จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด2,528.621,042.0058.8 %5.0351.75102.0771.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด20,650.239,741.0052.8 %5.044.0971.75-62.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด5,038.837,462.00-48.1 %0.069.3262.459.9 %4.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราดไม่ครบ1,959.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด4,326.931,052.0075.7 %5.0475.5244.8690.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด15,758.9112,392.0021.4 %5.01,699.18806.8652.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด4,014.331.00100.0 %5.0238.5651.5178.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่4,003.00703.0082.4 %5.0311.9367.5478.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,540.19515.0085.5 %5.0222.7151.2177.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,290.13413.0087.4 %5.0150.7260.0860.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร3,770.58417.0088.9 %5.0331.2554.1583.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง7,373.12469.0093.6 %5.0204.5899.0451.6 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่10,100.0417,555.50-73.8 %0.01,430.83321.7777.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,210.933,006.4028.6 %5.01,017.151,140.00-12.1 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,569.87496.0080.7 %5.0358.880.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด4,047.901,600.0060.5 %5.0558.22144.0474.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด3,077.931,255.0059.2 %5.0767.40231.4869.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราดไม่ครบ966.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ37.96ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด5,199.771,210.0076.7 %5.0710.35451.7036.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด8,001.311,356.0083.1 %5.01,090.67633.1441.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,798.384,223.00-134.8 %0.0403.121,056.20-162.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด4,047.241,069.0073.6 %5.0938.54736.2621.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,387.802,900.1014.4 %5.0544.36408.8624.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด5,737.5612,421.91-116.5 %0.0995.59222.0577.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด1,495.311,264.8815.4 %5.0691.33319.1153.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,306.96651.0080.3 %5.0653.300.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด3,046.81872.0071.4 %5.0425.11306.7927.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,328.842,993.2610.1 %5.0691.33462.3733.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด4,653.4328,186.00-505.7 %0.01,014.611,675.52-65.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด1,658.575,588.00-236.9 %0.0572.711,187.50-107.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3,851.841,015.0073.6 %5.0482.16273.7043.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราดไม่ครบ4,800.86ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ108.88ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ3,220.461,662.0048.4 %5.0482.16498.73-3.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,708.272,750.8025.8 %5.0704.05274.3461.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด3,404.331,535.0054.9 %5.0342.29304.2611.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,356.792,394.0028.7 %5.0526.25239.9954.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด746.212,692.19-260.8 %0.0336.490.00100.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,401.531,929.0043.3 %5.0668.20274.0459.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 5,459,166.5046,356.2699.2 %5.0603.10950.18-57.5 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 8,603.596,529.0024.1 %5.0211.21224.20-6.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,761.46871.0068.5 %5.0387.08195.5849.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด5,176.632,891.0044.2 %5.01,109.69297.3573.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด3,095.871,172.0062.1 %5.0615.27198.8967.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด4,586.623,219.0029.8 %5.0783.78472.4939.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด3,290.061,618.0050.8 %5.0596.25203.2865.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,465.251,978.7055.7 %5.0384.39330.6514.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด12,308.5421.4099.8 %5.01,332.20595.6155.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด131,454.70146,534.45-11.5 %0.0957.991,681.50-75.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด20,323.0111,793.4042.0 %5.0571.91783.11-36.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่11,808.1618,780.13-59.0 %0.0556.42246.3655.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด8,411.9017,137.96-103.7 %0.01,359.12870.1236.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 3,379.892,167.2035.9 %5.0472.24671.34-42.2 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,625.44745.1171.6 %5.0217.69114.5647.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 19,555.9914,102.0027.9 %5.03,550.443,059.0513.8 %5.0
รวม 5,866,667 410,750 93.00 % 33,877 23,530 30.54 %