จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0503.613,551.40-605.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด15,715.17120.0099.2 %5.0145.92114.0021.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด51,421.561,110.0097.8 %5.0118.03114.003.4 %1.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด5,613.633,937.0029.9 %5.0678.95242.6464.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด4,116.391,870.0054.6 %5.0471.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด24,423.968,739.2364.2 %5.03,222.91802.0875.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด5,232.051,700.0067.5 %5.0231.4747.5079.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย4,698.15554.0088.2 %5.0312.2866.3578.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน4,432.64469.0089.4 %5.0235.0549.7778.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร3,881.53190.0095.1 %5.0184.4018.0090.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี4,349.78334.0092.3 %5.0123.8143.1165.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์4,793.65534.0088.9 %5.0346.0165.2281.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร5,651.031.00100.0 %5.0349.730.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย4,053.44443.0089.1 %5.0239.2150.3678.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย2,149.15229.0089.3 %5.0287.1345.0084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง4,550.89821.0082.0 %5.0254.3665.8274.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง3,729.12227.0093.9 %5.0180.0514.7191.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ4,988.52360.0092.8 %5.0185.6652.2571.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ4,318.951,150.0073.4 %5.0212.2666.8268.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ4,257.01400.0090.6 %5.0290.8766.5077.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก4,356.80250.0094.3 %5.0265.6261.7576.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ4,969.35149.0097.0 %5.0230.1461.7573.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด4,746.92600.0087.4 %5.0998.031,425.00-42.8 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด703.63500.0028.9 %5.0250.4857.0077.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง3,252.10900.0072.3 %5.0320.5947.5085.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,923.451.00100.0 %5.0524.390.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ3,002.351,038.0065.4 %5.0517.16209.0059.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด4,903.341,500.0069.4 %5.0841.98656.2522.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดไม่ครบ2,261.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ360.02ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด4,892.73847.0082.7 %5.0750.82415.0644.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด8,301.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,462.261,472.5040.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,744.925,440.36-98.2 %0.0628.31671.31-6.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด6,198.165,075.0018.1 %5.01,100.141,220.60-10.9 %0.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด4,671.434,235.149.3 %4.51,058.0126.4497.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)19,993.1122,761.25-13.8 %0.01,781.35330.2281.5 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด46,920.421,200.0097.4 %5.0116.3347.5059.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด3,886.802,000.0048.5 %5.0857.38220.1574.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด1,783.121,649.007.5 %3.563.6467.20-5.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,956.92915.0053.2 %5.043.4039.279.5 %4.5
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด3,465.991,028.0070.3 %5.0769.8451.2193.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,638.95680.0081.3 %5.0662.38294.5055.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด4,067.523,101.0023.8 %5.0845.90318.2562.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด8,146.4838,147.00-368.3 %0.02,852.4061.7597.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด5,952.914,299.0027.8 %5.01,226.2347.5096.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด10,547.273,175.0069.9 %5.03,127.821,229.4660.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด6,742.914,131.0038.7 %5.01,128.2368.2993.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด13,021.772,504.0080.8 %5.01,055.08570.0046.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด4,742.324,009.0015.5 %5.01,169.18501.0557.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด4,437.554,827.00-8.8 %0.0704.06593.2715.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด5,948.804,097.2231.1 %5.01,454.391,000.6431.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด4,067.482,815.0030.8 %5.0541.9840.5092.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด16,373.2212,235.0025.3 %5.0509.18361.0029.1 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด3,096.674,500.00-45.3 %0.0386.5857.0085.3 %5.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 57,867.4452,489.429.3 %4.5997.61144.7685.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด692.67514.0025.8 %5.0238.96302.50-26.6 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด3,659.211,838.5049.8 %5.0788.86370.4153.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด4,646.502,474.0046.8 %5.0693.78172.4175.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด5,481.346,821.25-24.4 %0.01,169.18534.1954.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด4,715.742,412.0048.9 %5.01,074.10242.5577.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด11,493.9011,000.004.3 %2.0919.60190.0079.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)62,221.3510,976.2282.4 %5.02,272.66610.9373.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 193,360.0819,048.0079.6 %5.01,200.94395.9267.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 220,164.47120,652.00-498.3 %0.01,170.73816.2830.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 328,026.4910,378.7063.0 %5.01,445.8993.3793.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,735.245,250.00-91.9 %0.0291.74556.84-90.9 %0.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด10,645.2012,000.00-12.7 %0.0346.43171.8750.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด160,378.1146,036.0071.3 %5.01,567.26496.7468.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด155,714.4436,050.0076.8 %5.0876.94551.0037.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด46,135.06360,500.00-681.4 %0.01,133.80551.0051.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย26,083.047,650.0070.7 %5.0905.302,636.50-191.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร32,902.087,000.0078.7 %5.0808.561,140.00-41.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง214,421.301,900.0099.1 %5.0916.67520.0043.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด82,464.522,092.9997.5 %5.0760.18623.2518.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด10,347.951,900.0081.6 %5.02,007.202,584.25-28.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,527.091,930.0045.3 %5.0731.80586.4319.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด3,656.861,110.0069.6 %5.0655.75247.0062.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด61,210.8220,647.0066.3 %5.08,917.317,277.6218.4 %5.0
รวม 1,481,083 904,467 38.93 % 69,708 39,517 43.31 %