จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา2,333.86777.0066.7 %5.0376.72259.8231.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา13,254.3219,001.04-43.4 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา13,341.106,728.7049.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา3,100.912,664.7714.1 %5.0547.87145.6573.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา3,102.901,657.0046.6 %5.0623.93111.8782.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา10,430.089,309.0310.7 %5.01,726.86457.5273.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,449.60733.0083.5 %5.0209.4482.1060.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว474.12512.00-8.0 %0.0475.0376.0084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง4,610.10438.0090.5 %5.0256.149.0896.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง3,834.12416.0089.2 %5.0188.0584.7155.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า3,997.201,292.7067.7 %5.0356.4377.6478.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด4,108.95440.0089.3 %5.0209.2085.5359.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง5,007.46611.0087.8 %5.0321.5076.8276.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา4,535.343,218.0029.0 %5.0833.11765.918.1 %4.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่าไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา15,720.327,060.0055.1 %5.0871.14479.6144.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา6,431.592,075.0067.7 %5.0890.16309.7065.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,711.551,092.0070.6 %5.0382.96273.6728.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา2,890.561,401.0051.5 %5.0373.74131.0764.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,532.912,155.0039.0 %5.0653.53408.5537.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา6,564.473,903.0040.5 %5.0933.00677.3527.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,350.062,346.3046.1 %5.01,023.27740.3327.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา3,104.761,169.0062.3 %5.0623.93165.6473.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา11,172.8012,442.14-11.4 %0.01,061.30256.2775.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา3,275.102,023.0038.2 %5.0558.45155.4372.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,216.941,028.0068.0 %5.0680.98175.7174.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา2,842.58965.0066.1 %5.0509.87339.1533.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,547.762,746.8022.6 %5.0662.00353.6646.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา5,687.7629,473.84-418.2 %0.01,175.401,521.34-29.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา4,195.013,246.9922.6 %5.01,080.32343.7268.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา4,753.841,622.0065.9 %5.01,308.51204.9384.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา7,027.805,649.5619.6 %5.0665.82136.2779.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา11,046.871,994.0081.9 %5.0585.90780.07-33.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,383.881,935.6042.8 %5.0608.12382.7237.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา8,265.713,950.0052.2 %5.0719.0164.7591.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา5,081.251,997.0360.7 %5.0719.01226.1068.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา2,696.392,780.40-3.1 %0.0399.27102.0374.4 %5.0
สพ.พังงา11,318.441,890.0083.3 %5.01,843.65501.3972.8 %5.0
รจจ.พังงา 69,345.6772,720.00-4.9 %0.0640.06646.95-1.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,476.73982.0060.4 %5.0414.76177.9457.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา12,697.102,808.0077.9 %5.0900.74768.4114.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา4,234.391,095.0074.1 %5.0431.76244.1543.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา4,221.585,260.76-24.6 %0.0721.89494.4431.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,115.151,965.0036.9 %5.0661.96287.6156.6 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา12,272.9912,387.20-0.9 %0.02,506.52344.2986.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)22,522.468,684.8961.4 %5.01,588.17321.2479.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา24,139.778,102.2866.4 %5.01,591.63270.5883.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา8,579.932,734.2068.1 %5.0281.84509.53-80.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา52,012.0524,560.1452.8 %5.0996.95204.4479.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา13,395.9117,863.00-33.3 %0.0583.81273.7553.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง20,938.917,796.9962.8 %5.0650.11159.6375.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า17,881.202,782.5684.4 %5.0672.21364.6345.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา14,661.6317,033.86-16.2 %0.01,477.322,280.64-54.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,310.872,013.0039.2 %5.0700.00652.366.8 %3.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,656.72490.0081.6 %5.0452.82202.8155.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา14,878.559,698.1634.8 %5.03,962.163,325.5416.1 %5.0
รวม 513,740 341,721 33.48 % 43,688 22,491 48.52 %