จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี2,804.841,254.0055.3 %5.0434.33141.6367.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี4,033.207,486.00-85.6 %0.0852.66223.9073.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,467.421,614.0053.5 %5.0662.5071.3789.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี14,407.2410,967.7323.9 %5.02,518.291,315.7547.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง4,370.00949.0078.3 %5.0137.19103.8624.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง4,359.93842.0080.7 %5.0400.40108.6872.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง7,508.73526.0093.0 %5.01,820.40101.3794.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ4,149.74593.0085.7 %5.0275.716.5897.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์4,294.37695.0083.8 %5.0260.803.0098.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ4,542.10400.0091.2 %5.0384.977.0698.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี6,383.323,166.0050.4 %5.0283.96123.3356.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล4,818.471,436.0070.2 %5.0486.36102.7478.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง4,521.49967.0078.6 %5.0292.48109.0862.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่4,833.26994.0079.4 %5.0312.85109.4965.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม4,441.511,241.0072.1 %5.0276.4473.8873.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 3,869.852,795.3727.8 %5.0612.99573.816.4 %3.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี4,105.792,022.0050.8 %5.0909.711,075.40-18.2 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 84,143.114,304.91-3.9 %0.01,383.13350.9474.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,519.043,308.006.0 %3.0700.55414.5540.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1035,386.4937,707.00-6.6 %0.012,402.634,697.2062.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี3,218.55881.0072.6 %5.0646.20431.5833.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี4,106.134,716.00-14.9 %0.0909.71951.75-4.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี2,428.224,402.00-81.3 %0.0544.15324.5440.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,965.754,704.00-18.6 %0.0795.64664.4816.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี39,816.745,758.0085.5 %5.014,306.83338.3197.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี6,690.3017,713.10-164.8 %0.01,004.79435.0256.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1116,240.6919,807.00-22.0 %0.05,331.985,115.754.1 %2.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี4,075.493,760.007.7 %3.5890.71649.3927.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,816.661,070.0062.0 %5.0434.3239.8290.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี3,074.281,272.0058.6 %5.0529.39240.8654.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี4,814.955,194.96-7.9 %0.0890.71473.2946.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรี5,558.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,385.111,063.6223.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี5,048.733,929.0022.2 %5.01,175.96139.0188.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี3,724.204,771.00-28.1 %0.0776.61234.6069.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี22,279.5138,471.22-72.7 %0.03,667.05377.6889.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี4,283.872,457.0042.6 %5.0985.79244.9175.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,933.082,248.0042.8 %5.0852.68408.1152.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,829.052,967.0022.5 %5.0814.65395.5851.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี7,657.566,742.3412.0 %5.01,461.19752.8148.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี6,185.595,236.6815.3 %5.0738.5953.6892.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี16,479.6722,941.00-39.2 %0.01,886.04756.6559.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี3,537.342,764.0021.9 %5.0700.55451.2535.6 %5.0
รจก.ลพบุรี 68,670.0150,460.0026.5 %5.01,052.37627.6140.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี3,071.182,348.0023.5 %5.0529.41128.3975.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,761.151,565.5858.4 %5.0738.58380.0748.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี3,470.431,621.0053.3 %5.0681.54593.4612.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี5,987.727,999.00-33.6 %0.01,194.97602.2349.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี3,979.974,209.65-5.8 %0.0852.68162.2581.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี7,326.5610,598.80-44.7 %0.01,501.59951.7036.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี7,180.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,031.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 116,368.1622,395.10-36.8 %0.01,248.35794.3336.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 233,263.7721,088.7036.6 %5.02,965.96813.7572.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 66,135.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5370.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี138,231.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,234.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 212,360.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5663.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี18,944.9513,085.0030.9 %5.0609.90243.6460.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี25,989.4823,910.208.0 %4.0835.60465.5044.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี15,437.689,379.0039.2 %0.5659.77580.8512.0 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง46,086.9423,159.0049.7 %5.0734.691,080.76-47.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล58,055.0122,901.5760.6 %5.0851.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 10,170.022,137.1079.0 %5.03,848.6353.6898.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี42,540.0718,775.0055.9 %5.02,555.382,671.29-4.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 4,004.023,570.0010.8 %5.0852.66342.8459.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี3,336.642,527.8724.2 %5.0624.49244.8860.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี23,861.2333,016.72-38.4 %0.03,637.098,743.32-140.4 %0.0
รวม 677,054 510,442 24.61 % 90,601 42,999 52.54 %