จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี3,125.701,314.0058.0 %5.0776.55151.9080.4 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 279,183.4226,815.0066.1 %5.0435.32359.5517.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี37,042.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5126.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี91,221.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5363.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี357,968.1920,984.5594.1 %5.01,372.69377.4272.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี3,889.212,825.0027.4 %5.0947.69100.6089.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี36,168.8927,804.0023.1 %5.03,609.931,231.2065.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี4,963.003,055.0038.4 %5.0424.2492.8478.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ5,032.371,356.0073.1 %5.0275.5969.2074.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม4,501.73122.0097.3 %5.0384.1144.3788.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,712.49480.0087.1 %5.0344.821.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก3,879.96770.0080.2 %5.0449.4759.6286.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ3,816.02743.0080.5 %5.0266.6051.1980.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร5,354.73838.0084.4 %5.0354.9356.8484.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ4,122.15693.0083.2 %5.0373.5035.5190.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน3,889.14788.0079.7 %5.0286.4160.1579.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล3,924.27973.0075.2 %5.0369.1157.5684.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่3,768.81587.0084.4 %5.0415.1558.7285.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน3,861.60836.0078.4 %5.0498.3384.6083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,833.81573.0085.1 %5.0303.9059.2580.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย3,914.84589.0085.0 %5.0415.008.5897.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,819.46485.0087.3 %5.0190.029.6694.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร2,952.491,537.0047.9 %5.0360.151.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง4,095.18512.0087.5 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร4,044.21857.0078.8 %5.0357.5757.3984.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง3,912.68241.0093.8 %5.0211.151.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์3,634.05414.0088.6 %5.0167.4256.8066.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก4,918.13352.0092.8 %5.0175.188.3395.2 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็กไม่ครบ32,661.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรเขมราฐไม่ครบ4,735.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ381.54ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี5,726.4814,742.70-157.4 %0.01,461.122,268.60-55.3 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี3,280.882,412.0026.5 %5.0414.43116.8571.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ3,202.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5296.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล3,128.36100.0096.8 %5.0542.6595.0082.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม3,180.571,538.2051.6 %5.0584.83269.9053.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร3,770.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5640.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี3,805.742,944.6422.6 %5.0895.73219.6175.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี4,791.812,512.2147.6 %5.01,270.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี3,454.493,474.94-0.6 %0.0928.67545.5241.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 720,541.7626,346.00-28.3 %0.06,128.314,339.5029.2 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 45,041.581,580.5068.7 %5.01,517.47505.4066.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี4,218.601,608.0061.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี9,801.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,080.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 45,125.165,354.16-4.5 %0.01,880.042,226.34-18.4 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี32,181.4340,044.35-24.4 %0.02,468.474,097.15-66.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,550.374,870.41-91.0 %0.0560.991,377.92-145.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี7,962.707,642.294.0 %2.02,188.812,145.952.0 %1.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,770.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,461.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี15,183.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,316.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี309,856.50323,066.91-4.3 %0.01,459.87844.7342.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 11,366.7118,033.01-58.6 %0.03,878.926,925.75-78.5 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)6,055.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,764.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี4,337.761,611.5962.8 %5.01,080.80184.5982.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)4,795.1011,685.47-143.7 %0.01,440.93496.1365.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)14,119.4012,092.1914.4 %5.04,863.811,135.4676.7 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง20,911.5113,707.7634.4 %5.0380.34235.0538.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี26,383.07666.0097.5 %5.0203.9332.7384.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี3,645.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5985.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,467.743,000.0013.5 %5.0896.20655.0026.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี4,387.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,118.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี22,617.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.56,215.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี4,246.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5890.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี5,027.094,493.0010.6 %5.01,080.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี6,392.5815,908.94-148.9 %0.01,556.20268.0882.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี14,784.942,021.4686.3 %5.01,461.12452.5669.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี4,266.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,080.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี5,820.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,461.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี9,151.088,910.722.6 %1.02,354.88587.7575.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี4,264.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5890.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี29,408.9616,470.8544.0 %5.0909.45426.1253.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี81,007.1227,349.9966.2 %5.0664.49464.5430.1 %5.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 111,615.68102,082.008.5 %4.02,007.86974.6551.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,718.121,742.0353.1 %5.0890.64287.8267.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี4,745.483,804.0919.8 %5.01,137.85685.6839.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี40,219.1715,998.0060.2 %5.01,446.87544.9662.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,501.312,271.0035.1 %5.0909.66352.9261.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี7,621.837,405.202.8 %1.01,537.19558.6063.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี5,311.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,461.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,576.346,764.13-89.1 %0.01,192.65626.0047.5 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี11,429.0619,895.98-74.1 %0.03,362.72760.0077.4 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ11,553.1212,487.45-8.1 %0.03,665.80117.2996.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี23,561.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5797.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 130,162.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,541.84978.5036.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 237,785.2123,535.0137.7 %5.01,378.40345.2675.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3120,615.4615,474.6887.2 %5.03,186.08625.1080.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4ไม่ครบ14,344.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ318.25ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 573,869.4115,904.0078.5 %5.03,151.45578.7981.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม89,647.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,362.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี62,667.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,211.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี114,855.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,017.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี60,389.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,211.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ85,113.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,130.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล98,200.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,078.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ85,113.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5876.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี32,360.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,163.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี10,903.9935,015.00-221.1 %0.03,778.842,023.5446.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี21,311.7223,976.01-12.5 %0.01,111.06440.4560.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,526.473,027.0014.2 %5.0644.0057.0091.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี32,451.1342,037.00-29.5 %0.02,938.79958.2067.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 4,100.572,857.0030.3 %5.01,156.87823.6528.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 5,637.019,141.05-62.2 %0.01,461.1226.9398.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี3,834.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5890.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี77,424.8413,851.6282.1 %5.06,449.685,326.4517.4 %5.0
รวม 1,797,892 1,028,000 0.00 % 97,645 51,103 0.00 %