จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,481.863,847.99-10.5 %0.01,526.49295.7180.6 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 658,884.766,972.0088.2 %5.0234.74346.75-47.7 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา4,001.36583.8085.4 %5.0441.99224.6049.2 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา46,253.3715,418.0066.7 %5.0190.17591.69-211.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา27,274.138,510.0068.8 %5.01,718.23265.3984.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา6,078.9614,328.00-135.7 %0.01,460.27436.8570.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา3,389.832,654.8021.7 %5.0756.6550.9993.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1233,683.9461,035.42-81.2 %0.08,538.00468.3594.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 118,489.3240,775.91-120.5 %0.03,382.231,212.7664.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,895.341,256.8574.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 16,170.352,284.0063.0 %5.0481.63160.5566.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0468.5574.1084.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,989.83737.0081.5 %5.0182.5557.0068.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ4,118.56546.0086.7 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,965.29390.0090.2 %5.0223.38104.5053.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,925.83317.0091.9 %5.0298.80104.5065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง4,152.47425.0089.8 %5.0194.4935.1581.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0270.1261.8477.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา6,684.141,357.0079.7 %5.0544.2768.3587.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด5,677.35710.0087.5 %5.0432.4996.9077.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา4,026.53530.0086.8 %5.0388.7482.6578.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ6,046.42541.0091.1 %5.0299.3230.4089.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ4,069.65805.0080.2 %5.0208.3567.4567.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี5,139.80883.0082.8 %5.0347.4334.6590.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย5,254.20552.0089.5 %5.0460.0166.5085.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร4,271.76853.0080.0 %5.0340.0654.1584.1 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 48,994.2617,757.20-97.4 %0.01,660.051,301.8521.6 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์17,081.0531,197.50-82.6 %0.01,923.96590.9069.3 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา21,051.3287,370.00-315.0 %0.02,058.45606.5770.5 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา9,230.3319,436.88-110.6 %0.01,422.85469.1067.0 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,912.107,636.13-299.4 %0.0882.62243.8072.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 98,374.1111,529.00-37.7 %0.01,993.591,434.1528.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา7,038.2413,134.20-86.6 %0.01,912.581,804.605.6 %2.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา4,476.602,102.1053.0 %5.0737.66288.3360.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา6,855.835,137.1925.1 %5.01,745.482,147.54-23.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 125,927.486,184.42-4.3 %0.01,488.06796.1846.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา6,142.644,389.5028.5 %5.0889.78498.7543.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1622,084.2260,413.00-173.6 %0.06,894.885,537.5519.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 93,686.321,315.0064.3 %5.01,291.52456.1064.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา3,853.562,799.0027.4 %5.0889.761,083.95-21.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,878.913,535.5027.5 %5.01,583.131,414.5510.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 125,414.584,478.4017.3 %5.01,900.02290.5584.7 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา14,585.3614,591.42-0.0 %0.01,557.48282.1081.9 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,181.454,388.59-5.0 %0.01,811.731,181.1434.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ989.98ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,879.844,500.2423.5 %5.01,726.491,610.296.7 %3.0
ส.ป.ก. สงขลา4,130.443,284.1020.5 %5.0947.10407.4457.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 973,129.372,279.2096.9 %5.04,657.421,935.9658.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา35,411.1227,404.9722.6 %5.02,664.50588.0577.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 18 12,113.5614,860.55-22.7 %0.04,443.962,608.7041.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)ไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ622.25ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา4,050.823,460.0014.6 %5.01,060.93473.2255.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,018.214,854.51-60.8 %0.0854.681,547.89-81.1 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 814,939.3714,125.265.4 %2.54,368.685,198.30-19.0 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก37,204.5928,417.8823.6 %5.0470.47237.3349.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.065.2063.013.4 %1.5
