จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,453.43380.0084.5 %5.0445.43282.1936.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา7,425.625,489.0026.1 %5.042.81100.52-134.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา2,899.69550.0081.0 %5.0375.02172.8453.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา3,070.201,074.7065.0 %5.0692.6347.4093.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา13,739.9610,378.0124.5 %5.01,871.63537.9871.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน4,679.55404.0091.4 %5.0295.2270.9076.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง4,159.85652.0084.3 %5.0448.5367.1385.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ3,813.88375.0090.2 %5.0207.6167.5067.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน3,802.31125.0096.7 %5.0486.3650.7989.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง3,714.95523.0085.9 %5.0479.0567.5485.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา4,627.221,934.0058.2 %5.0423.7795.9177.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ4,872.611,379.0071.7 %5.0478.1460.4387.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้4,045.64718.0082.3 %5.0249.8713.5494.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�6,905.583,284.5352.4 %5.01,263.111,432.60-13.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา3,942.261,064.0073.0 %5.01,054.45594.5743.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา2,945.52954.0067.6 %5.0654.60117.3882.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,666.461,015.0061.9 %5.0540.50415.0823.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา3,421.441,853.0045.8 %5.0901.811,056.31-17.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา2,276.533,573.10-57.0 %0.0593.47539.019.2 %4.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา8,447.643,252.4961.5 %5.01,415.24916.1135.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา4,129.552,243.0045.7 %5.0920.83291.8068.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา9,916.898,029.1419.0 %5.01,434.26376.7473.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา4,048.413,942.852.6 %1.01,107.24358.1067.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,527.73779.0049.0 %5.057.7653.707.0 %3.5
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา3,195.28530.0083.4 %5.0768.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา3,034.07640.0078.9 %5.0673.62128.1981.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา3,113.60743.5876.1 %5.0806.73240.2870.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา5,209.6137,305.30-616.1 %0.01,624.422,744.87-69.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา3,918.502,915.0025.6 %5.01,110.99230.2179.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา3,211.5685.0097.4 %5.0750.19188.7474.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา5,837.108,071.36-38.3 %0.01,187.05105.9991.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา2,893.39700.0075.8 %5.0366.29505.64-38.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา3,441.052,638.2023.3 %5.0958.86515.4446.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา3,613.281,689.0053.3 %5.0768.70236.5769.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา3,949.121,664.0057.9 %5.0882.79148.7783.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา2,848.631,886.0033.8 %5.0552.2675.7786.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา11,466.401,559.0086.4 %5.01,076.39480.1755.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา30,969.3329,855.723.6 %1.5844.05384.6254.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,624.91593.0077.4 %5.0625.50373.9040.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา3,071.672,494.8218.8 %5.0692.63355.6848.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,823.31333.0088.2 %5.0597.55201.2166.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา4,469.813,829.5914.3 %5.01,187.05939.3320.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาไม่ครบ1,757.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ186.55ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา3,328.372,564.0023.0 %5.0768.7040.6194.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 153,062.869,716.2481.7 %5.01,193.82801.6932.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 215,390.119,218.1240.1 %5.02,084.57957.9054.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา3,401.753,672.00-7.9 %0.0319.549.0097.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา146,759.087,386.8695.0 %5.01,263.59420.3166.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา46,216.2036,792.0020.4 %5.0907.99337.5062.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำไม่ครบ8,800.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ229.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้10,961.438,562.0021.9 %5.0642.05328.2948.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา2,386.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,046.74866.7217.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 2,773.021,280.0053.8 %5.0711.65582.6418.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,815.83699.0075.2 %5.0483.46241.8450.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา15,471.888,882.3442.6 %5.04,351.363,939.359.5 %4.5
รวม 513,404 240,277 53.20 % 43,871 23,301 46.89 %