จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,816.53460.0083.7 %5.0510.42108.7878.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร3,219.892,441.0024.2 %5.0529.51217.4158.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร4,045.751,300.0067.9 %5.0757.6480.2989.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร15,080.038,885.7941.1 %5.02,069.75931.0055.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร6,646.991,942.0070.8 %5.0409.9956.5786.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี5,459.431,381.0074.7 %5.0448.4952.0288.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง4,692.71449.0090.4 %5.0341.83117.5565.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย4,252.53484.0088.6 %5.0253.3142.7183.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ4,673.30888.0081.0 %5.0303.0534.1688.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน4,176.40727.2382.6 %5.0360.4788.2975.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม4,320.34756.0082.5 %5.0268.950.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี4,187.07495.0088.2 %5.0383.7469.6081.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,791.246,875.69-43.5 %0.01,252.051,100.5812.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร4,660.922,906.0037.7 %5.01,214.03477.8560.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,680.171,642.0055.4 %5.0795.66163.9879.4 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 433,413.3537,980.09-13.7 %0.05,928.688,121.55-37.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร2,901.961,522.0047.6 %5.0548.30627.00-14.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร5,759.483,050.0047.0 %5.01,315.16780.9040.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,508.993,870.00-54.2 %0.0600.69286.7952.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร5,457.971,398.0074.4 %5.01,518.271,268.2516.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร5,081.162,150.0057.7 %5.01,328.12654.6050.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร11,655.5124,120.00-106.9 %0.05,808.10228.0096.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,871.192,130.4045.0 %5.0997.0369.6293.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร2,188.64378.0082.7 %5.068.9253.8421.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,288.53965.0070.7 %5.0871.7434.2996.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร3,205.921,038.0067.6 %5.0662.56446.5032.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร3,689.612,540.0031.2 %5.0525.40415.4920.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร5,590.055,705.00-2.1 %0.01,271.07209.0083.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร4,233.166,122.00-44.6 %0.01,042.88696.3533.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร3,852.03956.0075.2 %5.0833.71314.4562.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร18,038.2723,976.70-32.9 %0.02,088.76528.2974.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร14,674.6114,326.002.4 %1.02,200.393,310.40-50.4 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร11,979.002,295.0080.8 %5.0795.67767.573.5 %1.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,471.901,644.0052.6 %5.0757.65496.3834.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร5,286.983,266.0038.2 %5.01,175.99528.0455.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร4,480.202,952.8034.1 %5.01,042.87567.4645.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร7,532.023,281.0056.4 %5.0700.5973.8089.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร11,962.982,858.0076.1 %5.0757.64584.5322.8 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 77,102.6540,550.0047.4 %5.01,333.75622.7553.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,904.541,189.0059.1 %5.0548.4729.2294.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,718.441,826.0050.9 %5.0833.7134.2995.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,954.241,417.0052.0 %5.0567.48171.7069.7 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร5,957.454,394.1226.2 %5.01,156.97380.4167.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร3,522.111,688.0052.1 %5.0776.65307.7660.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร4,164.785,802.80-39.3 %0.0954.32102.1089.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)27,639.7910,843.2160.8 %5.02,806.111,078.4961.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 133,204.3418,798.8443.4 %5.01,631.99476.0370.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 214,544.2711,650.0019.9 %5.01,774.551,444.6018.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร880.425,254.00-496.8 %0.0275.18418.00-51.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร77,375.2364,277.0016.9 %5.01,510.611,251.1517.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร24,699.661,550.0093.7 %5.0906.09326.8063.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร35,443.7011,201.0068.4 %5.0834.97234.6571.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี28,190.01837.0097.0 %5.0835.56281.6766.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร19,965.4719,934.060.2 %0.51,876.352,214.02-18.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 3,563.522,483.0030.3 %5.0795.67333.7558.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 217,502.406,047.0165.5 %5.02,344.911,183.5049.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร3,053.641,065.0065.1 %5.0605.51213.3764.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร21,029.968,511.7259.5 %5.05,855.271,731.9270.4 %5.0
รวม 667,737 403,975 39.50 % 70,963 37,441 47.24 %