จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท3,143.82977.0068.9 %5.0126.58159.76-26.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท15,054.956,642.2955.9 %5.0127.5667.1647.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท3,163.811,698.0046.3 %5.0563.42153.4572.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,213.031,710.0046.8 %5.0582.4417.2397.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท10,942.718,552.0021.8 %5.02,617.12407.5984.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์3,862.41463.0088.0 %5.0225.04123.5145.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา4,544.06584.0087.1 %5.0190.8754.0671.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์3,787.62324.0091.4 %5.0172.7369.9259.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี5,464.82544.0090.0 %5.0259.3154.0679.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา3,919.76780.0080.1 %5.0318.0154.0983.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง1,274.05134.0089.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท3,953.612,675.0032.3 %5.0811.88513.1536.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,413.26449.0081.4 %5.0335.64199.9840.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท3,709.801,666.0055.1 %5.0848.66178.0979.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,705.794,419.45-19.3 %0.0787.92274.0865.2 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1251,384.9824,886.1751.6 %5.018,873.772,850.0084.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท2,994.472,065.0031.0 %5.0506.34434.1514.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท5,780.983,368.0041.7 %5.01,438.151,074.2225.3 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท32,374.7015,774.8251.3 %5.01,526.88242.8384.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท4,388.603,998.538.9 %4.0956.18111.5588.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท2,235.9823.3099.0 %5.0450.82689.30-52.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท4,702.392,562.0045.5 %5.01,206.25904.1125.0 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาท3,608.442,100.0041.8 %5.0734.564,276.00-482.1 %0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 73,349.602,100.8037.3 %5.01,123.282,552.14-127.2 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท4,516.761,586.0164.9 %5.0886.69422.9152.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท4,005.27701.0082.5 %5.0848.58333.0560.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,386.93875.0074.2 %5.0601.4566.5088.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท74,222.861,129.0098.5 %5.04,554.24250.1594.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,677.733,302.3010.2 %5.0696.53213.6169.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท5,701.553,960.0030.5 %5.01,209.96321.9573.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท13,193.643,048.0076.9 %5.01,533.24239.3084.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท3,595.611,405.8460.9 %5.0438.56130.8870.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท4,986.988,649.56-73.4 %0.01,095.87152.0086.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท10,952.132,636.0075.9 %5.0658.50379.0542.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท4,489.962,514.0044.0 %5.0677.49241.3964.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท4,564.883,531.0022.6 %5.01,057.81255.3275.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท3,659.712,633.0028.1 %5.01,311.91270.6779.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท2,950.862,340.0020.7 %5.0468.3431.9593.2 %5.0
สพ.ชัยนาท10,620.68764.0092.8 %5.0544.40274.2449.6 %5.0
รจจ.ชัยนาท 39,153.3422,599.0042.3 %5.0612.71423.1230.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท3,201.313,103.703.0 %1.5449.32125.5372.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท3,256.792,313.0029.0 %5.0642.70381.9040.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท2,875.641,998.0030.5 %5.0449.32252.0343.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท5,981.403,090.6048.3 %5.0715.55246.7265.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท3,245.111,271.0060.8 %5.0601.4568.0488.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท2,817.101,704.7139.5 %5.0783.77151.3180.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท366,812.667,745.3797.9 %5.01,252.54456.2863.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท5,118.682,699.5047.3 %5.0278.53330.19-18.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท76,995.5280,601.00-4.7 %0.01,294.55657.0449.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท180,095.4827,138.0084.9 %5.03,348.321,005.9070.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม85,202.4611.40100.0 %5.0526.87721.53-36.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท59,198.68846.0098.6 %5.01,310.161,090.3216.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 3,573.03908.7674.6 %5.0575.37426.1125.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท4,089.501,035.0074.7 %5.0315.51283.8710.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท52,365.8710,780.4879.4 %5.02,649.043,208.77-21.1 %0.0
รวม 1,231,482 295,417 76.01 % 67,173 28,872 57.02 %