สอต.สงขลา(สะเดา)1,928.43627.2067.5 %5.072.6350.2630.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา4,032.00996.0075.3 %5.0946.83147.1984.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,313.631,120.0066.2 %5.0718.64361.0049.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,874.004,541.50-17.2 %0.0946.83616.8534.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลา18,116.4842,523.61-134.7 %0.01,415.881,273.0010.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา7,325.899,816.17-34.0 %0.02,201.89621.3171.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา3,914.512,204.1043.7 %5.0566.86219.7161.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา10,690.5213,901.87-30.0 %0.03,114.66354.4388.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา24,904.3124,380.002.1 %1.03,048.76982.0067.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,797.251,629.8057.1 %5.0927.79450.3051.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา37,497.243,423.0590.9 %5.014,334.10285.0098.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาไม่ครบ3,616.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ663.92ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา5,709.613,066.0046.3 %5.01,175.00650.0844.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา5,372.7613,212.00-145.9 %0.0870.75209.5675.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา17,306.2914,913.6113.8 %5.0693.55262.8562.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา61,769.7720,488.0166.8 %5.0858.71523.5839.0 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา77,275.9622,213.6371.3 %5.01,396.201,043.4625.3 %5.0
รจจ.สงขลา ไม่ครบ47,917.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
ทสญ.สงขลา 39,928.9017,406.7356.4 %5.0877.55646.5726.3 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา51,629.1251,057.001.1 %0.51,152.72878.0723.8 %0.5
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 914,617.439,371.7735.9 %5.01,843.571,619.3012.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา2,858.751,258.0056.0 %5.0661.59264.2260.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา4,009.311,244.0069.0 %5.0984.84766.3522.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา42,645.3026,215.0038.5 %5.02,333.13802.7565.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา4,194.231,938.0053.8 %5.01,079.92393.8763.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา5,910.167,722.59-30.7 %0.01,460.24803.5545.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา4,592.972,878.1037.3 %5.0832.57786.995.5 %2.5
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา7,143.105,730.3419.8 %5.01,868.37818.5556.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา4,912.917,748.43-57.7 %0.01,308.14707.6645.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้5,213.8812,278.00-135.5 %0.01,792.73249.7086.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 142,906.0911,916.2072.2 %5.01,014.95186.2081.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 246,017.2514,122.0069.3 %5.01,243.64357.5871.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3103,440.429,851.4390.5 %5.01,695.35886.5547.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)27,933.936,057.1778.3 %5.064,781.23534.8099.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา10,510.148,282.0021.2 %5.0411.33356.7713.3 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา46,657.966,363.9986.4 %5.0455.42368.6019.1 %5.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา16,765.1111,632.8830.6 %5.0300.78334.85-11.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่41,406.1570,991.33-71.5 %0.01,055.79120.0088.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ26,021.7120,712.0020.4 %5.0731.77943.26-28.9 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาไม่ครบ38,949.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ916.47ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร82,999.7337,602.0054.7 %5.0962.27688.2528.5 %5.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาไม่ครบ32,501.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ275.50ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ30,800.0814,316.0053.5 %5.0770.24298.0161.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้3,040.151,603.3647.3 %5.01,394.78107.1092.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา18,547.5436,254.88-95.5 %0.02,255.733,754.10-66.4 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา11,328.8713,010.99-14.8 %0.02,812.782,382.7515.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา41,974.1427,611.6934.2 %5.0959.82750.4221.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 124,033.811,121.0072.2 %5.01,172.75288.8575.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 5,324.593,828.3528.1 %5.0854.30980.88-14.8 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,670.175,912.00-4.3 %0.01,793.70330.6081.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา4,412.256,611.53-49.8 %0.01,553.37768.4550.5 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,940.212,299.0021.8 %5.0456.8693.8079.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา3,038.53903.0070.3 %5.0623.56292.6053.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 946,612.9243,147.007.4 %3.518,840.071.85100.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา18,083.3713,031.0027.9 %5.05,409.365,379.860.5 %0.5
รวม 1,636,808 1,134,623 30.68 % 241,346 77,100 68.05 %