จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 788,300.3539,336.0055.5 %5.0350.6291.7373.8 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,732.501.00100.0 %5.0456.8990.9380.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี25,579.8717,239.0032.6 %5.061.4585.29-38.8 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.5481.8157.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี3,268.362,309.0029.4 %5.0666.0763.6290.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี3,019.831,805.0040.2 %5.0570.9934.5893.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี35,291.1413,868.3260.7 %5.02,814.88964.8965.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี6,909.411,523.0078.0 %5.0280.6534.2287.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่4,252.92702.0083.5 %5.0223.7327.4487.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง4,372.44567.0087.0 %5.0286.9051.8481.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์3,476.13662.0081.0 %5.0189.4651.5072.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม3,463.25529.0084.7 %5.0176.6551.3370.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน3,460.23380.0089.0 %5.0306.6151.7583.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว4,084.79634.0084.5 %5.0369.1951.5386.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,943.95652.0083.5 %5.0380.2651.4486.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม4,079.49714.0082.5 %5.0253.2353.6578.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,440.26321.0090.7 %5.0215.6851.3576.2 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี7,426.307,085.394.6 %2.01,152.94627.4145.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี3,939.743,316.0215.8 %5.0932.29716.5123.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,784.80995.0064.3 %5.0502.87299.2240.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,721.71618.0077.3 %5.0363.66401.15-10.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี4,066.102,766.0032.0 %5.0970.32464.3852.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี3,346.491,802.0046.2 %5.0704.10218.2669.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี2,734.092,182.0020.2 %5.0456.89364.9720.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี4,420.743,302.0025.3 %5.01,122.45878.0821.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี4,088.424,392.20-7.4 %0.0989.34236.8176.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี5,428.932,923.0046.2 %5.01,438.55482.1066.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,751.992,238.0040.4 %5.0856.2397.0488.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี9,044.9011,865.23-31.2 %0.01,597.85440.6472.4 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,625.202,048.0043.5 %5.0799.18806.08-0.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,243.45923.0071.5 %5.0780.1667.8391.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี3,000.30608.0079.7 %5.0570.99212.1662.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี4,053.484,678.00-15.4 %0.0951.31153.9083.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ17,974.7129,318.00-63.1 %0.03,176.182,072.0534.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,735.077,777.00-64.2 %0.01,141.4785.2392.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี3,879.282,124.0045.2 %5.0761.150.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี4,714.8110,780.95-128.7 %0.01,160.48364.5768.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี4,694.503,977.0015.3 %5.0609.02274.6454.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,826.463,246.5715.2 %5.0875.14372.8857.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี6,252.621,847.0070.5 %5.0894.26476.9846.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี4,526.412,507.0044.6 %5.01,141.47575.9149.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี3,179.553,593.00-13.0 %0.0609.0277.1387.3 %5.0
สพ.จันทบุรี12,089.888,575.0029.1 %5.0427.96309.7027.6 %5.0
รจจ.จันทบุรี 60,301.4177,049.00-27.8 %0.0876.79722.5117.6 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 12,980.8414,346.95-10.5 %0.0480.90495.60-3.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,131.033,775.00-20.6 %0.0551.97115.2479.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี4,701.713,381.0028.1 %5.01,123.73380.5166.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,161.632,659.0015.9 %5.0723.12366.9149.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)5,599.053,408.0039.1 %5.01,065.40275.7374.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี5,182.222,921.0043.6 %5.0685.08562.1117.9 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี3,156.783,797.49-20.3 %0.0628.04319.7549.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)8,836.098,412.964.8 %2.01,960.65559.4371.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 129,231.1617,860.6038.9 %5.01,001.12175.7582.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 221,351.7610,675.8350.0 %5.01,512.22463.8669.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี4,158.574,105.221.3 %0.5329.57472.64-43.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี71,550.5065,657.008.2 %4.01,421.58919.6135.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี22,304.1511,959.0046.4 %5.0725.62484.5033.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม28,318.929,440.0066.7 %5.0698.14562.8019.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว26,416.2210,648.0059.7 %5.0761.33378.7650.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี46,422.3328,235.9939.2 %5.01,708.492,575.59-50.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,366.722,794.0017.0 %5.0704.1083.6688.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,857.181,055.0063.1 %5.0513.94189.8163.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี130,853.9021,288.2483.7 %5.051,706.552,755.8694.7 %5.0
รวม 827,107 510,199 38.32 % 101,960 25,841 74.66 %