จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,563.55400.0084.4 %5.0369.29144.4060.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี14,884.538,872.5040.4 %5.078.7343.2745.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี3,003.181,682.0044.0 %5.0521.42136.2473.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี3,221.062,076.0035.5 %5.0597.480.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี23,011.6714,086.4038.8 %5.02,270.91523.4576.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,443.98300.0091.3 %5.0250.21122.5551.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี4,870.631,269.0073.9 %5.0230.2254.1576.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,548.45346.0090.2 %5.0257.44159.6038.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง3,623.94558.0084.6 %5.0169.3432.3080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์3,542.54709.0080.0 %5.0198.0448.4575.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก3,564.72418.0088.3 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,652.82430.0088.2 %5.0149.6885.5042.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,496.57379.0089.2 %5.0215.1266.5069.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,775.42393.0089.6 %5.0228.5695.9558.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,414.11408.0088.0 %5.0195.8961.7568.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,414.16203.0094.1 %5.0233.41161.5030.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน3,905.86332.0091.5 %5.0172.2938.0077.9 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี11,127.544,371.2060.7 %5.0491.82118.7575.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี5,125.791,465.0071.4 %5.0813.50209.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ3,158.47778.0075.4 %5.0430.45213.7550.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี5,313.141,300.0075.5 %5.01,415.191,345.204.9 %2.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี3,062.761,324.0056.8 %5.0559.47615.60-10.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี3,198.07879.0072.5 %5.0559.47511.108.6 %4.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี4,366.291,964.0055.0 %5.0749.61464.4138.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี3,715.882,752.0025.9 %5.0537.50737.77-37.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี5,467.683,957.7427.6 %5.01,472.241,011.7531.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,479.592,014.3942.1 %5.0673.55250.8062.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี15,011.2211,826.0021.2 %5.01,301.09357.1072.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี4,148.992,550.2038.5 %5.0977.80170.7282.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี3,004.521,694.0043.6 %5.047.5432.0032.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,201.76740.0076.9 %5.0616.5255.1091.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,755.30225.0091.8 %5.0445.37411.357.6 %3.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี4,042.533,589.6211.2 %5.0806.68319.6560.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี7,573.09954.0087.4 %5.01,890.594,735.10-150.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี9,235.164,879.0047.2 %5.01,947.64657.0866.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี3,645.601,180.0067.6 %5.0749.61510.2931.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี10,811.136,452.0040.3 %5.01,415.1989.3093.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี11,413.211,900.0083.4 %5.0597.50329.6644.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี4,093.071,480.0063.8 %5.0806.68418.0048.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี7,189.311,220.0083.0 %5.0996.82362.9063.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี5,061.802,332.0053.9 %5.01,110.93436.8760.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,738.411,753.0036.0 %5.0426.36176.5158.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี38,899.8211,025.0071.7 %5.0624.54240.3561.5 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี70,460.3940,467.4042.6 %5.0912.27863.105.4 %2.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี3,016.281,020.0066.2 %5.0540.44301.9144.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี5,385.453,700.0031.3 %5.01,129.95438.5061.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี4,080.621,731.9057.6 %5.0692.56169.1075.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี13,220.725,563.0757.9 %5.01,244.04510.1559.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี3,944.962,500.0036.6 %5.0939.79179.0081.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี7,745.50701.3290.9 %5.01,072.90628.1541.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี7,243.831,021.0085.9 %5.0990.87365.7863.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 357,642.898,754.8684.8 %5.0712.63572.4219.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 185,968.3510,780.8987.5 %5.0718.10620.0013.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 235,225.3111,273.8068.0 %5.0854.10779.458.7 %4.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี6,552.844,406.8532.7 %5.0314.39299.254.8 %2.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี53,632.1727,721.0048.3 %5.0942.861,318.05-39.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี40,986.5720,506.0050.0 %5.0655.58611.806.7 %3.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี62,341.7219,141.9969.3 %5.0566.99365.7535.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี72,809.3658,850.4119.2 %5.0616.61420.2531.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี39,955.511,557.0096.1 %5.0570.13835.04-46.5 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี98,404.76526.5699.5 %5.0604.78825.53-36.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี13,812.1215,018.48-8.7 %0.01,350.932,013.59-49.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 3,162.132,330.9926.3 %5.0597.50302.1549.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี3,228.94779.0075.9 %5.0350.28328.906.1 %3.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี48,107.0913,998.0070.9 %5.06,743.8311,358.86-68.4 %0.0
รวม 1,008,705 359,818 64.33 % 51,882 40,737 21.48 %