จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,470.51224.0090.9 %5.0418.97198.2752.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 6,887.894,305.0037.5 %5.044.5276.00-70.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ3,211.412,037.0036.6 %5.0383.01244.9436.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ3,252.511,216.0062.6 %5.0609.1341.1793.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ6,021.462,869.8852.3 %5.01,293.711,174.029.3 %4.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ3,879.09513.0086.8 %5.0418.9741.9490.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ3,517.83246.0093.0 %5.0251.3158.2976.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย3,571.50395.0088.9 %5.0393.05104.6773.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา3,689.14372.0089.9 %5.0551.27103.5281.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด3,525.69548.0084.5 %5.0258.08103.9159.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง3,449.39243.0093.0 %5.0338.9292.0472.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล3,514.15364.0089.6 %5.0220.7650.0677.3 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ6,655.465,949.0010.6 %5.0735.0238.0094.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ4,784.374,359.998.9 %4.0875.36796.109.1 %4.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ2,595.90714.0072.5 %5.0437.99409.086.6 %3.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ3,568.312,009.0043.7 %5.0837.3325.5097.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,179.55790.0075.2 %5.0590.12583.271.2 %0.5
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,541.96781.0069.3 %5.0457.01385.6015.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ3,324.36695.0079.1 %5.0742.25589.6620.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ1,543.211,082.0029.9 %5.0381.97380.000.5 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ4,177.011,525.0763.5 %5.01,008.47748.4725.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)3,467.421,223.0064.7 %5.0685.2076.9788.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ4,458.57986.6077.9 %5.0856.34216.6574.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ4,560.901,124.0075.4 %5.0666.18407.9938.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ3,353.61477.0085.8 %5.0666.18108.3083.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ2,879.05404.0086.0 %5.0495.04192.0961.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ3,387.013,590.00-6.0 %0.0647.17297.7154.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ15,180.008,373.0044.8 %5.05,020.85782.8084.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ8,867.673,641.0058.9 %5.01,122.57593.7547.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ5,609.791,745.0068.9 %5.01,521.90480.7068.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ4,127.551,949.0052.8 %5.0685.20253.6563.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ10,838.55269.0097.5 %5.0552.09221.3559.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ3,363.21790.0076.5 %5.0647.17180.5072.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ5,276.081,963.0062.8 %5.0894.37538.3039.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ4,984.13947.0081.0 %5.0837.33144.2282.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ2,639.23757.0071.3 %5.0457.0128.5193.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ10,276.551,317.0087.2 %5.0976.66530.3545.7 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 36,230.8520,664.3943.0 %5.0745.80777.95-4.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ2,843.26711.0075.0 %5.0437.99290.9533.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ3,943.482,005.0049.2 %5.0571.10355.1137.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ5,221.921,009.0080.7 %5.01,407.81105.2292.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ2,251.522,105.006.5 %3.0628.15411.3534.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ3,583.52851.0876.3 %5.0723.23163.4077.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ3,331.502,506.2024.8 %5.0647.1777.0188.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ140,153.2513,218.8990.6 %5.01,631.121,244.1323.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ7,396.002,473.0066.6 %5.0296.75251.0815.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเซกา55,145.546,627.0088.0 %5.0751.08574.0523.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ29,295.9018,761.0136.0 %5.0612.83263.7757.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ11,195.4812,671.99-13.2 %0.01,513.091,717.31-13.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ3,375.02453.0086.6 %5.0609.13517.0815.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ2,558.80790.0069.1 %5.0380.94290.7023.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ16,270.518,375.0148.5 %5.03,759.062,043.0045.7 %5.0
รวม 495,427 154,015 68.91 % 42,694 20,380 52.26 %