433.7567.2784.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,080.39679.0083.4 %5.0406.6353.1186.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี3,473.52308.0091.1 %5.0252.0071.9471.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ1,578.0313.0099.2 %5.0222.4994.6657.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,356.91245.0092.7 %5.0187.7086.7753.8 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก8,871.2721,369.36-140.9 %0.01,063.6437.0596.5 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ11,239.3212,296.80-9.4 %0.0701.07227.7067.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส9,918.095,413.0045.4 %5.0709.431,117.20-57.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,306.25406.0082.4 %5.0421.7554.1587.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,579.52651.0074.8 %5.0500.83332.5033.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,493.091.00100.0 %5.0371.25227.0538.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,534.55768.0069.7 %5.0519.22150.1071.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาส12,864.004,272.0066.8 %5.01,679.251,253.0525.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,041.13845.0072.2 %5.0747.46438.7541.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส7,567.86686.7090.9 %5.0667.14686.45-2.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส3,873.392,048.0047.1 %5.01,051.721,374.65-30.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส2,024.342,558.64-26.4 %0.0502.14458.348.7 %4.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,937.022,069.0047.4 %5.01,032.721,177.72-14.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส2,988.901,195.2060.0 %5.0728.45511.1029.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส13,795.389,290.5732.7 %5.01,298.93145.6888.8 %5.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส85,377.3992,568.44-8.4 %0.0644.29247.2861.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,037.411,250.0058.8 %5.0747.46703.945.8 %2.5
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส12,098.703,436.0071.6 %5.080.6194.95-17.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส2,843.191,036.0063.6 %5.0728.4570.9590.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส2,535.54714.0071.8 %5.0538.29173.6167.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส21,344.942,654.8087.6 %5.08,448.94184.6997.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส15,015.4226,804.00-78.5 %0.03,504.783,267.096.8 %3.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส4,864.114,185.0014.0 %5.01,508.102,406.66-59.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส5,008.411,475.0070.5 %5.0709.44200.1671.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส5,391.007,185.00-33.3 %0.01,650.19205.3187.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส6,948.87788.0088.7 %5.0709.43736.25-3.8 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส3,817.713,562.006.7 %3.0937.62875.906.6 %3.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส3,850.741,779.0053.8 %5.0842.54237.5771.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,456.502,301.0048.4 %5.01,298.9388.4393.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,667.541,760.0034.0 %5.0538.2965.1987.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส12,869.095,892.0054.2 %5.0568.19455.4119.8 %5.0
รจจ.นราธิวาส 46,519.0630,106.2235.3 %5.0828.57771.826.8 %3.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,145.984,313.00-37.1 %0.0614.35283.8253.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส3,823.443,487.008.8 %4.01,032.70382.7762.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส2,735.642,088.0023.7 %5.0614.35258.4057.9 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส5,577.904,310.9822.7 %5.01,260.87484.5061.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส5,145.802,646.0048.6 %5.0956.64273.1671.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,899.663,231.3634.0 %5.0994.67583.7541.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 312,029.956,037.6849.8 %5.0965.67789.4518.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)10,966.347,360.0032.9 %5.02,569.46456.8582.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 183,848.7610,329.9287.7 %5.01,276.68753.7641.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 245,698.519,870.0578.4 %5.01,852.341,475.3520.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส1,210.052,665.00-120.2 %0.0259.39260.46-0.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส28,971.2410,152.0065.0 %5.0816.91712.0212.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก66,900.6617,770.3773.4 %5.0864.721,017.45-17.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส10,240.1412,750.00-24.5 %0.01,935.372,332.50-20.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,396.991,962.6042.2 %5.0785.50387.4150.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,437.351,476.0039.4 %5.0443.22147.3366.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส62,907.0016,233.0074.2 %5.06,072.2214,895.50-145.3 %0.0
รวม 771,203 414,782 46.22 % 67,125 46,803 30.28 %