จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ3,952.581,153.0070.8 %5.0525.76183.5865.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ31,347.3046,128.10-47.2 %0.0245.8789.1263.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ1,720.702,121.00-23.3 %0.0933.85141.0484.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ3,556.322,034.0042.8 %5.0819.7566.3291.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ16,518.4910,801.0034.6 %5.03,158.72672.6078.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์4,616.98834.0081.9 %5.0435.2280.1281.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์4,557.78897.0080.3 %5.0323.5531.8790.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ4,671.81827.0082.3 %5.0356.9038.0289.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง4,444.63368.0091.7 %5.0215.140.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ4,471.68424.0090.5 %5.0264.520.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์4,443.76368.0091.7 %5.0195.080.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่4,420.27280.0093.7 %5.0278.2266.5176.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์4,381.15579.0086.8 %5.0152.460.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง4,443.76349.0092.1 %5.0227.930.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์4,443.76526.0088.2 %5.0252.8940.2684.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย4,503.02365.0091.9 %5.0178.220.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล4,534.30747.0083.5 %5.0264.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน4,404.64387.0091.2 %5.0189.660.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ4,357.66428.0090.2 %5.0194.627.0596.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน4,471.68283.0093.7 %5.0207.809.0595.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย4,526.441,082.0076.1 %5.0256.9159.5976.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ4,884.152,396.0050.9 %5.0268.7880.8569.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์4,562.21936.0079.5 %5.0246.9540.2083.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ12,537.303,064.6875.6 %5.0952.84668.8029.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง2,787.261,021.5763.3 %5.0341.6349.4085.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,988.39757.0074.7 %5.0539.73246.0554.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,781.35772.0072.2 %5.0505.95181.4564.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,961.511,135.0061.7 %5.0389.42130.1566.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ6,586.964,349.2834.0 %5.01,295.151,601.59-23.7 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ3,384.95972.0071.3 %5.0762.70261.2565.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,357.541,374.0059.1 %5.0648.61265.0559.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ18,535.526,984.0462.3 %5.03,177.741,366.5257.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ2,611.609,585.20-267.0 %0.0592.131,376.86-132.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ6,489.788,378.56-29.1 %0.01,599.431,601.54-0.1 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ5,763.134,544.1021.2 %5.01,504.3381.3794.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ15,740.9112,708.3519.3 %5.01,333.1894.9592.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ5,281.412,578.0051.2 %5.0971.88677.8130.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,844.381,599.0013.3 %5.065.2782.73-26.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ4,218.911,589.0062.3 %5.0849.0376.2891.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ3,540.78797.0077.5 %5.0686.64190.9172.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ4,190.354,899.37-16.9 %0.0685.68690.45-0.7 %0.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ5,226.473,094.6140.8 %5.01,400.50560.2260.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ6,002.755,086.0015.3 %5.01,618.4226.4698.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ4,887.203,474.0028.9 %5.01,238.10506.3159.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ30,768.7014,188.2053.9 %5.010,383.67188.2098.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ4,524.561,698.0062.5 %5.0724.67562.3022.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ4,202.452,461.2041.4 %5.0748.45320.9957.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ4,502.554,288.344.8 %2.01,181.06347.7070.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ9,194.384,171.8454.6 %5.0438.57435.280.8 %0.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ5,834.944,470.7123.4 %5.0781.7289.3588.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ12,431.832,983.5176.0 %5.0895.82473.1047.2 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 46,012.3626,732.2041.9 %5.0931.55563.9039.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ3,036.711,290.0057.5 %5.0572.54165.7971.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,962.213,345.6015.6 %5.0819.75408.8950.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ3,236.771,065.0067.1 %5.0648.6182.7087.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ5,600.254,857.7513.3 %5.01,123.99400.4064.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ5,602.685,273.005.9 %2.51,466.32400.3372.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,560.699,583.24-274.2 %0.01,219.09358.1970.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 155,648.1020,671.1662.9 %5.02,260.8390.0096.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 273,489.6815,211.0579.3 %5.01,088.17620.1143.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3188,244.441,717.6899.1 %5.09,683.04463.0995.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 429,924.5012,554.1658.0 %5.01,467.44762.3348.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)94,864.9916,898.0082.2 %5.02,790.60500.8782.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ3,720.127,577.44-103.7 %0.0412.21380.007.8 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ220,790.27126,704.0042.6 %5.02,457.392,530.03-3.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ47,191.8474,052.00-56.9 %0.01,243.271,732.25-39.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ29,586.4620,497.0030.7 %5.0933.39566.3639.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์118,490.5511,489.2390.3 %5.01,009.86881.8212.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ53,107.9415,227.0071.3 %5.0882.99352.0860.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ121,048.9546,823.0061.3 %5.0852.95348.4859.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ21,968.7630,570.00-39.2 %0.02,089.541,781.4214.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 3,353.982,466.0026.5 %5.0743.69467.3037.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ3,398.171,794.0047.2 %5.0724.67419.3742.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ36,023.2028,080.0022.1 %5.010,134.312,982.1070.6 %5.0
รวม 1,502,237 671,816 55.28 % 92,061 32,025 65.21 %