จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร2,636.741,646.0037.6 %5.0166.36104.2437.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร3,254.861,707.0047.6 %5.0393.41128.1567.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร3,195.391,555.0051.3 %5.0481.4234.7592.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 126,591.6916,917.2236.4 %5.03,037.69470.2584.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 236,929.1130,361.0017.8 %5.03,309.57513.5984.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 17,610.247,250.254.7 %2.0279.31129.2053.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,829.458,367.32-73.3 %0.01,013.85550.2945.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,434.793,186.007.2 %3.5728.63475.4834.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร3,046.471,556.0048.9 %5.0386.3499.1874.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร3,281.781,321.0059.7 %5.0443.39306.5930.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร3,454.832,433.0029.6 %5.0490.28495.79-1.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,894.851,965.00-3.7 %0.0330.03172.4947.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,895.113,071.7337.2 %5.01,089.911,214.78-11.5 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร10,279.6915,215.99-48.0 %0.01,165.98408.5065.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,014.322,083.0030.9 %5.0576.50339.2141.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,561.85974.0072.7 %5.0576.510.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร3,209.211,805.0043.8 %5.0443.39299.0532.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร3,977.974,164.66-4.7 %0.0728.63323.0055.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร10,799.0339,161.00-262.6 %0.01,566.73600.0961.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร3,649.381,708.0053.2 %5.0690.60345.0150.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร3,287.541,666.0049.3 %5.0451.5868.8884.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร5,543.6413,772.46-148.4 %0.01,136.0941.7096.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร2,891.511,640.0043.3 %5.0329.30342.95-4.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,657.222,044.0044.1 %5.0652.57136.1379.1 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร4,087.162,690.0034.2 %5.0766.66307.6959.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร5,096.433,503.1031.3 %5.0595.52194.8667.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร3,828.033,183.0016.9 %5.0519.4533.6493.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร12,549.682,517.0079.9 %5.0669.50213.0068.2 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 73,334.4278,431.58-7.0 %0.0989.45901.988.8 %4.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7203.711.0099.5 %5.023.080.9595.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,777.821,582.0043.0 %5.0329.3054.5583.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร10,412.8714,182.66-36.2 %0.02,116.80712.0066.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร4,385.514,178.004.7 %2.0804.69385.4452.1 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร9,958.2523,496.00-135.9 %0.01,687.68535.6368.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร3,344.531,855.0044.5 %5.0462.410.9599.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร8,498.528,450.390.6 %0.52,253.23102.5595.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร24,124.208,248.2365.8 %5.0302.30152.0349.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร19,887.1910,306.6548.2 %5.0993.98344.8565.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร17,856.733,517.8080.3 %5.0253.92157.6137.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร85,968.6954,552.0036.5 %5.01,206.94741.4638.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว17,607.3015,300.0013.1 %5.0389.36269.8130.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร12,070.819,938.2817.7 %5.01,086.93881.7018.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 4,082.433,513.4913.9 %5.0747.65747.71-0.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร3,074.68521.0083.1 %5.0211.68157.8425.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร77,879.8316,616.0078.7 %5.015,240.754,951.9267.5 %5.0
รวม 559,955 432,154 22.82 % 52,119 19,448 62.68 %